LP/2018/367 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 15570/2018-4210-29403
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/367
Dátum začiatku MPK: 08.06.2018
Dátum konca MPK: 21.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 03.07.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)