LP/2018/325 Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona č. .../2017 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 17190/2018-2062-28724
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/325
Dátum začiatku MPK: 30.05.2018
Dátum konca MPK: 19.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.05.2018
Ukončenie štádia: 30.05.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2018
Ukončenie štádia: 19.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)