LP/2018/347 Návrh na ukončenie platnosti všetkých bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/012931/2018-333
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na povinnosť všetkých členských štátov EÚ vylúčiť čo v najkratšom možnom čase uplatňovanie intra-EÚ dohôd, ktorá vyplynula z rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v spore Achmea proti Slovenskej republike, materiál sa predkladá na skrátené pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 20.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/347
Dátum začiatku MPK: 01.06.2018
Dátum konca MPK: 14.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.06.2018
Ukončenie štádia: 01.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2018
Ukončenie štádia: 14.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: