LP/2018/248 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Zbrane a strelivo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2018/300/005113/01777
Podnet: § 18 zákona č. .../2018 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/248
Dátum začiatku MPK: 09.05.2018
Dátum konca MPK: 29.05.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia: 09.05.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2018
Ukončenie štádia: 29.05.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.05.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: