LP/2018/357 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 14184/2018–M_OPVA
Podnet: § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na predpokladanú účinnosť vyplývajúcu zo zákona o životnom minime, je potrebné zrýchliť legislatívny proces.
Posledná zmena: 25.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/357
Dátum začiatku MPK: 06.06.2018
Dátum konca MPK: 14.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2018
Ukončenie štádia: 14.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 15.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: