LP/2018/284 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I.Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: V § 2 ods. 5 písm. g) sawedfwerfšefečgwščrfwerfwe slová „najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky“ nahrádzajú slovami „najmä čo sa týka ceny a ak je to možné, aj predpokladaného množstva predmetu zákazky,“.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Intelektuálna služba nie je služba bežne dostupná na trhu.“. § 5 ods. 1 znie:

„(1) dscsdcwsdcwdcaxaxaje nadlimitná, podlimitná, s nízkou hodnotou alebo malého rozsahu v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.“. V § 5 odsek 3 znie:
wedwecwq
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia akoa) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okremqwed+ľšdrweed potravín podľa odseku 4 a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, b) 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,c) 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“. V § 5 odsek 4 znie:

„(4) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom jea) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín podľa písmena b), zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, účelové zariadenia vysokých škôl, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu27a, ak tieto poskytujú stravovanie, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.“.Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:„27a) Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.V § 5 sa za odsek 4 vkladá odsek 5, ktorý znie:

„(5) Civilná zákazka malého rozsahu zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.“.Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9. V § 6 ods. 1 sa za slovo „plnením“ vkladajú slová „ ,prípravnou trhovou konzultáciou.“

V § 6 ods. 13 a ods. 15 sa slová „§ 5 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 8“.

V § 8 ods. 1 znie:

„(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto verejného obstarávateľa,

b) podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa písmena a) a súčasne rovná alebo vyššia ako 1. 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písm. c) a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, 2. 250 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 3. 550 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1, c) podľa § 117 ak 1. ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín podľa bodu 2, zákazku na poskytnutie služby alebo zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa písmena b) a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5000 eur, 2. ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, účelové zariadenia vysokých škôl, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu27a, ak tieto poskytujú stravovanie, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa písmena a) zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5000 eur.“. V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3. V § 8 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

V § 10 ods. 3 znie: „Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov, vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1, sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní plánovať, pripraviť a viesť proces verejného obstarávania tak, aby zabezpečili riadne a včasné plnenie svojich úloh a povinností ustanovených osobitnými predpismi alebo vyplývajúcich z ich právomocí a kompetencií. “.V § 10 ods. 5 sa za slovo „zadávaní“ vkladá slovo „nadlimitnej“.V § 10 ods. 6 sa za slovo „zadávaní“ vkladá slovo „nadlimitnej“.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak to nevylučuje osobitný predpis, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní za obdobie kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 13 nevzťahuje tento zákon do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená.“. § 12 znie:

„(1) Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov. (2) Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. Referencia obsahujea) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,b) názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,c) označenie verejného obstarávania,d) číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy,e) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy,f) množstvo, objem alebo rozsah plnenia,g) miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy,h) hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy a či celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé,i) informáciu, či došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľa,j) ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za dôležité,k) dátum vyhotovenia referencie. (3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu doa) 30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku,b) 30 dní po skončení kalendárneho polroka za predchádzajúci kalendárny polrok súhrnne za všetky plnenia, ak ide o opakované plnenia, a ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a),c) 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon. (4) Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára. (5) Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ a obstarávateľ v elektronickej podobe a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa odseku 3. Zápis referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov zabezpečí úrad. (6) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3, dodávateľ je oprávnený podať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi písomnú žiadosť o vyhotovenie referencie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotoví referenciu do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhotoví referenciu v lehote podľa druhej vety, dodávateľ je oprávnený do 30 dní odo dňa uplynutia tejto lehoty podať návrh na vyhotovenie referencie Rade úradu (ďalej len „rada“), ku ktorému pripojí dôkazy o tom, že podmienky na vyhotovenie referencie boli splnené. Ak rada dospeje k záveru, že podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené v odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní. (7) Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutočností podľa odseku 2 vo vzťahu k už zapísanej referencii, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykonajú zmenu v referencii; na zmenu v referencii sa použijú ustanovenia odsekov 4 a 5 primerane. (8) Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnému stavu, a to do troch mesiacov odo dňa zápisu referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov; na úpravu referencie sa použijú ustanovenia odsekov 4 a 5 primerane a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ju vykonajú do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať podľa prvej vety aj z vlastnej iniciatívy. (9) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovie žiadosti dodávateľa podľa odseku 8, je dodávateľ oprávnený podať návrh rade na úpravu referencie, ku ktorému pripojí dôkazy o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby, a to doa) 30 dní odo dňa zápisu opravenej referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovel žiadosti dodávateľa v plnom rozsahu alebob) 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na úpravu referencie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa odseku 8, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neupravil referenciu v lehote podľa odseku 8.“. (10) Ak rada dospeje k záveru, že sú dôvody na úpravu referencie, náležite upraví referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní.“. V § 13 ods. 1, 2, 5 a 6 sa v celom texte vypúšťajú slová „stavebné práce“ vo všetkých tvaroch.

V § 13 ods. 2 a 8 sa vypúšťajú slová „uskutočnenie stavebných prác“.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) umožňovalo vytvorenie referencie podľa § 12 a zabezpečilo jej zaslanie na uverejnenie v Evidencii referencií prostredníctvom príslušného programového rozhrania.“. V § 14 ods. 6 písm. c) a ods. 8 sa vypúšťajú slová „stavebných prác“.

V § 15 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) nadobúdať tovary, služby alebo stavebné práce na základe zákaziek zadaných centrálnou obstarávacou organizáciou,“ Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d). V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo § 5 ods. 8 ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia akoa) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,b) 10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby aleboc) 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.“. V § 18 odsek 5 znie:

„(6) Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa tohto zákona.“.V § 24 ods. 1 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „10 rokov“.V § 24 ods. 4 sa slová „piatich rokov“ nahrádzajú slovami „10 rokov“.§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Úrad je oprávnený kedykoľvek vyzvať verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osobu podľa § 8 na predloženie kópie kompletnej dokumentácie. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 je povinný predložiť úradu kópiu kompletnej dokumentácie v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu. Na žiadosť verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 môže úrad predĺžiť lehotu podľa druhej vety, ak sú na to objektívne dôvody. Predložením kópie dokumentácie úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu.“.V § 26 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. b) a c)“.V § 28 odsek 1 sa slovo „účasť“ nahrádza slovom „súťaž“.V § 38 ods. 1 sa za slová „ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania“ pripájajú tieto slová „alebo v súťažných podkladoch, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2“.

V § 38 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová „alebo v súťažných podkladoch, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2“.

V § 38 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.

V § 40 ods. 5 znie:

„(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinnípri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú,pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g), písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak tieto osoby nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie.“.

V § 40 ods. 6 písm. c) znie:

„c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,“. V § 40 ods. 6 sa dopĺňa písmeno m), ktoré znie:

„m) nenahradil osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g), v určenej lehote novými osobami, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.“. V § 40 ods. 8 sa slová „odseku 6 písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami „odseku 6 písm. c) až g). “.

V § 40 sa vypúšťa odsek 15.

V § 43 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Časti súťažných podkladov, informatívneho dokumentu, súťažných podmienok alebo koncesnej dokumentácie, ktoré majú byť súčasťou ponuky alebo návrhu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia podľa prvej vety v editovateľnej podobe.“.

§ 46 vrátane nadpisu znie:

㤠46

(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky, alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. (2) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť. (3) Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky časti nesmie byť vyššia ako 500 000 eur. (4) Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia mohol vybrať uchádzač. (5) Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vrátia zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak im ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje. (6) Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzačodstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk aleboneposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15.(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľnia alebo vrátia uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňaa) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky aleboc) uzavretia zmluvy. (8) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú kópiu záručnej listiny alebo kópiu dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ak došlo k vráteniu ich originálov uchádzačovi.“. V § 49 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5. § 52 vrátane nadpisu znie:

„§ 52Otváranie ponúk (1) Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o užšiu súťaž, vo výzve na predkladanie konečných ponúk, ak ide o rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg alebo inovatívne partnerstvo. (2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk sa overí ich neporušenosť a zverejnia sa obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. (3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk alebo konečných ponúk podľa odseku 2 pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk, zápisnicu z ich otvárania, ktorá obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 2.“. V § 53 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 10. V § 55 odsek 1 znie:

„(1) Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí alebo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, sú povinní vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, aj splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, alebo aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa postupuje primerane podľa prvej až tretej vety. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53.“. V § 56 odseky 2 až 5 znejú:

„(2) Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, v prípade využitia prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55; to neplatí, ak ide oa) priame rokovacie konanie, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu,b) uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom,c) uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi alebod) uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému. (3) Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4. (4) Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v prípade zamietnutia žiadosti o nápravu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b), v prípade využitia prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b). (5) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3.“. V § 56 odsek 8 znie:

„(8) Pokiaľ nie je potrebné podľa odseku 12 stanoviť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.“. V § 56 sa za odsek 11 vkladajú odseky 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti podľa odsekov 8 až 11 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch. V takom prípade verejný obstarávateľ a obstarávateľ stanovia primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti. (13) Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 12, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4 verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, v prípade využitia prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety. (14) Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú súčinnosť podľa odseku 12, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa§ 170 ods. 4 verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, v prípade využitia prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.“. Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 15 V 56 ods. 15 sa slová „odsekov 8, 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 8, 10, 11, 12, 13 a 14“.

§ 58 vrátane nadpisu znie:

„§ 58Dynamický nákupný systém (1) Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je plne elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Počas trvania dynamického nákupného systému sa musí umožniť prístup každému hospodárskemu subjektu, ktorý spĺňa podmienky účasti. Hospodárskym subjektom, ktorí majú záujem o zaradenie do dynamického nákupného systému, ani záujemcom zaradeným v dynamickom nákupnom systéme sa nesmú účtovať žiadne poplatky. (2) Dynamický nákupný systém môže byť rozdelený do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb objektívne určených na základe charakteristík zákaziek zadávaných v rámci určitej kategórie, ktoré môžu odkazovať na maximálnu možnú veľkosť následných jednotlivých zákaziek alebo na určitú geografickú oblasť, kde sa budú následné jednotlivé zmluvy plniť. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozdelí dynamický nákupný systém do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb, určí podmienky účasti pre každú kategóriu. (3) Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému sa použije postup užšej súťaže. Do dynamického nákupného systému musí byť zaradený každý záujemca, ktorý splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nemožno obmedziť. V súvislosti s dynamickým nákupným systémom sa používajú výhradne elektronické prostriedky. (4) Na účely zadávania zákaziek v rámci dynamického nákupného systému uverejnía) verejný obstarávateľ oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,b) obstarávateľ oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž. (5) V oznámení podľa odseku 4 verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú najmäa) že ide o dynamický nákupný systém a jeho trvanie,b) internetovú adresu, na ktorej možno od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného systému získať neobmedzený, úplný a priamy prístup k všetkým potrebným informáciám, ktoré sa týkajú najmä povahy a objemu predpokladaných nákupov, spôsobu fungovania dynamického nákupného systému, podmienok používania elektronických zariadení, podmienok a špecifikácií technického pripojenia, rozdelenia systému do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb vrátane určujúcich charakteristík, ak sa uplatňuje,c) lehotu na predloženie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu; po odoslaní výzvy na predkladanie ponúk pri prvom zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadostí o účasť.“. § 59 znie:

„ § 59 (1) Ak obstarávateľ na účely zadávania zákaziek v rámci dynamického nákupného systému uverejní pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania výzvy na potvrdenie záujmu; po odoslaní výzvy na predkladanie ponúk pri prvom zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadostí o účasť. (2) Počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ umožnia každému hospodárskemu subjektu, aby požiadal o zaradenie do systému. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti do 10 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o účasť; v odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné preskúmať dodatočné informácie a doklady alebo iným spôsobom overiť splnenie podmienok účasti, vyhodnotí splnenie podmienok účasti do 15 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o účasť. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže určiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti aj dlhšiu lehotu, ak pri prvom zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému neposlal výzvu na predkladanie ponúk a ani ju nepošle počas tejto lehoty; táto lehota sa uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž. (3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne informujú záujemcu o jeho zaradení do dynamického nákupného systému alebo mu oznámia dôvody nezaradenia a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.“. § 60 znie:

„§ 60 (1) Pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ súčasne pošlú všetkým záujemcom zaradeným do systému alebo všetkým záujemcom zaradeným do určitej kategórie zodpovedajúcej zadávanej zákazke, ak bol dynamický nákupný systém rozdelený do kategórií, výzvu na predkladanie ponúk, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2, ak ide o verejného obstarávateľa alebo podľa § 93 ods. 2, ak ide o obstarávateľa. Výzva na predkladanie ponúk môže obsahovať presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je to potrebné. (2) Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) môže určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami podľa odseku 1 len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk. (3) Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na opätovné potvrdenie záujmu, ak sa použije pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž. Zmluva sa uzavrie s úspešným uchádzačom. (4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu kedykoľvek počas trvania dynamického nákupného systému záujemcu zaradeného do systému písomne požiadať, aby do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti predložil aktualizovaný jednotný európsky dokument alebo aktualizované doklady, ktorými preukázal splnenie podmienok účasti. (5) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek počas trvania dynamického nákupného systému záujemcu alebo uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. (6) Pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby sa ponuky predkladali vo forme elektronického katalógu. (7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zadávať zákazky v rámci dynamického nákupného systému aj tak, že v oznámení podľa § 58 ods. 4 vyžadujú, aby záujemca okrem žiadosti o účasť predložil aj elektronický katalóg. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú, že zadávanie zákazky sa uskutoční spôsobom podľa § 61 ods. 1.“. § 61 znie:

„§ 61 „(1) Pri zadávaní zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ oznámia všetkým uchádzačom zaradeným do dynamického nákupného systému, že majú v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky z predložených elektronických katalógov, dátum a čas, kedy majú v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky a dajú uchádzačom možnosť nepovoliť výber informácií. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia počítať s dostatočným časovým obdobím medzi oznámením úmyslu vybrať informácie na vytvorenie ponúk a skutočným výberom týchto informácií. Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa zadávania zákazky, v lehote určenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom skompletizuje a predloží elektronický katalóg podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Pred zadaním zákazky verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predloží vybrané informácie uchádzačovi, ktorý povolil ich výber, aby potvrdil, že takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby alebo požiadal o odstránenie vecných chýb. (2) Zmenu doby platnosti dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ oznamujú publikačnému úradu a úradu oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením použitým ako výzva na súťaž. Ak ide o ukončenie dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ a obstarávateľ túto skutočnosť oznamujú publikačnému úradu a úradu oznámením o výsledku verejného obstarávania.“. V § 62 ods. 1 sa slová „§ 53 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 5“.

V § 66 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.“.

V § 66 ods. 8 písm. h) sa vypúšťajú slová „a § 49 ods. 5 sa nepoužije“.

V § 108 odsek 1 znie:

„(1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupujea) podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,b) podľa § 112 až 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena a) alebo ide o verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) založeného alebo zriadeného verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b), ak mu technické možnosti objektívne neumožňujú postupovať podľa písmena a).“. V § 109 ods. 2, 3, 4 a 5 sa vypúšťajú slová „stavebné práce“ vo všetkých tvaroch.V § 109 ods. 7 sa vypúšťajú slová „uskutočnenie stavebných prác“.V § 110 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „stavebných prác“.

§ 112 vrátane nadpisu znie:

„Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska § 112 (1) Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením výzvy na predkladanie ponúk; to neplatí ak ide o postup podľa § 115. (2) Verejný obstarávateľ môže rozdeliť zákazku na samostatné časti. Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ určí veľkosť a predmet takýchto častí a uvedie, či ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti. Verejný obstarávateľ môže postupovať podľa § 28 ods. 3 a 4. (3) Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať a podmienku podľa § 40 ods. 6) písm. g), ak sa uplatňuje. Podmienky účasti verejný obstarávateľ určí tak, žea) vyžaduje podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ab) môže vyžadovať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d), g) a h) a § 33 až 36. (4) Pri určení podmienok účasti verejný obstarávateľ postupuje podľa § 38 ods. 4 až 13. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk. (5) Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. (6) Na skupinu dodávateľov sa uplatnia pravidlá podľa § 37. (7) Pri využití subdodávateľov sa postupuje podľa § 41. (8) Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré určí podľa § 44. (9) Verejný obstarávateľ môže uchádzačom povoliť predloženie variantných riešení, pričom túto skutočnosť uvedie vo výzve na predkladanie ponúk. Variantné riešenia musia súvisieť s predmetom zákazky a na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada. Pri variantných riešeniach sa postupuje podľa § 47 ods. 2 a 3. (10) Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie to vo výzve na predkladanie ponúk. Pri použití elektronickej aukcie sa postupuje podľa § 54. (11) Verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia akoa) 12 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,b) 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. (12) Verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov zábezpeku, pričom postupuje podľa § 46. Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 3% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že nesmie presiahnuť 3 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky časti nesmie byť vyššia ako 100 000 eur.“. § 113 znie

„§ 113 (1) Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu výzvu na predkladanie ponúk elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu. (2) Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uvedie najmäa) informácie týkajúce sa častí, ak je zákazka rozdelená na samostatné časti,b) predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb; predpokladanú hodnotu uvedie vždy, ak určí podmienky účasti vo väzbe na predpokladanú hodnotu alebo ak vyžaduje zábezpeku,c) podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje, d) informácie o prístupe k súťažným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii,e) výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje,f) kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,g) informáciu, či sa povoľujú variantné riešenia,h) lehotu na predkladanie ponúk a adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú,i) dátum, čas a miesto otvárania ponúk,j) informáciu, či sa použije elektronická aukcia,k) informáciu, či sa vyžaduje predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg,l) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk. (3) Úrad uverejní výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ. (4) Vo výzve na predkladanie ponúk, možno osobné údaje uvádzať v rozsahu menoa priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo. (5) Verejný obstarávateľ vypracuje súťažné podklady podľa § 42 a uverejní ich spolu so sprievodnou dokumentáciou v profile odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku. (6) Ak prístup k súťažným podkladom alebo ich časti verejný obstarávateľ nemôže poskytnúť podľa odseku 3 z dôvodu uvedenéhoa) v § 20 ods. 7, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie, že príslušný dokument poskytne inak ako elektronickými prostriedkami a adresu, na ktorej možno požiadať o tento dokument,b) v § 22 ods. 4, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie opatrenia, ktoré vyžaduje na ochranu dôverných informácií a informáciu, ako možno získať prístup k príslušnému dokumentu. (7) Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.“. § 114 znie:

„§ 114 „(1) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. (2) Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3 a § 34 ods. 3. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. (3) Pri predkladaní ponúk sa postupuje podľa § 49. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať predloženie elektronických katalógov podľa § 50 ods. 1 a 2, pričom v súťažných podkladoch uvedie potrebné informácie podľa § 20 ods. 11 a 12 týkajúce sa formátu kódovania, použitých elektronických prostriedkov komunikácie, podmienok technického pripojenia a špecifikácií katalógu. (4) Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ alebo komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa § 51, postupujú pri otváraní ponúk podľa § 52 ods. 2 a 3. (5) Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ktorý nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením podľa odseku 1 v určenej lehote. (6) Verejný obstarávateľ a komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa § 51, postupujú pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 53. (7) Verejný obstarávateľ postupuje po vyhodnotení ponúk podľa § 55 a pri uzatvorení zmluvy podľa § 56 ods. 1 až 15. Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 8, 10 a 11 nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní. Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 12, 13 a 14 nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní. Verejný obstarávateľ môže vo výzve na predkladanie ponúk uviesť dlhšie lehoty podľa druhej a tretej vety. (8) Verejný obstarávateľ pri zrušení verejného obstarávania postupuje podľa § 57 ods. 1 až 3, pričom v informácii o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.“. Za § 114 sa vkladá § 114a, ktorý znie:

„114a (1) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody sa postupuje podľa § 83 ods. 2 až 9. (2) Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky použitím podlimitného dynamického nákupného systému, pričom postupuje podľa § 58 až 61. Na účely zriadenia podlimitného dynamického systému verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu oznámenie podľa § 116 ods. 1. Verejný obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 112 ods. 3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 114 ods. 1. § 115 vrátane nadpisu znie:

„§ 115Priame rokovacie konanie (1) Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, aka) spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), d) až h),b) v postupe podľa § 112 až 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114 alebod) ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že1. sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo služieb a podmienky ich zadania,2. pôvodná zákazka bola zadávaná postupom podľa § 112 až 114 a informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní pôvodnej zákazky,3. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy. (2) Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 32 až 36. (3) Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 82 ods. 3. (4) Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia podľa odseku 1 a odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu udalosť a obstaranie tovaru na komoditnej burze, pošle oznámenie pred uzavretím zmluvy.“. § 116 znie:

„§ 116 (1) Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu oznámenia používané pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu. (2) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľa) do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody,b) bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na predkladanie ponúk. (3) Ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody alebo podlimitného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ pošle oznámenia o výsledku verejného obstarávania hromadne za každý kalendárny štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. (4) Oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody pošle verejný obstarávateľ do 14 dní po jej zmene. (5) Úrad uverejní oznámenia používané pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa ich odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ. (6) V oznámeniach používaných pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska možno osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo. (7) Úrad a verejný obstarávateľ uverejňujú v profile informácie a dokumenty podľa § 64.“. § 117 vrátane nadpisu znie:

„§ 117Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami (1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne, pričom je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie vo vzťahu k hospodárskym subjektom, ktorých vyzval na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. (2) Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, 20, 24 a 25 ods. 3. (3) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2. (4) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. (5) Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 týmto nie je dotknuté. (6) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. (7) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. (8) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich 10 rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:„§ 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.“. Za § 117 sa vkladá § 117a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§117aZákazky malého rozsahu Tento zákona sa nevzťahuje na zákazky malého rozsahu.

(2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách malého rozsahu za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“. V § 121 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov údaj, či rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné.“.

V § 122 ods. 7 písm. b) sa slovo „ponúk“ nahrádza slovom „návrhov“.

V § 126 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 57,“.

V § 136 ods. 1 sa slová „§ 5 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 6“.V § 137 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 5 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 6“.V § 137 ods. 4 sa slová „§ 5 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 6“.V § 139 ods. 1 sa slová „§ 5 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 6“.V § 139 ods. 2 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „10 rokov“.V § 146 ods. 7 prvá veta znie: „Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady alebo ním poverený podpredseda rady alebo člen rady.“.V § 153 ods. 3 a v § 156 ods. 3 sa slovo „zaručeným“ nahrádza slovom „kvalifikovaným“.

V § 156 odsek 1 sa slová „ustanovenie § 153 ods. 5 “ nahrádza slovami „ustanovenie § 154 ods. 4“.

V § 156 ods. 6 sa za slová „hospodársky subjekt“ vkladajú slová „najskôr 60 dní a“.

V § 164 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f). § 164 ods. 3 znie:

„(3) Žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8do 10 dní odo dňa uverejnenia

oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v európskom vestníku, ak žiadosť o nápravu smeruje proti oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu alebo ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa odseku 1 písm. a),výzvy na predkladanie ponúk podľa odseku 1 písm. a) vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk,najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b).“.

V § 164 sa vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Žiadosť o nápravu sa doručujev elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, realizuje funkcionalitou informačného systému,v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74), ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, nerealizuje funkcionalitou informačného systému.“.Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie: „74) Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. „(5) Žiadosť o nápravu doručovaná podľa osobitného predpisu74) sa považuje za doručenú jej uložením v elektronickej schránke adresáta.“. § 166 sa vypúšťa.

§ 167 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním je úrad oprávnený vyžiadať si od orgánov policajného zboru alebo od orgánov činných v trestnom konaní informácie získané podľa osobitných predpisov, predovšetkým je oprávnený nazerať do spisov vedených v trestnom konaní65a, robiť si zo spisov výpisy a poznámky a zaobstarať si na vlastné trovy kópie spisov a ich častí, a tie použiť na účely výkonu dohľadu. (5) Na základe žiadosti úradu finančná správa oznámi alebo sprístupní úradu daňové tajomstvo, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:„65a) § 69 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov“. § 168 ods. 3 znie:

„(3) Úrad zverejňuje oznámenie podľa odseku 2 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané, na svojom webovom sídle bezodkladne po jeho vydaní.“. § 169 odsek 2 znie:

„(2) Kontrolovaný je povinný podať úradu podnet podľa odseku 1 písm. b) pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním nadlimitnej zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva, akide o postup zadávania nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie na uskutočnenie stavebných prác, financovanej čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie,ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie na poskytnutie služby, financovanej čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako dvojnásobok finančného limitu ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad,ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru, financovanej čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako dvojnásobok finančného limitu ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.“.

V § 170 ods. 4 sa vypúšťajú slová „sa podávajú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) a“.

V § 170 ods. 5 písmeno e) znie:

„e) opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy, ak nie sú súčasťou dokumentácie,“. V § 170 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7. V § 170 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8, 9 a 10, ktoré znejú:

„(8) Námietky sa doručujúkontrolovanému

v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, realizuje funkcionalitou informačného systému,v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74), ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, nerealizuje funkcionalitou informačného systému,úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok úradu umožňuje.

(9) Námietky doručované podľa osobitného predpisu74) sa považujú za doručené ich uložením v elektronickej schránke adresáta.(10) Navrhovateľ môže predložiť dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností, ktoré neboli obsahom námietok, v lehote na doručenie námietok podľa odseku 4. Na dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností predložených po uplynutí lehoty na doručenie námietok podľa odseku 4 úrad neprihliada.“. § 171 vrátane nadpisu znie:

„§ 171Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného (1) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sa začína dňom doručenia námietok úradu. (2) Kontrolovaný môže po tom, ako sú mu doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g), vykonať z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom námietok; ustanovenie § 165 ods. 3 písm. a) sa použije primerane. (3) Účastníkmi konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sú navrhovateľ a kontrolovaný. (4) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa začína dňom doručenia oznámenia o začatí konania kontrolovanému. (5) Účastníkom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 je kontrolovaný. (6) Úrad zverejní informáciu o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného v profile kontrolovaného bezodkladne po začatí konania. (7) V záujme hospodárnosti konania môže úrad spojiť na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré sa týkajú toho istého verejného obstarávania. Úrad informuje účastníkov konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného o spojení konaní a zverejní túto informáciu v profile kontrolovaného.“. § 172 vrátane nadpisu znie:

„§ 172Kaucia (1) S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e). Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 4. (2) Výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 50 000 eur. (3) Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a námietky sa týkajú len jednej časti alebo len niektorých častí, kaucia podľa odseku 2 sa určuje z predpokladanej hodnoty tejto časti alebo týchto častí. Celková výška kaucie za všetky časti nesmie presiahnuť maximálnu výšku kaucie podľa odseku 2. Na tento účel sa maximálna výška kaucie za jednu časť určuje zo sumy 50 000 eur percentuálnym podielom predpokladanej hodnoty príslušnej časti z predpokladanej hodnoty celej zákazky. (4) Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie alebo jej časti nie je zverejnená, ak nemožno určiť predpokladanú hodnotu časti zákazky alebo koncesie alebo ak nie je možné určiť výšku kaucie z iných objektívnych dôvodov, výška kaucie je 2 000 eur. (5) Kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 4 je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky zamietnuté. Kaucia sa vo výške 35 % z výšky kaucie podľa odsekov 2 až 4 stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. d). Úrad vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť, ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.“. § 173 znie:

„§ 173 (1) Kontrolovaný je povinný doručiť úradua) písomné vyjadrenie k podaným námietkam a kompletnú dokumentáciu v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia námietok, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok; úrad neprihliada na písomné vyjadrenie k podaným námietkam a dôkazy doručené kontrolovaným po doručení kompletnej dokumentácie,b) kompletnú dokumentáciu v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4. (2) Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu v lehote podľa odseku 1. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku. Kontrolovaný môže nahliadať do kompletnej dokumentácie v origináli doručenej úradu. (3) V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 môže úrad vydať rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu vyjadrenie kontrolovaného a informácie potrebné na výkon dohľadu v lehote určenej úradom. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. (4) Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v lehote podľa odseku 1, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v lehote určenej úradom. Na žiadosť kontrolovaného môže úrad rozhodnúť o určení dodatočnej lehoty, ak sú na to objektívne dôvody. Prerušenie konania trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie. (5) Ak v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli ani v dodatočnej lehote určenej úradom, a) úrad rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. a) nariadi zrušiť úkon kontrolovaného, proti ktorému smerujú námietky a ak je to potrebné, nariadi zrušiť aj všetky súvisiace úkony kontrolovaného alebo rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. b) nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo súťaž návrhov, ak je úkon kontrolovaného, proti ktorému smerujú námietky, v dôsledku nedoručenia kompletnej dokumentácie nepreskúmateľný, b) úrad rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. a) nariadi zrušiť úkon kontrolovaného, ktorý je v dôsledku nedoručenia kompletnej dokumentácie nepreskúmateľný alebo rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. b) nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo súťaž návrhov, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c). (6) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli ani v lehote určenej úradom podľa odseku 4, úrad mu v rozhodnutí podľa § 175 súčasne uloží pokutua) od 500 eur do 30 000 eur, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy,b) do 5 % zmluvnej ceny, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy. (7) Úrad nepostupuje podľa odsekov 4 až 6, aka) ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok a dôvod na zastavenie konania podľa § 174 ods. 1 je preukázaný,b) kontrolovaný nedoručí kompletnú dokumentáciu úradu z dôvodu, že bola predložená orgánu podľa § 24 ods. 5.“. (8) Úrad môže prerušiť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia odborného stanoviska alebo znaleckého posudku úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie, najviac však 30 dní. Túto lehotu môže úrad z objektívnych dôvodov predĺžiť najviac o 30 dní, o čom informuje účastníkov konania. (9) Počas prerušenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa odseku 3, 4 alebo odseku 8 lehoty kontrolovanému, okrem lehôt podľa odsekov 1 a 4, neplynú. Proti rozhodnutiu o prerušení konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa odseku 3, 4 a odseku 8 nemožno podať opravný prostriedok. (10) Doručenie námietok a začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenie § 56 ods. 8 tým nie je dotknuté. (11) Úrad môže vydať predbežné opatrenie, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného od doručenia predbežného opatrenia najdlhšie do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 174 alebo § 175. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže úrad rozhodnúť, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný a lehoty kontrolovanému, neplynú. Proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemožno podať opravný prostriedok. Vydanie predbežného opatrenia nemá vplyv na povinnosti kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov podľa tohto zákona. Úrad zverejní informáciu o vydaní predbežného opatrenia a informáciu o tom, že rozhodol, že lehoty podľa druhej vety neplynú, v profile kontrolovaného. (12) Úrad môže vyzvať účastníkov konania v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vyjadrili k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby v tejto lehote navrhli jeho doplnenie; na vyjadrenia a dôkazy doručené po uplynutí tejto lehoty úrad neprihliada. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania výzvy podľa prvej vety do doručenia vyjadrenia účastníkov konania alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. (13) Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 vyzve kontrolovaného, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vyjadril ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného; na vyjadrenie a dôkazy doručené po uplynutí tejto lehoty úrad neprihliada. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania výzvy podľa prvej vety do doručenia vyjadrenia kontrolovaného alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. (14) Ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 3, úrad vo výzve podľa odseku 13 súčasne uvedie, ktoré zo zistených skutočností sú správnym deliktom podľa § 182 ods. 1 a 2, pokutu, ktorú úrad zamýšľa uložiť a informáciu o tom, že ak v lehote podľa odseku 13 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámi úradu, že so všetkými zistenými skutočnosťami súhlasí v plnom rozsahu, pokuta, ktorá by bola inak verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uložená, sa zníži o 50 %. (15) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nariadi ústne pojednávanie účastníci konania môžu predkladať vyjadrenia a dôkazy len do skončenia ústneho pojednávania.“. V § 174 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a prílohy podľa § 170 ods. 6“.

V § 174 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 170 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 170 ods. 7“.

V § 175 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámil úradu, že súhlasí so všetkými zistenými skutočnosťami podľa § 173 ods. 14 v plnom rozsahu, úrad v rozhodnutí uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu zníženú o 50 %. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty zníženej o 50% nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o uložení pokuty zníženej o 50 % nie je preskúmateľné súdom.“.

V § 175 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak úrad spojí na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7, úrad rozhodne v spoločnom konaní do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu ku všetkým konaniam o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ktoré boli spojené.“.

V § 175 odsek 6 znie:

„(6) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydá rozhodnutie v lehote podľa odseku 5, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol a že proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie; za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 5 a za deň doručenia odvolania sa v tomto prípade považuje štvrtý deň odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 5. Podľa predchádzajúcej vety sa nepostupuje, ak úrad spojil na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7. Úrad zverejní informáciu o poslednom dni lehoty podľa odseku 5 v profile kontrolovaného a v prípade postupu podľa prvej vety úrad zverejní v profile kontrolovaného aj informáciu o vydaní rozhodnutia a podaní odvolania podľa prvej vety.“. V § 175 ods. 7 prvá veta znie: „Ak úrad spojí na spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7, úrad vydá jedno rozhodnutie, v ktorom rozhodne o všetkých námietkach a o všetkých skutočnostiach, ktoré zistil v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného.“.

V § 177 ods. 1 sa za slová „Proti rozhodnutiu podľa § 175“ dopĺňajú slová „okrem rozhodnutia podľa § 175 ods. 4, ktorým úrad uložil kontrolovanému pokutu zníženú o 50 %“.

V § 177 ods. 2 písm. c) znie:

„c) opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy; na dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností predložených po uplynutí lehoty na doručenie odvolania podľa odseku 1 rada neprihliada,“. V § 177 ods. 8 v písmene b) a písmene c) sa slová „ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky“ nahrádzajú slovami „ak ide o zadávanie inej zákazky alebo koncesie ako uvedenej v bode 1“.

V § 177 ods. 9 sa vypúšťajú slová „§170 ods. 6 a“.

V § 177 ods. 11 znie:

„(11) Rada je viazaná obsahom podaného odvolania; to neplatí ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu alebo spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci a tieto vady odôvodňujú zmenu prvostupňového rozhodnutia. Ak ide o rozhodnutie vydané v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 169 ods. 2 a 3, rada preskúma aj postup zadávania zákazky alebo koncesie, ktorého sa predmetné rozhodnutie týka, v celom rozsahu; ak je to potrebné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Ak rada v odvolacom konaní nariadi ústne pojednávanie účastníci konania môžu predkladať vyjadrenia a dôkazy len do skončenia ústneho pojednávania.“. V § 181 sa za odsek 5 vkladá odsek 6, ktorý znie

„(6) Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, ak a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel zmluvu v rámci dynamického nákupného systému v rozpore s § 60 ods. 1 a 3 a nepostupoval podľa § 56 ods. 2 až 6, b) verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu na základe rámcovej dohody v rozpore s § 83 ods. 5 písm. b) a c) a nepostupoval podľa § 56 ods. 2 až 6.“. Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14 V § 181 odsek 7 znie:

„(7) Neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa odseku 5 písm. a) nie je možné vysloviť, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu a zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu uzavrel najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v európskom vestníku.“. V § 181 ods. 10 sa za slová „odseku 5“ dopĺňajú slová „alebo 6“

V § 182 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a f).

V § 182 odsek 2 znie:

„(2) Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do30 000 eur, aka) porušil niektorú z povinností podľa § 6 ods. 17 alebo ods. 18, alebo niektorú z povinností podľa § 10 ods. 3 alebo ods. 8,b) porušil povinnosť podľa § 12 ods. 3,c) zmenil zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom,d) porušil povinnosť podľa § 23 ods. 5 a porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,e) porušil niektorú z povinností podľa § 24 ods. 1, 2, 4, 5 alebo ods. 6,f) porušil niektorú z povinností podľa § 26 ods. 3 až 6 alebo ods. 7 druhá veta,g) nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu,h) porušil niektorú z povinností podľa § 41 ods. 3 až 5,i) porušil povinnosť podľa § 43 ods. 2 druhá veta,j) porušil niektorú z povinností podľa § 46 ods. 5 alebo 7,k) porušil povinnosť podľa § 63 ods. 1,l) porušil povinnosť podľa § 113 ods. 2 písm. b),m) porušil povinnosť podľa § 116 ods. 2 alebo ods. 4,n) porušil povinnosť podľa 117 ods. 8,o) porušil povinnosť podľa § 117a ods. 2,p) porušil niektorú z povinností podľa § 118 ods. 2 alebo ods. 4,r) v postupe verejného obstarávania porušil pravidlá stanovené týmto zákonom, okrem správnych deliktov podľa odseku 1 a písmen a) až p) a toto porušenie mohlo mať alebo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.“. V § 182 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, výber záujemcov alebo zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, V 182 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa bod 1.

Doterajšie body 2. a 3. sa označujú ako body 1. a 2. Za § 187b sa vkladá § 187c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„187cPrechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2018(1) Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 30. septembra 2018, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. septembra 2018; to neplatí ak ide o uplatňovanie odkladných lehôt pre uzavretie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 56.(2) Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 30. septembra 2018, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 30. septembra 2018 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. septembra 2018.(3) Súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 30. septembra 2018, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. septembra 2018.(4) Zadávanie zákaziek v rámci dynamického nákupného systému, ktoré bolo preukázateľne začaté do 30. septembra 2018, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. septembra 2018.(5) V konaní, ktoré začal úrad do 30. septembra 2018, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. septembra 2018; to neplatí pre zníženie pokuty podľa § 173 ods. 14 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.(6) V konaní, ktoré začne úrad po 30. septembri 2018 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. septembra 2018; to neplatí pre zníženie pokuty podľa § 173 ods. 14 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.(7) Za konanie, ku ktorému došlo do 30. septembra 2018, je možné uložiť sankciu podľa predpisov účinných do 30. septembra 2018; to neplatí pre zníženie pokuty podľa § 173 ods. 14 v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.(8) Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyhotovil referenciu do 30. septembra 2018, postupuje pri vyhotovení referencie podľa predpisov účinných od 1. októbra 2018. (9) Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, porušil povinnosť podľa § 156 ods. 1 a túto povinnosť splní do 30. novembra 2018a) úrad zastaví konanie o uložení pokuty podľa § 182 ods. 3 písm. e), ktoré bolo začaté a o ktorom sa právoplatne nerozhodlo,b) úrad nezačne konanie o uložení pokuty podľa § 182 ods. 3 písm. e).“.Za § 189 sa vkladá § 190, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ § 190 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa:1. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie. Čl. IIZákon č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov položka 9a znie: „Za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu3) 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 50 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je stanovená, alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody výška poplatku je 5 000 eur. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:„3) § 181 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Čl. IIIZákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:„z) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úlohpri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním podľa osobitného predpisu.86di)“.Poznámka pod čiarou k odkazu 86di znie:„86di) § 167 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Čl. IV Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:V §76 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:„k) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh podľa osobitného zákona.35aaf)“.Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaf znie:„35aaf) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Čl. V Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.