Nesprávne označenie fragmentu

LP/2018/239 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z ...... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.) v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321 (oznámenie č. 134/2014 Z. z.), výnosu z 10. decembra 2014 č. MF/025384/2014-321 (oznámenie č. 383/2014 Z. z.), výnosu z 2. decembra 2015 č. MF/022689/2015-323 (oznámenie č. 418/2015 Z. z.) a opatrenia z 8. marca 2017 č. MF/007720/2017-323 (oznámenie č. 66/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.

V § 1 ods. 1 sa za slová „až l)“ vkladajú slová „a n)“.

Pridať
2.

V § 2 ods. 1 písm. g) sa suma „3 000 eur“ nahrádza sumou „6 000 eur“.
Pridať
3.

V § 2 ods. 1 písm. g) tretí bod znie:

„3. ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody,“.

Pridať
4.

V § 2 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,“.
Pridať
5.
V § 2 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajšie body 4 až 15 sa označujú ako body 3 až 14.

Pridať
6.

V § 2 ods. 1 písm. i) bod 17 znie:

„17. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba Bardejovské kúpele,“.
Pridať
7.

V § 2 ods. 1 písm. j) sa suma „200 eur“ nahrádza sumou „500 eur“.

Pridať
8.

V § 2 ods. 1 písm. j) bod 22 znie:

„22. verejné výskumné inštitúcie,“.
Pridať
9.

V § 2 ods. 1 sa písmeno j) dopĺňa bodmi 24 a 25, ktoré znejú:

„24. Výskumný ústav vodného hospodárstva, a 25. Národný onkologický ústav,“.
Pridať
10.

V § 2 ods. 1 písm. k) prvý bod znie:

„1. MH Manažment, a.s.,“.
Pridať
11.

V § 2 ods. 1 písm. k) ôsmy bod znie:

„8. Štátny komorný orchester v Žiline,“.
Pridať
12.

V § 2 ods. 1 písm. k) bod 18 znie:

„18. regionálne úrady verejného zdravotníctva,“.
Pridať
13.

V § 2 ods. 1 písm. k) bod 20 znie:

„20. Národná zoologická záhrada Bojnice,“.
Pridať
14.

V § 2 ods. 1 sa písmeno k) dopĺňa bodom 21, ktorý znie:

„21. Slovenské banské múzeum,“.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2018.
podpisujúci v. r. Peter Kažimír