LP/2018/378 Opatrenie Dopravného úradu Opatrenie č. 2/2018 Dopravného úradu z ...................., ktorým sa určujú úhrady za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Opatrenie Dopravného úradu o určení úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10007/2018/RKLP
Podnet: Potrebu vydania opatrenia
ktorým sa určujú úhrady za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení si vyžiadala novelizácia ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“)
vykonaná zákonom č. 259/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedeným zákonom bola do zákona o dráhach transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012
ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v platnom znení. Potrebu vydania daného opatrenia podporuje aj uplatňovanie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/909 z 12. júna 2015 o metódach výpočtu nákladov
ktoré vznikajú priamo ako výsledok prevádzky vlakových služieb.
Zodpovedná inštitúcia: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Zbudilová, Katarína, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/378
Dátum začiatku MPK: 11.06.2018
Dátum konca MPK: 29.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.06.2018
Ukončenie štádia: 11.06.2018
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.06.2018
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Začiatok štádia: 22.08.2018
Ukončenie štádia: 11.09.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.08.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: Dopravný úrad (Dopravný úrad)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: