LP/2018/251 Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 411/2018/OŠP/PMÚ SR
Podnet: Na základe § 16 ods. 5 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Menyhart, Tibor, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/251
Dátum začiatku MPK: 30.04.2018
Dátum konca MPK: 22.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 22.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 31.05.2018
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)