LP/2018/380 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4171-4/2018/SVL OAP
Podnet: Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/380
Dátum začiatku MPK: 12.06.2018
Dátum konca MPK: 25.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia: 26.06.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia: 26.06.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)