LP/2018/317 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Štefana Zelníka, Tibora Bernaťáka a Jaroslava Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 965).

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Štefana Zelníka, Tibora Bernaťáka a Jaroslava Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 965).


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I bodu 1 V súlade s bodom 2 legislatívno-technických pokynov navrhujeme v texte navrhovaného § 14 používať prítomný čas, ak z kontextu právneho predpisu nevyplýva inak. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. II V úvodnej vete navrhujeme slová „písm. f)“ nahradiť slovami „písmeno f)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 3 (§ 64 ods. 5) Súhlasím so spresnením kritérií, na základe ktorých sa určí koľko žiakov môžu jednotlivé osemročné gymnáziá prijať v danom kalendárnom roku do prvého ročníka, ako aj s tým, aby MŠVVaŠ SR malo možnosť každoročne zvýšiť percento žiakov z daného populačného ročníka každého kraja, ktoré môže nastúpiť do prvého ročníka osemročného gymnázia. V nadväznosti na uvedené navrhujem priradenie váh pre jednotlivé kritériá určovania počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom, keďže transparentné váhy jednotlivých kritérií sú žiadúce aj z dôvodu predídenia nejednotnej implementácie uvádzaných kritérií okresnými úradmi v sídle kraja. Taktiež je žiadúce, aby okresný úrad v sídle kraja zverejnil na svojom webovom sídle výpočet počtu žiakov pre jednotlivé gymnázia v jeho územnej pôsobnosti; transparentné zverejňovanie výpočtu žiakov prvého ročníka pre jednotlivé gymnáziá tak zvýši informovanosť rodičov, ako aj širokej verejnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladacej správe V predkladacej správe v časti Stanovisko odporúčame doplniť túto ďalšiu pripomienku: Za článok I je potrebné vložiť nový článok II, ktorého obsahom by mala byť novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: V nadväznosti na čl. I bod 1 § 14 ods. 4 návrhu a pripomienku predkladateľa materiálu k tomuto bodu je súčasne potrebné novelizovať zákon o vysokých školách, v ktorom by pôsobnosť orgánov akademickej samosprávy vysokej školy mala byť doplnená o vyslovovanie súhlasu s poverením odborného garanta experimentálneho overovania podľa školského zákona. Navrhujeme túto pôsobnosť zveriť vedeckej rade verejnej vysokej školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K návrhu zákona všeobecne Cieľom predloženého návrhu je jednak eliminovať možnosť ovplyvňovania experimentálneho overovania výchovno-vzdelávacieho programu školy alebo školského zariadenia, foriem a organizácie výchovy a vzdelávania zo strany dotknutého subjektu, ako aj zvýšiť objektivitu rozhodovania pri určovaní počtov žiakov prvých ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom. Čo sa týka spôsobu dosiahnutia cieľov sledovaného navrhovanou zmenou, v plnom rozsahu sa stotožňujeme so stanoviskom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k predloženému návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1(§ 14) Súhlasím s návrhom, aby podnet na experimentálne overovanie mohli podať aj stavovské organizácie. Navrhujem však ponechať možnosť podať podnet na experimentálne overovanie aj zo strany zriaďovateľov alebo garantov po dohode so zriaďovateľom (ako je to upravené v platnom znení zákona). Navrhovaná zmena ruší možnosť podať podnet na experimentálne overovanie zo strany zriaďovateľov alebo garantov po dohode so zriaďovateľom. Táto zmena môže redukovať motiváciu na experimentálne inovácie vo vzdelávacom procese „zdola“ v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 1 (§ 14 ods. 1) Odporúčame v prvej vete zvážiť, či by nebolo vhodné slová „školy a“ nahradiť slovami „školy alebo“, a to vzhľadom na to, že „školy“ a „školské zariadenia“ sú dva rôzne typy školských inštitúcií. Na konci prvej vety navrhujeme bodku nahradiť bodkočiarkou a pokračovať navrhovaným znením druhej vety s malým začiatočným písmenom („ak“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 64 odsek 4 Pripomienka: Navrhujeme za „v jeho územnej pôsobnosti“ vložiť: „rešpektujúc pritom záujem rodičov o školy s rozličnými zriaďovateľmi tak, aby sa počet žiakov znižoval rovnomerne proporcionálne pre každý typ školy podľa zriaďovateľa“. Odôvodnenie: Predmetné opatrenie eliminuje diskrimináciu cirkevných škôl, ktorá sa udiala v aktuálnom školskom roku. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 64 odsek 4 Pripomienka: Navrhujeme za „s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok“ vložiť: „podľa záujmu rodičov v predchádzajúcich piatich rokoch pred rokom 2017“. Odôvodnenie: Predmetné kritérium objektivizuje prijímanie žiakov do 8-ročných gymnázií. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 64 odsek 5 Pripomienka: Na konci prvej vety vložiť: „vypočítaný ako priemer počtu prihlásených žiakov za predchádzajúcich 5 rokov pred rokom 2017“. Ďalšiu vetu (udržateľnosti počtu žiakov...) vypustiť. Odôvodnenie: Kritérium je diskriminačné voči cirkevným a súkromným školám, ktoré v šk.r. 2018/19 nedostali povolenie otvoriť triedu a teda „predbežný záujem“ a „udržateľnosť“ je úplne skreslené číslo. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Dôvodovej správe Pripomienka: Navrhujeme odstrániť tento zámer: „Navrhovaná právna úprava nebráni zriaďovateľom gymnázií poskytovať výchovu a vzdelávanie v osemročnom štúdiu, avšak vzdelávanie a výchova žiakov prijatých nad limit určený ministerstvom budú zriaďovatelia musieť financovať z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu.“ Odôvodnenie: Toto pravidlo považujeme za diskriminačné voči cirkevným školám, nakoľko prax hovorí, že verejným školám sa počty znižovali minimálne a súkromné školy môžu vyberať školné, ktorým môžu vykryť chýbajúce financie. Táto diskriminácia by mohla viesť k úplnému zatvoreniu niektorých cirkevných gymnázií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 64 odsek 4 Pripomienka: Na konci odseku navrhujeme vložiť: „Pri určovaní počtu žiakov prvých ročníkov 8-ročných gymnázií zohľadniť špecifikum spojených škôl, ktoré majú aj 8-ročné gymnáziá tak, aby do prvých ročníkov mohli prijať až do 50% žiakov zo svojej základnej školy.“ Odôvodnenie: Umožniť výborným žiakom spojených škôl pokračovať v štúdiu aj vo forme 8-ročného gymnázia v prostredí rovnakej školy a rovnakej hodnotovej formácie aj po ukončení piateho ročníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 64 odsek 5 Pripomienka: Vložiť kritérium pre prijímanie do 8-ročných gymnázií: „výsledky Testovania 5“. Odôvodnenie: Dosiahnuť objektivitu a spravodlivosť v hodnotení, nakoľko ide o merateľné kritérium. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 64 odsek 5 Pripomienka: Pred „celoslovenských kôl“ vložiť „krajských až“. Odôvodnenie: Kritériom majú byť súťaže, na ktorých majú možnosť zúčastniť sa všetky školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2018 Detail