LP/2018/287 Návrh sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznamu prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/004057
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/287
Dátum začiatku MPK: 17.05.2018
Dátum konca MPK: 30.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 30.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)