LP/2018/320 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S06873 – 2018 – OZEÚ
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627 z 23.októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/320
Dátum začiatku MPK: 29.05.2018
Dátum konca MPK: 11.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2018
Ukončenie štádia: 11.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)