LP/2018/355 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z .......... 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z .......... 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) úvodnej vete V úvodnej vete je potrebné vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“ z dôvodu, že ustanovenie § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebolo novelizované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.6.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) § 2 V navrhnutom znení § 2 (prechodné ustanovenie) a 3 (ustanovenie o účinnosti) je potrebné zohľadniť zmenu účinnosti čl. I už schváleného návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. na 1. januára 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.6.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.6.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.6.2018 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému materálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.6.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.6.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K úvodnej vete Odporúčame slová "v znení neskorších predpisov" vypustiť. Odôvodnenie: § 15 ods. 5 nebol novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.6.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2018 Detail