LP/2018/294 Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o chránených vodohospodárskych oblastiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 3 ods. 3 písm. a) deviaty bod a súvisiace ustanovenia zákona Zákaz a obmedzenia vzťahujúce sa na golfové ihriská: Žiadame zo zákona vypustiť zákaz v chránenej vodohospodárskej oblasti stavať alebo rozširovať golfové ihriská. Chápeme potrebu komplexnej osobitnej úpravy chránených vodohospodárskych oblastí, avšak tento zákaz je pre prevádzkovateľov golfových ihrísk, a teda pre celý jeden sektor v rámci cestovného ruchu likvidačný, a na účely ochrany vôd neúčinný. Nevidíme dôvod na zákaz budovania a rozširovania golfových ihrísk, pričom poukazujeme, že zo zákona nie je zrejmé, či by podľa súčasného znenia bolo vôbec možné rekonštruovať a modernizovať existujúce golfové ihriská, čo je základným predpokladom udržateľného prevádzkovania golfových ihrísk a konkurencieschopnosti podnikania. Zdôrazňujeme skutočnosť, že stavba, respektíve rozširovanie golfového ihriska podľa súčasného právneho stavu podlieha prísnym pravidlám v rámci konaní vedených štátnymi orgánmi, podlieha konaniu podľa stavebného zákona a ak ide o chránené pásmo, aj podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ide o náročné procesy, ktoré sú plne spôsobilé zabezpečiť ochranu životného prostredia vrátane vôd pred nepriaznivými vplyvmi, pričom štátne orgány majú širokú škálu nástrojov regulácie a kontroly na zabezpečenie tejto ochrany, preto považujeme úplný zákaz za bezdôvodný a míňajúci sa účelu ochrany vôd (znamená to, že v súčasnosti sú vody chránené nedostatočne?). Okrem toho aj aplikácia hnojív na golfových ihriskách v súčasnosti prísne upravená a monitorovaná, prevádzkovateľ má presne predpísané povolené druhy hnojív v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom aj v stavebnom povolení je výslovne uvedený presný typ hnojív. Používanie hnojív je naviac pravidelne monitorované štátnymi orgánmi, preto nevidíme dôvod na rozširovanie týchto obmedzení. Poukazujeme na skutočnosť, že výstavba golfového ihriska je činnosť výrazne finančne a administratívne náročná a navrhovaná miera obmedzenia zasahuje do práv vlastníka – podnikateľa bez adekvátneho účelu v podobe ochrany životného prostredia. Absenciu dôvodu evokuje aj skutočnosť, že v dôvodovej správe nie je zavádzaný zákaz vôbec ničím odôvodnený. Po dodržaní prísnych opatrení Je možné bez hrozby rizika pre povrchové a podzemné vody bezpečne prevádzkovať, prípadne aj stavať alebo rozširovať golfové ihriská pri zabezpečení určitých opatrení. Poukazujeme na vykonávanie lesníckej a poľnohospodárskej činnosti, ktorú je tiež možné pri zachovaní ochranných opatrení uskutočňovať. Zároveň nie je pravda to, čo sa uvádza v doložke vplyvov, že zákon nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, pretože sa nezavádza žiadna nová právna úprava. Práve naopak, zákon bude mať zásadný negatívny vplyv na podnikateľské prostredie pre dané odvetvie, keďže v súčasnosti je po splnení prísnych environmentálnych podmienok možné stavať a rozširovať golfové ihriská aj v chránených vodohospodárskych oblastiach. Aj v súčasnosti existuje relevantná právna úprava zakázaných činností v chránených vodohospodárskych oblastiach - ide o § 31 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), pričom v súčasnosti sa tento zákaz nevzťahuje na golfové ihriská. Považujeme za neadekvátne zaraďovať do jednej kategórie golfové ihriská, ktoré zachovávajú prírodný ráz krajiny a dokonca prispievajú k skvalitňovaniu životného prostredia v danej oblasti, a ropovody či úložne rádioaktívnych látok. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka - vplyvy na podnikateľské prostredie Zásadne nesúhlasíme s konštatovaním uvedeným v Doložke vplyvov, že návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie vzhľadom na to, že všetky povinnosti a obmedzenia sú prevzaté z terajšej platnej právnej úpravy. Nie je to pravda, práve naopak, zákon (ak bude schválený v tejto podobe) bude mať zásadný negatívny vplyv na podnikateľské prostredie pre dané odvetvie, keďže v súčasnosti je po splnení prísnych environmentálnych podmienok možné stavať a rozširovať golfové ihriská aj v chránených vodohospodárskych oblastiach. Aj v súčasnosti existuje relevantná právna úprava zakázaných činností v chránených vodohospodárskych oblastiach - ide o § 31 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), pričom v súčasnosti sa tento zákaz nevzťahuje na golfové ihriská. Preto považujeme za potrebné vykonať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a zároveň uskutočniť záverečné posúdenie vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 2 ods. 2 písm. e) a k Prílohe č. 1 piaty bod zákona Zákon ustanovuje za chránenú vodohospodársku oblasť územie Nízkych Tatier (západnú a východnú časť). Poukazujeme, že chránená oblasť Nízke Tatry Juh sa tiahne takmer k rieke Hron (Valaská - Predajná), to sú oblasti v ktorých je množstvo rekreačných zariadení, intenzívna poľnohospodárska a lesnícka činnosť, ktorá bude návrhom zákona značne obmedzená a niektoré aktivity úplne zakázané). Preto navrhujeme zvážiť posunutie chránenej vodohospodárskej hranice viac na sever nad rekreačné oblasti Tále – Krpáčovo. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 6 ods. 3 Odporúčame pre Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaviesť legislatívnu skratku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 4 ods. 11 § 4 ods. 11 odporúčame preformulovať takto: „(11) Ak zistená skutočnosť môže ovplyvniť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, inšpekcia informuje o prijatom hlásení podľa odseku 9 orgán štátnej vodnej správy,21) regionálny úrad verejného zdravotníctva, dotknutú obec a vlastníka vodárenského zdroja alebo prevádzkovateľa vodárenského zdroja.“. Odôvodnenie: Navrhujeme zmeniť slovosled v texte ustanovenia za účelom zlepšenia jeho zrozumiteľnosti a jednoznačnosti. Zo súčasného znenia nie je úplne jasné, či sa uvedená podmienka (ak zistená skutočnosť môže ovplyvniť zásobovanie pitnou vodou) týka všetkých uvedených subjektov alebo len prevádzkovateľa vodárenského zdroja. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 2 odsek 2 Navrhujeme zaradiť do zoznamu chránených vodohospodárskych oblastí územia 1) Vodnej nádrže Starina 2) hornej Torysy v Prešovskom kraji. Odôvodnenie: Územia akumulujú povrchové a podzemné vody, ktoré slúžia pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou nielen v Prešovskom, ale aj v Košickom kraji. Okrem toho je napriek tomu, že nie je doriešené odkanalizovanie štyroch obcí umiestnených nad odberom z toku hornej Torysy, kde je od roku 1984 v prevádzke priamy odber povrchovej vody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 4 ods. 3 V § 4 ods. 3 odporúčame vypustiť slová „v aglomerácii“. Odôvodnenie: Nová výstavba nehnuteľností produkujúcich odpadové vody by mala byť podmienená výstavbou infraštruktúry pre odvádzanie odpadových vôd všade, nie iba v aglomeráciách. Pojem „aglomerácia“ navyše nie je pre účely tohto zákona definovaný, čo môže viesť k jeho nejednoznačnému výkladu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 3 ods. 3 písm. a) V § 3 ods. 3 písm. a) odporúčame za siedmy bod doplniť nový ôsmy bod, ktorý znie: „8. Bytové budovy bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd,“. Doterajší ôsmy a deviaty bod sa označujú ako deviaty a desiaty bod. Odôvodnenie: Doplnenie zaistí komplexný súhrn objektov, ktoré nie je možné budovať bez čistenia komunálnych odpadových vôd. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 6 ods. 3 a ďalej v celom texte zákona Slová „prekročenia limitných hodnôt28) sledovaných ukazovateľov povrchových vôd a podzemných vôd“ odporúčame nahradiť slovami „prekročenia limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody28) v povrchových vodách a podzemných vodách“. Odôvodnenie: Precizovanie textu – vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z. nedefinuje limitné hodnoty ukazovateľov povrchových vôd a podzemných vôd, definuje ukazovatele kvality pitnej vody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 11 písm. c) V § 11 písm. c) odporúčame upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 35 takto: „35) Napríklad § 5 ods. 3 a § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka- zosúladenie poznámky so znením poznámky pod čiarou č. 37 v § 12 písm. c). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 7 Odporúčame pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zaviesť legislatívne skratky. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 6 ods. 3 poznámke pod čiarou k odkazu 28 V § 6 ods. 3 na konci poznámky pod čiarou č. 28 navrhujeme doplniť text „v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne 1. Beriem na vedomie, že návrh bude mať pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ako aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pričom negatívne vplyvy budú zabezpečené v rozpočte kapitoly Ministerstva životného prostredia SR v roku 2019 v sume 100 000 eur, v roku 2020 v sume 50 000 eur a v roku 2021 v sume 10 000 eur. Zároveň beriem na vedomie, že predpokladaný pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude spočívať vo väčšej efektivite kontrol a predpokladanom náraste právoplatne uložených pokút za správne delikty, pričom v súčasnosti nie je možné kvantifikovať výšku predpokladaných pokút. 2. Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad v čl. I v § 3 ods. 3 písm. a) prvom bode slovo „jestvujúcich“ nahradiť iným vhodným slovom, v § 4 ods. 2 písm. c) vypustiť slovo „akýkoľvek“, precizovať poznámku pod čiarou k odkazu 13 a za slová „§ 13a“ vložiť slová „ods. 3“, poznámku pod čiarou k odkazu 37 zosúladiť s bodom 23.8 prílohy LPV, § 15 ods. 1 zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV, v čl. II bod 6 zosúladiť s bodom 36 v spojení s bodom 32 prílohy LPV a doplniť poznámku o zmene označenia doterajších odsekov, používanú skratku „GIS“ vypísať slovom). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II bodu 6 Odporúčame vypustiť novelizačný bod 6. Odôvodnenie: V súlade s čl. 9 ods. 5 Legislatívnych pravidiel vlády SR novelizovať prechodné ustanovenia, ktoré nadobudli účinnosť nie je možné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II bodu 5 Odporúčame úvodnú vetu upraviť nasledovne: „V § 62 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 11 písm. e) V § 11 odporúčame písmeno e) upraviť takto: „e) sprístupňuje na svojom webovom sídle informácie podľa § 6 ods. 7.“. Odôvodnenie: Navrhujeme odstránenie duplicitného zverejňovania a zosúladenie znenia s § 12 písmeno e) zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 12 písm. a) Z § 12 písmeno a) odporúčame odstrániť odkaz k poznámke pod čiarou 33. Odôvodnenie: Navrhujeme odstrániť duplicitný odkaz- odkaz na vysvetlenie pojmu „štátny zdravotný dozor“ je už uvedený v § 11 písmeno a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 6 ods. 4 V § 6 ods. 4 odporúčame slová „a rozhodne o spôsobe zverejnenia dotknutým obciam a zverejnenia na svojom webovom sídle“ nahradiť slovami „informáciu zverejní na svojom webovom sídle a informuje o nej dotknutú obec“. Odôvodnenie: Precizovanie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 12 písmeno d) V § 12 písmeno d) odporúčame slová „§ 4 ods. 9“ nahradiť slovami „§ 4 ods. 11“ a slová „poskytnutých podľa § 5 ods. 5“ odporúčame nahradiť slovami „vykonanom podľa § 5 ods. 4“. Odôvodnenie: Precizovanie textu zákona, úprava v záujme čistoty textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2018 Detail