LP/2018/37 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/008248/2018-6
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Posledná zmena: 03.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/37
Dátum začiatku MPK: 29.01.2018
Dátum konca MPK: 02.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2018
Ukončenie štádia: 02.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)