LP/2018/331 Mechanizmus pilotnej schémy pre mestá a obce v oblasti Smart Cities financovaných z prostriedkov EŠIF a nástrojov podpory Európskej únie vrátane návratných foriem financovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1501/2018/oMT-2
Podnet: na základe bodu C.2. uznesenia vlády SR č. 570 z 13. decembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/331
Dátum začiatku MPK: 30.05.2018
Dátum konca MPK: 12.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2018
Ukončenie štádia: 30.05.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)