LP/2018/261 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/011931/2018-632
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál: Riadne predbežné stanovisko
Posledná zmena: 15.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/261
Dátum začiatku MPK: 07.05.2018
Dátum konca MPK: 14.05.2018
Dátum ukončenia procesu: 15.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.05.2018
Ukončenie štádia: 07.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.05.2018
Ukončenie štádia: 14.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)