LP/2018/271 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky z ..... 2018, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z ..... 2018, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja
Úrad vlády Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) poznámka pod čiarou k odkazu 1 V poznámke pod čiarou k odkazu 1 navrhujeme slová „§ 8a ods. 4“ nahradiť slovami „§ 8a ods. 5“. Odôvodnenie: Nesprávne uvedený odkaz na zákon. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) úvodnej vete V úvodnej vete navrhujeme vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „úrad vlády“)“, nakoľko sa v texte návrhu vyhlášky ďalej nepoužíva. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 2 ods. 1 V úvodnej vete na konci navrhujeme vypustiť dvojbodku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 4 Na konci § 4 odporúčame vypustiť úvodzovky a bodku. Odôvodnenie: Legislatívno- technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 2. K § 2 ods. 1 písm. e) bod 6 V ustanovení § 2 ods. 1 písm. e) je potrebné vypustiť bod 6. Vylúčenie podnikov v ťažkostiach nevyplýva ani zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, ani z nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, ani zo znenia platnej Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma DM – 14/2017). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. K § 2 ods. 1 písm. e) bod 5 Navrhujeme ustanovenie § 2 ods. 1 písm. e) upraviť nasledovne : „ 5. voči nemu nie je uplatnený nárok na vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.“ Úprava zabezpečí súlad s § 7 ods. 6 písm. b) zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a so znením platnej Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma DM – 14/2017), ktorá sa odvoláva na Výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 05935/2015/D170-OKSRR/7602-M zo 6. februára 2016, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja, ktorý sa týmto návrhom zrušuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 3. K § 2 ods. 1 písm. e) bod 7 Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. e) bod 7 považujeme za potrebné upraviť v tom smere, že ak bola žiadateľovi počas troch predchádzajúcich rokov pomoc de minimis poskytnutá, predloží prehľad a úplné informácie o všetkej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to za každého poskytovateľa pomoci zvlášť a ak je členom skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik v zmysle čl. 2 ods. 2 nariadenia de minimis , predloží prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci v sledovanom období za všetkých členov skupiny podnikov, ktorí s ním tvoria jediný podnik. Navrhovaná pripomienka vychádza z právnej úpravy danej nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis a zo znenia platnej Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma DM – 14/2017). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K úvodnej vete V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová „(ďalej len „úrad vlády“)“ . Ide o zosúladenie s bodom 9.1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) prílohe Odporúčame prílohu k vyhláške zosúladiť s bodom 52. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 1 V záujme precizovania návrhu vyhlášky odporúčame nad slovo „spolupráce“ umiestniť nový odkaz a poznámku pod čiarou uviesť v tomto znení: „1) § 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.“. Súčasne odporúčame vypustiť slová „tejto vyhlášky“ ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 3 V záujme princípu právnej istoty navrhujeme v § 3 taxatívne uviesť náležitosti projektu tak, ako to vyplýva zo splnomocňovacieho ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 2 ods. 1 V úvodnej vete odporúčame slovo „Prílohy“ nahradiť slovom „Prílohou“ a slovo „sú“ nahradiť slovom „je“. Ďalej odporúčame nad slová „de minimis“ umiestniť nový odkaz a v poznámke pod čiarou uviesť príslušný právny predpis, ktorý definuje pomoc de minimis. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 2 V poznámke pod čiarou k odkazu 1 je potrebné slová „§ 8a ods. 4“ nahradiť slovami „§ 8a ods. 5“, pretože § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky, ktoré má žiadateľ o poskytnutie dotácie spĺňať, ale doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok sú ustanovené v § 8a ods. 5 citovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.5.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.5.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 3 Navrhované znenie odporúčam preformulovať, pretože príloha, resp. § 2 návrhu, na ktoré znenie § 3 odkazuje, by nemali subsumovať náležitosti projektu; náležitosti projektu by mali byť uvedené v samostatnom ustanovení návrhu v súlade so splnomocňovacím ustanovením vykonávaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.5.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve právneho predpisu vložiť za číslo „2018“ čiarku, v úvodnej vete návrhu vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „úrad vlády“)“, pretože sa v ďalšom texte návrhu nepoužíva, v § 1 vypustiť slová „tejto vyhlášky“ ako nadbytočné, v § 2 ods. 1 úvodnej vete na konci vypustiť dvojbodku, v písmenách e) a f) spresniť, o aké vyhlásenie ide, v poznámke pod čiarou k odkazu 1 za číslo odkazu vložiť okrúhlu zátvorku, v § 2 preformulovať odsek 2 takto: „(2) Prílohy uvedené v odseku 1, okrem príloh uvedených v odseku 1 písm. d) prvom bode, treťom bode až piatom bode, sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii, nie starších ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti.“, v § 4 na konci vypustiť úvodzovky a bodku ako nadbytočné, v § 5 číslo „01.“ nahradiť číslom „1.“ v súlade s bodom 64.1 prílohy LPV, v prílohe nad slovo „VZOR“ doplniť označenie prílohy v súlade s bodom 15 prílohy LPV, v bode 1 vložiť za slovo „vlastných“ slovo „zdrojov“, v bode 8 nahradiť slovo „(začiarknite)“ slovami „(označí sa)“, v písmene c) pripojiť na koniec slová „o podpore regionálneho rozvoja“, v písmene f) vypustiť slovo „najmä“ a v písmene h) nahradiť slová „(uveďte akých)“ slovami „(uvedie sa akých)“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.5.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe Prílohu k vyhláške označiť podľa bodu 15 legislatívno-technických pokynov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.5.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 V § 1 slová „tejto vyhlášky“ vypustiť z nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.5.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu V názve vyhlášky za slovami „z ... 2018“ vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.5.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 1 V poznámke pod čiarou k odkazu 1 za označenie poznámky vložiť zátvorku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.5.2018 Detail