LP/2018/323 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10441/2018/941
Podnet: Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Zodpovedný predkladateľ: Haško, Tomáš, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: v zmysle čl. 10 ods. 7 smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 06.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/323
Dátum začiatku MPK: 30.05.2018
Dátum konca MPK: 05.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2018
Ukončenie štádia: 30.05.2018
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2018
Ukončenie štádia: 05.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.06.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)