LP/2018/305 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa
čl. I
a
zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) ustanovuje:
Pridať
Príloha k vyhláške č. /2018 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bode 12 § 5 ods. 2 písm. a) vypustiť čiarku za slovami „názvu vynálezu“ a slovo „tie“ ako nadbytočné, v § 5 ods. 3 prvej vete nahradiť slová „pokiaľ možno“ slovami „ak je to možné“, v § 6 ods. 2 úvodnej druhej vete na konci vypustiť dvojbodku, v § 6 odsek 4 zosúladiť s bodom 58 prílohy LPV, v § 6 ods. 9 vypustiť čiarku pred slovom „ak“ ako nadbytočnú, v bode 15 § 7a ods. 3 až 5 a § 7b ods. 2 okrúhle zátvorky nahradiť slovom „podľa“, v bode 15 § 7a ods. 4 úvodnej vete na konci vypustiť dvojbodku, v bode 17 vložiť za slová „anglickom“ a „francúzskom“ slovo „jazyku“, v bode 25 § 16 ods. 3 vložiť za slovo „primerane“ slovo „aj“, v bode 28 § 20 ods. 1 písm. b) vložiť za slovo „nadobúdateľom“ slovo „licencie“, v poznámke pod čiarou k odkazu 7 vypustiť paragrafovú značku pred číslom „469“, v bode 29 § 21a ods. 4 vložiť pred slovo „poplatok“ slovo „správny“, v bode 33 nahradiť slovo „zverejnenie“ slovom „zverejnenia“, v bode 34 nahradiť slovo „dopĺňajú“ slovom „pripájajú“, v bode 36 úvodnej vete nahradiť slová „písm. m)“ slovami „písmeno m)“, v bode 52 § 27 ods. 1 písm. e) a f) nahradiť slovo „adresu“ slovom „adresa“, v bode 55 poznámke pod čiarou k odkazu 8 vložiť za slovo „pomôckach“ slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v bode 60 nadpis § 28 preformulovať takto: „Spoločné ustanovenia“ a zároveň vypustiť nadpis nad § 28 ako nadbytočný, doložku zlučiteľnosti prepracovať v súlade s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bod 15 Odporúčame upraviť názov pod ust. § 7b, ktorý znie „Osobitné ustanovenia o prihláške vyhotovenej elektronickými prostriedkami“. Odôvodnenie: Uvedený názov vytvára mylný dojem, že ide o prihlášku vyhotovenú ako elektronické podanie, t. j. o prihlášku vyhotovenú elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Uvedené navrhujeme preformulovať napríklad v znení „Osobitné ustanovenia o prihláške“ alebo „Osobitné ustanovenia o prihláške vyhotovenej technickými prostriedkami“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (čl. I body 39, 49 a 58), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 25 § 16 ods. 2 a § 17 ods. 2, bod 28 § 19 ods. 2 a 3, § 20 ods. 2 a § 21 ods. 2, bod 29 § 21a ods. 2 a 3 a § 21b ods. 2 a 3), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 32 Upozorňujem, že legislatívnu skratku „(ďalej len „register“)“ je potrebné zaviesť na prvom mieste, kde sa skracované slová vo vyhláške používajú (§ 19). Súčasne upozorňujem, že v platnom znení vyhlášky sa používa a) slovo „prihláška“, čo je legislatívna skratka zavedená vo vykonávanom zákone [(§ 2 písm. a)] pre slová „patentová prihláška“ bez zavedenia príslušnej legislatívnej skratky vo vyhláške, b) slovo „vestník“, čo je legislatívna skratka zavedená vo vykonávacom zákone (§ 7 ods. 3) pre slová „Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky“ bez zavedenia príslušnej legislatívnej skratky vo vyhláške. Uvedená legislatívna technika je v rozpore s bodom 9.5 prílohy LPV, podľa ktorého legislatívnu skratku zavedenú v zákone nemožno použiť vo vykonávacom právnom predpise k tomuto zákonu bez jej opätovného zavedenia v tomto vykonávacom právnom predpise. Z uvedeného dôvodu odporúčam vo vyhláške opätovne zaviesť legislatívne skratky používané vo vykonávanom zákone. Upozorňujem, že podobný problém sa týka aj ďalších legislatívnych skratiek zavedených vo vykonávanom zákone, ktoré sa používajú vo vyhláške bez ich opätovného zavedenia (napríklad legislatívne skratky „prihlasovateľ“, „právo na riešenie“, „licencia“, „poskytovateľ“, „ponuka licencie“ alebo „žiadosť o určenie“). Zároveň upozorňujem, že v platnom znení vyhlášky sa používa slovo „osvedčenie“, ktorým sa má na mysli „dodatkové ochranné osvedčenie“ upravené vo vykonávanom zákone najmä v § 67a, avšak legislatívna skratka pre slová „dodatkové ochranné osvedčenie“ nie je v platnom znení vyhlášky zavedená. Z uvedeného dôvodu odporúčam vo vyhláške zaviesť legislatívnu skratku „(ďalej len „osvedčenie“)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vlastnému materiálu, bod 29 (§ 21a ods. 2 a 3) Odporúčame v znení predmetných ustanovení zohľadniť ustanovenie § 113a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v zmysle ktorého je exekútor poverený vykonaním exekúcie, v rámci ktorej je postihnuteľným právom aj právo v zmysle zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), povinný doručiť úradu súpis práv, upovedomenie o začatí exekúcie, zápisnicu o dražbe a právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie. Vzhľadom na uvedené je preto nadbytočné požadovať od žiadateľa o zápis exekúcie do patentového registra doklady, ktoré má úrad k dispozícii na základe vyššie uvedeného. Iná situácia nastáva v prípade, ak úrad tieto doklady k dispozícii nemá, pričom tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť v novej právnej úprave. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vlastnému materiálu, všeobecne k pojmu "obrázok" Odporúčame upustiť od používania slova "obrázok" vo všetkých jeho tvaroch v normatívnom texte predloženého návrhu vyhlášky, a to vzhľadom na obsah a význam tohto slova, ako aj na legislatívno-technickú terminológiu. V tomto prípade odporúčame predkladateľovi použiť slovo "zobrazenie vynálezu", prípadne "vyobrazenie vynálezu", prípadne iné vhodné slovné spojenie, keďže slovo zobrazenie/vyobrazenie najvhodnejším spôsobom definuje zobrazenia (hovorovo "obrázky") na výkresoch a iných podkladoch umožňujúcich zachytenie zobrazenia v akejkoľvek forme. Okrem uvedeného sme toho názoru, že slovo "obrázok" vo všetkých jeho tvaroch nie je vhodným a správnym legislatívno-technickým pojmom, ktorý sa naviac ani v právnych predpisoch (akejkoľvek právnej sily) nepoužíva. Vzhľadom na to, že aj text vykonávacieho právneho predpisu je normatívnym aktom, je nutné používať správnu a relevantnú právnu terminológiu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vlastnému materiálu, bod 15 (§ 7b ods. 4) Odporúčame predkladateľovi prehodnotiť normatívny text v predmetnom ustanovení, najmä vzhľadom na nevhodné použitie slova "nakreslené" a aj vzhľadom na to, že "obrázky", ktoré navrhujeme vypustiť, resp. nahradiť slovami napr. "vyobrazenie/zobrazenie vynálezu" (pripomienka "všeobecne k pojmu obrázok"), má byť v zmysle ustanovení predkladaného návrhu vyhlášky obsahom výlučne výkresov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vlastnému materiálu, bod 12 (§ 6 ods. 6), bod 15 (§ 7a ods. 1) a bod 17 (§ 10) Odporúčame predkladateľovi z predmetných ustanovení vypustiť slovo "musí", a to vzhľadom na čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 33 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a primeraným spôsobom preformulovať normatívny text. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti Upozorňujeme predkladateľa na zmenu Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (ďalej len „legislatívne pravidlá“), konkrétne na zmenu prílohy č. 2 k legislatívnym pravidlám (doložka zlučiteľnosti). Vzhľadom na uvedené odporúčame predkladateľovi zosúladiť doložku zlučiteľností predloženého materiálu s novými legislatívnymi pravidlami, podľa ktorých sa postupuje od 01.06.2018, vrátane legislatívnych procesov, ktoré začali pred 01.06.2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vlastnému materiálu, bod 6 (§ 1 ods. 3) Odporúčame predkladateľovi prehodnotiť znenie vymedzujúce negatívne náležitosti prihlášky, a to vzhľadom na ustanovenie § 40 ods. 3 a 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) (ďalej len "zákon"). Predmetné ustanovenia zákona jednoznačne upravujú procesné pravidla úradu v prípade, ak prihláška neobsahuje obligatórne náležitosti a v prípade, ak sa prihláška týka vynálezu, ktorý je okrem iného vylúčený z patentovateľnosti podľa ustanovenia § 6 zákona. V prípade, ak prihláška neobsahuje obligatórne náležitosti, je úrad povinný vyzvať prihlasovateľa na odstránenie nedostatkov prihlášky v určenej lehote. Avšak v prípade, ak sa prihláška, resp. údaje týkajú vynálezu spadajúceho pod výluky z patentovateľnosti podľa § 6 zákona, t. j. aj také vynálezy, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona), takáto prihláška má byť úradom zamietnutá. V prípade navrhovanej úpravy však nie je zrejmé, akým spôsobom úrad bude postupovať, ak by prihláška obsahovala vyššie uvedené údaje a náležitosti; bude vyzývať prihlasovateľa na odstránenie nedostatkov spočívajúcich v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi, alebo takúto prihlášku zamietne? Uvedená úprava sa tak javí ako úprava presahujúca splnomocňujúce ustanovenie § 80 zákona, nakoľko v prípade, ak by prihláška skutočne obsahovala údaje a informácie týkajúce sa vynálezu, ktorý spadá pod výluky z patentovateľnosti podľa ustanovenia § 6 zákona a úrad by v tomto prípade postupoval spôsobom podľa ustanovenia § 40 ods. 3 zákona (vyzval na odstránenie nedostatkov), postupoval by v rozpore s ustanovením § 40 ods. 4 zákona. Vo vzťahu k náležitostiam zjavne bezvýznamným alebo nepotrebným sme toho názoru, že na takého informácie a skutočnosti príslušný správny orgán neprihliada ex offo a v prípade, ak aj prihláška takéto informácie obsahuje a úrad by v zmysle ustanovení vyhlášky, ako vykonávacieho právneho predpisu, vyzýval prihlasovateľa na odstránenie takýchto nedostatkov a následne z dôvodu neodstránenia nedostatkov spočívajúcich v ich bezvýznamnosti a nepotrebnosti konanie zastavil, išlo by o šikanózny výkon verejnej moci, ak by inak prihláška bola akceptovaná, resp. ak by inak o nej malo byť rozhodnuté príslušným správnym orgánom a naviac takúto úpravu možno považovať za úpravu porušujúcu základné práva a slobody. V tomto prípade poukazujeme aj na čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky, nakoľko navrhovaná právna úprava sa javí ako rozporná s Ústavou Slovenskej republiky, keďže navrhované znenie vykonávacieho právneho predpisu prekračuje rámec zákonnej úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vlastnému materiálu, bod 12 (§ 5 ods. 1 a § 6 ods. 7 a 11) a bod 15 (§ 7a ods. 2) Odporúčame predkladateľovi z predmetného ustanovenia vypustiť slovo "musia", a to vzhľadom na čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 33 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a primeraným spôsobom preformulovať normatívny text. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vlastnému materiálu, bod 12 (§ 6 ods. 2 a 9) Odporúčame predkladateľovi z predmetného ustanovenia vypustiť slovo "nesmie", a to vzhľadom na čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 33 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a primeraným spôsobom preformulovať normatívny text. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I bod 6 Odporúčame preformulovať navrhované znenie § 1 ods. 3 a uviesť aké údaje alebo iné náležitosti môže prihláška obsahovať a tak uviesť navrhované znenie do súladu so splnomocňovacím ustanovením zákona. Odôvodnenie: Súlad s čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky a legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I bod 12 Odporúčame preformulovať navrhované znenie § 5 ods. 1. Uvedená pripomienka platí primerane aj pre § 6 ods. 6, 7 a 11. Odôvodnenie: Navrhované znenie je potrebné zosúladiť s čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I bod 15 Odporúčame preformulovať navrhované znenie § 7a ods. 1 a 2. Odôvodnenie: Navrhované znenie je potrebné zosúladiť s čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K úvodnej vete Odporúčame vypustiť slová ,,(ďalej len ,,úrad")" a slová ,,(ďalej len ,,zákon")". Odôvodnenie: Nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2018 Detail