LP/2018/35 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) bez pripomienok k celému zneniu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Prílohe Vyhlášky MZ SR ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka Navrhujeme rozšíriť zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka, o podskupinu B1.1 Vložky pre II. stupeň inkontinencie zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Odôvodnenie: Máme za to, že po indikácii inkontinencie lekárom sú vedomosti a poznatky sestry dostačujúce na predpísanie všetkých absorpčných pomôcok v rámci podskupín B1-B5 v prípade II. a III. stupňa inkontinencie. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.2.2018 Detail
SK SaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) Prílohe Vyhlášky MZ SR ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka Navrhujeme doplniť do zoznamu zdravotníckych pomôcok: •Gáza hydrofilná zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok A2 •Pomôcky na liečbu rán zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok A8 •Urinálne vrecká zaradené a pomôcky pre autokatetrizáciu zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine , B8, B9, B10 •Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine D3 •Lancety pre lancetové perá zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine D5 •Ihly k aplikácii liečiv u diabetikov pomocou pera zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine D8 •Infúzny set zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine D10.2.1 •Testovacie prúžky na testovanie z moču zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine D11 •Jednodielny systém zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F1 •Dvojdielny systém - uzavreté vrecko zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F2.2 •Dvojdielny systém - výpustné vrecko zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F2.3 •Čistiace prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F3 •Ochranné prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F4 •Pásy a prídržné prostriedky pre stomikov, zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F5 •Rôzne stomické príslušenstvo zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F6 •Irigačná súprava zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F7.1 •Krytka stómie zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F8 •Stomická zátka zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F9 •Detské stomické pomôcky zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F11 •Kompresívne elastické pančuchy lýtkové zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine G1 •Kompresívne elastické pančuchy polostehenné zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine G2 •Kompresívne elastické pančuchy stehenné s uchytením v páse zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine G4 •Kompresívne elastické pančuchové nohavice zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine G5 •Palice jednoduché zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine K1.1 •Barly podporné, štvornožky a príslušenstvo zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine K2 •Príslušenstvo a doplnky zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine K2.8 •Antidekubitné a polohovacie pomôcky zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine K3 •Náradie, expandery a pod. Zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine K4.2 •Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu-vaňové, sprchovacie zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine K5 •Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu na toalety zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine K6 •Kompenzačné a rehabilitačné pomôcky vyššie nezaradené a príslušenstvo zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine K9 •Zdvihák zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine L8 •Posteľ polohovacia zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine L9 Odôvodnenie: Cieľom Vyhlášky by malo byť zabezpečiť dostupnosť vhodných zdravotníckych pomôcok pre pacienta, šetriť čas pacientov, lekárov a sestier, zabezpečiť kvalitnú a komplexnú starostlivosť o pacientov. Zoznam zdravotníckych pomôcok obsahuje vybranú skupinu zdravotníckych pomôcok, ktoré sa pri poskytovaní komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti využívajú v terénnej praxi najčastejšie, avšak pre komplexnosť procesu ošetrovania je nevyhnutné, aby sestra/ PA mala oprávnenie predpisovať aj ďalšie pomôcky, nakoľko nestačí, aby mal pacient k dispozícii napr. obväzy a plienky, ale aj antidekubitárne pomôcky, či materiál na hojenie rán, na uľahčenie starostlivosti o osobnú hygienu atď . Sestry/PA sú dostatočne skúsené a vzdelané, ale aj zodpovedné na to, aby mohli tieto pomôcky pacientovi predpisovať, čím sa budú môcť realizovať nielen výkony, ale aj preventívne opatrenia na zabránenie komplikáciám u pacienta, ktoré súvisia s jeho zdravotným stavom. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.2.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Kompresívne pančuchy Predpis kompresívnych pančúch sestrou odôvodnenie: Na pokyn lekára sestra meria pacientovi končatiny, podľa tabuľky vyberá veľkosť kompresívnej pančuchy, sleduje 6 mesačný interval na jej predpísanie. Predpísanie kompresívnej pančuchy na žiadanku zaznamená do dokumentácie pacienta. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.2.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčam v prílohe k vyhláške poradovom čísle 6 na začiatku vypustiť označenie „A8.13.2“, v poradovom čísle 7 na začiatku vypustiť označenie „B1.2“ a v poradovom čísle 8 na začiatku vypustiť označenie „B2.2“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.2.2018 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.2.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.2.2018 Detail
ANS (Asociácia nemocníc Slovenska) Kompresívne pančuchy Predpis kompresívnych pančúch sestrou Odôvodnenie: Na pokyn lekára sestra meria pacientovi končatiny, podľa tabuľky vyberá veľkosť kompresívnej pančuchy, sleduje 6 mesačný interval na jej predpísanie. Predpísanie kompresívnej pančuchy na žiadanku zaznamená do dokumentácie pacienta. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Doložku vybraných vplyvov je potrebné vypracovať v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov; v predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.2.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.2.2018 Detail