LP/2018/32 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 1 ods. 6 Odporúčame slová „Plán komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti podľa odseku 3 písm. e) je“ nahradiť slovami „Plánom komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti podľa odseku 3 písm. e) sa rozumie“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 1 a k prílohe Odporúčame v § 1 ods. 1 písm. d) vypustiť slovo „kontinuálnej“. Odporúčame v § 1 ods. 3 písm. d) a ods. 5 a 6 vypustiť slovo „nepretržitej“. Odporúčame v prílohe vyhlášky časti B. vypustiť slovo „nepretržitej“. Odôvodnenie: Nepretržitou ošetrovateľskou starostlivosťou možno rozumieť starostlivosť o klientov, ktorí sú odkázaní na 24 hodinovú starostlivosť neustále a sú pod dohľadom zdravotníckeho personálu, napr. u klientov s bdelou kómou alebo klientov s tak zlým zdravotným stavom, u ktorých je potrebné monitorovanie napr. fyziologických funkcií prostredníctvom monitorov - pľúcna ventilácia alebo monitorovanie pomocou pulzného oximetra (zásobenie krvi kyslíkom ako aj meranie srdcovej frekvencie). V zariadeniach sociálnej pomoci sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť osobe počas 24 hodín, ale nie nepretržite. Slovo „kontinuálnej“ odporúčame vypustiť v nadväznosti na vypustenie slova „nepretržitej“ v § 1 ods. 3 písm. d). Kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť možno v kontexte celého znenia návrhu chápať ako nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K názvu Upozorňujeme, že v názve návrhu vyhlášky je požitá legislatívna skratka „zariadenia sociálnej pomoci“ pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Odporúčame legislatívnu skratku zaviesť vo vlastnom materiáli. Zároveň odporúčame, z dôvodu potreby všeobecnej zrozumiteľnosti, primerane upraviť aj sprievodnú dokumentáciu k predkladanému návrhu. Odôvodnenie: Podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky legislatívnu skratku je potrebné zaradiť tam, kde sa skracované slová používajú prvýkrát, nie však v názve právneho predpisu a tiež legislatívnu skratku zavedenú v zákone nemožno použiť vo vykonávacom právnom predpise k tomuto zákonu bez jej opätovného zavedenia v tomto vykonávacom právnom predpise. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 1 ods. 2 Odporúčame preformulovať znenie odseku 2 nasledovne: „(2) Ošetrovateľská pomoc podľa indikačných kritérií uvedených v odseku 1 sa poskytuje na základe návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci (ďalej len „návrh“).“. Navrhovanou úpravou sa sleduje zjednodušenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 1 ods. 2 a 3 V súlade s bodom 56 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky odporúčame slovo „ods.“ nahradiť slovom „odseku“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 1 ods. 4 Odporúčame slová „je to indikácia“ nahradiť slovami „považuje sa to za indikáciu“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 1 ods. 5 Odporúčame slová „je to indikácia“ nahradiť slovami „považuje sa to za indikáciu“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 1 písm. a) Odporúčame vypustiť čiarku za slovom „ochorenia“ Ide o gramatickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka nad rámec návrhu Považujeme za potrebné a vhodné, aby aj zariadenie sociálnej pomoci, ktoré nemá uzatvorenú zmluvu podľa § 7a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zdravotnou poisťovňou mohlo za účelom zvýšenia kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti ako aj ochrany klienta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti vypracovávať návrh na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci podľa predkladaného návrhu a to zamestnancami, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania v zmysle § 10a ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. a § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Upozorňujeme, že podľa § 10a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci. V názve návrhu, v paragrafovom znení a v prílohe k návrhu je nesprávne uvádzaný „návrh zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci“ resp. „návrh o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci“. Odporúčame upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K prílohe Odporúčame v prílohe označiť časť „Lekárska diagnóza“ písmenom „A.“ Zároveň odporúčame nasledujúce písmená primerane preznačiť, pričom časti predkladateľom označené ako „B.“ a „C.“ odporúčame uviesť v poradí ako sú ustanovené v § 1 ods. 3 písm. c) a d). Odôvodnenie: Podľa § 1 ods. 3 písm. a) návrhu vyhlášky je lekárska diagnóza náležitosťou návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci; odporúčame zosúladiť prílohu vyhlášky s paragrafovým znením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K prílohe Odporúčame v prílohe za slová „Stupeň odkázanosti“ vložiť slová „(neplatí pre zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)“. Odôvodnenie: V zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (detských domovoch, krízových strediskách, resocializačných strediskách) sa stupeň odkázanosti, ktorý upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neurčuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K prílohe Odporúčame v prílohe vypustiť časť „Pacient/klient prichádza:...“. Odôvodnenie: Pre posúdenie potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci je irelevantné, či klient bol pred umiestnením v zariadení v rodinnom prostredí, nemocnici alebo inom zariadení a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K prílohe Odporúčame v prílohe vypustiť časť „Dátum prepustenia z poslednej hospitalizácie:...“. Odôvodnenie: Ide o odstránenie zbytočnej administratívy a duplicitne uvádzaných údajov; lekár uvedeným údajom disponuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 1 ods. 2 a 3 Odporúčame v § 1 ods. 2 a 3 nahradiť slovo „ods.“ slovom „odseku“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov je potrebné požadované informácie podľa bodov 5. Alternatívne riešenia a 12. Zdroje uviesť tak, aby boli v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov podľa časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, v predloženom návrhu tieto informácie úplne absentujú. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.2.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v § 1 ods. 1 úvodnej vete za slovo „kritériá“ vložiť úvodzovky a v odseku 2 za slová „ods. 1“ vložiť čiarku, v § 1 ods. 1 písm. c) a d) vložiť za slovo „destabilizácie“ slovo „osoby“, v § 1 ods. 1 písm. d) nahradiť slovo „kontinuálnej“ slovom „nepretržitej“, v § 1 ods. 2 a 3 slovo „ods.“ nahradiť slovom „odseku“, v § 1 upraviť označenie odsekov a odsek 9 označiť ako odsek 8, v názve prílohy za slovo „Návrh“ vložiť slová „zodpovednej osoby“, v prílohe za slovom „starostlivosť“ zátvorku nahradiť dvojbodkou a slová „z iného zariadenia (adresa)“ nahradiť slovami „z iného zariadenia – adresa:“, v prílohe časti B. skratku „OS“ nahradiť slovami „ošetrovateľskej starostlivosti“, v časti C. tabuľke číslo „45“ nahradiť číslom „41“ a za číslami „0-10“ a „11-20“ vložiť slovo „bodov“, časť D. zosúladiť s bodom 58 treťou vetou prílohy LPV, v názve časti D. vypustiť dvojbodku, v piatom riadku vypustiť čiarku a slová „a i.“ a v trinástom riadku za slovom „odpočinok“ vypustiť bodky]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.2.2018 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) § 1 ods. 2 Odporúčame slová "je určený na návrh zodpovednej osoby o potrebe poskytovania" nahradiť slovami " zodpovedná osoba spíše návrh na indikáciu poskytovania" a na konci odseku pripojiť túto vetu:" Vzor návrhu je uvedený v prílohe". Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.2.2018 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Názvu vyhlášky V názve vyhlášky slová "o potrebe" nahradiť slovami "na indikáciu". Odôvodnenie: Zosúladenie so splnomocňovacím ustanovením § 10a ods. 7 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.2.2018 Detail