LP/2018/322 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2018, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2018 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S07346-2018-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti v termíne nie je možné dodržať lehotu uvedenú v čl. 13 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 08.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/322
Dátum začiatku MPK: 29.05.2018
Dátum konca MPK: 06.06.2018
Novelizované predpisy: 180/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre správne právo pri MVSR (Stála pracovná komisia pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky)