LP/2018/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a doplniť za ods. 11 nový ods. 12 v znení: „Člen Rady nesmie byť trestne stíhaný za svoje výroky alebo činnosť v súvislosti s výkonom úloh vyplývajúcich mu z členstva v Rade v súlade s týmto zákonom a internými predpismi Strediska.“. Odôvodnenie: Doplnenie ustanovenia žiadane z dôvodu posilnenia garancií nezávislosti členov Rady a nezávislosti národného antidiskriminačného orgánu. Garancia funkčnej imunity je v súlade so Všeobecným politickým odporúčaním Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii Rady Európy č. 2 zo 7. decembra 2017, ktoré v čl. VIII ods. 24 uvádza, že osoby, ktoré sú vo vedúcich pozíciách by mali požívať funkčnú imunity a byť ochraňované pred hrozbami a nátlakom a zároveň by mali byť poskytnuté vhodné záruky pred svojvoľným odvolaním alebo svojvoľným nevymenovaním/zvolením v prípade, keď je opätovné vymenovanie/zvolenie do funkcie umožnené. Cieľom navrhovaného ustanovenia má byť napr. ochrana pred situáciami, keď by členovia rady ako poradný orgán výkonného riaditeľa dôvodne a s odvolaním na princípy rovného zaobchádzania a zákazu diskriminácie kritizovali kroky vlády, prezidenta, predsedu parlamentu a pod. z dôvodu rozporu so zásadou rovnakého zaobchádzania (napr. protirómske vyjadrenia nabádajúce k nenávisti, prijímaná legislatíva potláčajúca práva určitej náboženskej skupiny a pod.) a na základe toho by boli trestne stíhaní. Predpokladom je, aby výroky alebo činnosť členov Rady boli v súlade s poslaním národného antidiskriminačného orgánu, nešírili nenávisť voči určitej skupine osôb alebo nenabádali k nenávisti voči určitej skupine osôb a nepredstavovali zneužitie postavenia člena rady. V nadväznosti na túto pripomienku navrhujeme prečíslovanie nasledujúcich odsekov (pôvodne odseky 12 až 14) na odseky 13 až 15. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a doplniť za ods. 12 nový ods. 13 v znení: „Člen Rady, ktorému členstvo zaniklo podľa odseku 12 písm. a), b) a d) oznámi bezodkladne zánik svoja členstva subjektu podľa odseku 1, kto ho za člena Rady vymenoval, a tiež výkonnému riaditeľovi. Zánik členstva člena Rady podľa odseku 12 písm. e) bezodkladne oznámi rodinný príslušník alebo poručník člena Rady subjektu podľa odseku 1, ktorý člena Rady vymenoval a tiež výkonnému riaditeľovi.“. Odôvodnenie: Efektívna činnosť národného antidiskriminačného orgánu si vyžaduje, aby bola zabezpečená uznášaniaschopnosť Rady a kontinuita členstva. Je potrebné, aby subjekt, ktorý predkladá návrh dvoch kandidátov na člena Rady príslušnému výboru a po jeho voľbe následne menuje člena Rady, mohol bezodkladne reagovať na zánik členstva osoby, ktorú menoval za člena Rady. Dôvody podľa písm. b) a d) sú zároveň skutočnosťami, o ktorých nemá vedomosť do ich oznámenia ani samotný národný antidiskriminačný orgán. Z dôvodu právnej istoty považujeme za potrebné, aby boli tieto subjekty o daných skutočnostiach informované a mohli klásť dôraz na potrebu vymenovania nového člena. Pri zániku členstva v Rade z dôvodu podľa odseku 12 písm. e) je objektívne vylúčené oznámenie samotným členom, preto sa táto povinnosť s príslušným odôvodnením presúva na rodinného príslušníka alebo poručníka. V nadväznosti na túto pripomienku navrhujeme prečíslovanie nasledujúcich odsekov (pôvodne odseky 13 až 14) na odseky 14 až 15. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) Dôvodovej správe k čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a ods. 11) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, navrhujeme v dôvodovej správe čl. I bod 18 doplniť text „Toto ustanovenie sa vykladá v spojení s § 136 ods. 1 Zákonníka práce.“. Odôvodnenie: Do dôvodovej správy navrhujeme upresniť povinnosť zamestnávateľa člena Rady s odkazom na príslušné ustanovenie Zákonníka práce. Týmto ustanovením je § 136 ods. 1 Zákonníka práce, ktoré ustanovuje, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 15. (k ustanoveniu § 3a) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 15 doplniť za navrhované ustanovenie § 3a ods. 8 nové ustanovenie § 3a ods. 9 v znení: „Na účely tohto zákona orgánom verejnej moci je: a) štátny orgán, b) orgán územnej samosprávy, verejnoprávna inštitúcia, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci, alebo ktoré do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej moci inak zasahujú.“. Odôvodnenie: Navrhujeme upresniť pojem orgán verejnej moci v kontexte nezlučiteľnosti členstva v rade s výkonom funkcie v orgáne verejnej moci. Táto požiadavka vychádza z potreby posilnenia záruky nezávislosti člena rady a nezávislosti národného antidiskriminačného orgánu. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 17. (k ustanoveniu § 3a ods. 9) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 17 k ustanoveniu § 3a ods. 9 vypustiť v celom texte odseku slová „správnej“. Odôvodnenie: Nahradenie pojmu „správna rada“ pojmom „Rada“ vyplýva z pripomienky nahradiť v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona nahradiť pojem „správna rada“ pojmom „Rada“ v súlade s príslušným odôvodnením. Pojem požadujeme nahradiť v prvej, druhej, tretej aj štvrtej vete. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a ods. 10) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a ods. 10 vypustiť v prvej a druhej vete slová „správnej“. Odôvodnenie: Nahradenie pojmu „správna rada“ pojmom „Rada“ vyplýva z pripomienky nahradiť v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona nahradiť pojem „správna rada“ pojmom „Rada“ v súlade s príslušným odôvodnením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) Pripomienka k: čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a ods. 11) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a ods. 11 vypustiť celom texte ustanovenia slovo „správnej“. Odôvodnenie: Nahradenie pojmu „správna rada“ pojmom „Rada“ vyplýva z pripomienky nahradiť v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona nahradiť pojem „správna rada“ pojmom „Rada“ v súlade s príslušným odôvodnením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a ods. 12) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a ods. 12 vypustiť celom texte ustanovenia slovo „správnej“. Odôvodnenie: Nahradenie pojmu „správna rada“ pojmom „Rada“ vyplýva z pripomienky nahradiť v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona nahradiť pojem „správna rada“ pojmom „Rada“ v súlade s príslušným odôvodnením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 19. (k ustanoveniu § 3aa) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 19 k ustanoveniu § 3aa vložiť nový ustanovenie § 3aa ods. 1 v znení: „Vo veciach týkajúcich sa plnenia úloh Strediska podľa § 1 je Rada poradným orgánom výkonného riaditeľa.“. Odôvodnenie: Dôvodom navrhovanej zmeny je potreba, aby Rada bola nie len administratívnym orgán, ale zároveň s ohľadom na jej expertné zloženie aj poradným orgán výkonného riaditeľa v otázkach výkonu činnosti podľa § 1 (obzvlášť ods. 2) novelizovaného zákona. Takéto nastavenie rady umožní využitie potenciálu jej členov, ktorými majú byť v zmysle princípu pluralizmu odborníci na oblasť rovnakého zaobchádzania a reprezentanti rôznych skupín obyvateľstva. Nastavenie Rady ako poradného orgánu riaditeľa v odborných otázkach tak bude jednou z garancií pluralitného fungovania národného antidiskriminačného orgánu. V otázkach riadiacich (napr. schvaľovania rozpočtu, prerokovanie účtovnej závierky, voľbe výkonného riaditeľa) bude rada v postavení kontrolného orgánu voči výkonnému riaditeľovi. V nadväznosti na navrhovanú zmenu pomenovania jedného z orgánov je potrebné v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona nahradiť pojem „správna rada“ pojmom „Rada“. V nadväznosti na túto pripomienku navrhujeme prečíslovanie nasledujúcich odsekov (pôvodne odseky 1 až 5) na odseky 2 až 6. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 19. (k ustanoveniu § 3aa ods. 1 písm. g)) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 19 k ustanoveniu § 3aa ods. 1 písm. g) vložiť pred slovo „schvaľuje“ slová „pripravuje a“. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť, že Rada zároveň pripravuje svoj rokovací poriadok. Takéto spresnenie je zároveň v súlade s ustanovením § 3b ods. 8, v zmysle ktorého výkonný riaditeľ nepredkladá Rade návrh rokovacieho poriadku. Rokovací poriadok Rady pripravený a schválený Radou musí byť v súlade s týmto zákonom a štatútom. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 19. (k ustanoveniu § 3aa ods. 1) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 19 k ustanoveniu § 3aa ods. 1 vložiť v prvej vete za slovo „rada“ slovo „zároveň“. Odôvodnenie: Dôvodom navrhovanej zmeny je potreba vymedziť rozdiel medzi poradnou a kontrolnou úlohou rady v zmysle pripomienky navrhujúcej doplnenie nového ustanovenia § 3aa ods. 1 zavádzajúceho poradnú funkciu rady vo vzťahu k výkonnému riaditeľovi s príslušným odôvodnením. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 19. (k ustanoveniu § 3aa ods. 1 písm. k)) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 19 k ustanoveniu § 3aa ods. 1 písm. k) nahradiť slovo „nediskriminácie“ slovami „zásady rovnakého zaobchádzania“. Odôvodnenie: Nahradenie pojmu „nediskriminácia“ slovami „zásady rovnakého zaobchádzania“ vyplýva z pripomienky nahradiť v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona pojem „oblasť nediskriminácie“ pojmom „zásady rovnakého zaobchádzania“ v súlade s príslušným odôvodnením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 19. (k ustanoveniu § 3aa ods. 1) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 19 k ustanoveniu § 3aa ods. 1 vypustiť v celom texte ustanovenia slová „správna“ a „správnej“. Odôvodnenie: Nahradenie pojmu „správna rada“ pojmom „Rada“ vyplýva z pripomienky nahradiť v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona nahradiť pojem „správna rada“ pojmom „Rada“ v súlade s príslušným odôvodnením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 19. (k ustanoveniu § 3aa ods. 1 písm. d)) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 19 k ustanoveniu § 3aa ods. 1 písm. d) nahradiť slová „podľa § 3b ods. 5 písm. c)“ slovami „podľa § 3b ods. 7“. Odôvodnenie: Ide o nahradenie chybného odkazu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 19. (k ustanoveniu § 3aa) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 19 k ustanoveniu § 3aa vypustiť v nadpise ustanovenia slovo „správnej“. Odôvodnenie: Nahradenie pojmu „správna rada“ pojmom „Rada“ vyplýva z pripomienky nahradiť v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona nahradiť pojem „správna rada“ pojmom „Rada“ v súlade s príslušným odôvodnením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov odporúčam nahradiť slová „vzťahuje osobitný predpis o kontrole“ slovami „vzťahujú osobitné predpisy“ a poznámku pod čiarou k odkazu 3 preformulovať takto: „3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je v zmysle jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu orgánom verejnej správy, v ktorom je Ministerstvo financií SR a Úrad vládneho auditu oprávnené vykonať vládny audit verejných financií podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „LPV“) [napríklad v čl. I bode 3 § 1 ods. 4 úvodnej vete, v bode 33 § 3ba ods. 4, 5 úvodných vetách a v čl. II bode 20 § 22 ods. 1 úvodnej vete vypustiť slovo „najmä“] a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve návrhu nahradiť slová „o zmene a doplnení zákona“ slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon“, v úvodnej vete čl. I vložiť pred jednotlivé čísla zákonov slová „zákona č.“, v bode 3 § 1 ods. 6 prvej vete nahradiť slovo „stredisku“ slovami „zamestnancovi strediska“, body 5 a 6 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 8 nahradiť slovo „odsek“ slovom „ods.“, bod 10 preformulovať takto: „10. V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a s inými verejnými zdrojmi“.“, v bode 14 vložiť za slovami „§ 3a ods. 1“ slová „úvodnej vete“, v bode 15 § 3a ods. 4 úvodnej vete vložiť za slovo „člena“ slovo „správnej“, v § 3a ods. 6 nahradiť slová „najmä ten, kto“ slovom „ak“, v poznámke pod čiarou k odkazu 6 uviesť skrátenú citáciu antidiskriminačného zákona, v § 3a ods. 14 vložiť za slová „ktorý člena“ slová „správnej rady“, v bode 19 § 3aa ods. 3 druhej vete pripojiť na koniec slová „správnej rady“, v bode 22 vložiť za slovo „vymenovanie“ slovo „za“, bod 25 preformulovať takto: „25. V § 3b ods. 5 písm. a) pripojiť na koniec tieto slová: „a plnenie jeho úloh“.“, v bode 30 § 3b ods. 7 vložiť na začiatok písmen d) a e) slovo „ak“, v bode 32 nahradiť slovo „písmeno“ slovom „písm.“, v bode 33 § 3ba ods. 5 úvodnej vete, § 3bb ods. 1 druhej vete a ods. 6 vypustiť slovo „strediska“ ako nadbytočné, v § 3bb ods. 2 druhej vete vypustiť slovo „aspoň“ ako nadbytočné, v § 3bb ods. 4 prvej vete vložiť za slovo „členmi“ slová „výberovej komisie“ a vypustiť slovo „mená“ ako nadbytočné, v § 3bb ods. 6 vložiť za slová „pretože žiaden“ slová „z uchádzačov“, v úvodnej vete čl. II vložiť pred jednotlivé čísla zákonov slová „zákona č.“, bod 1 preformulovať takto: „Nad § 1 sa vkladá nadpis „Základné ustanovenia“.“, v bode 2 vypustiť slovo „pod“ ako nadbytočné, v bode 4 úvodnú vetu preformulovať takto: „V § 1 písm. a) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou a vkladá sa nové písmeno b), ktoré znie:“, v bode 8 § 3 ods. 3 nahradiť slovo „odseku“ slovom „odsekov“, v bode 13 úvodnú vetu preformulovať takto: „V § 15 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“, v písmene f) sa bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená g) a h), ktoré znejú:“, bod 15 preformulovať takto: „15. V § 16 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 14 ods. 6“.“, v bode 16 § 17 ods. 8 prvej vete vypustiť slovo „i“ ako nadbytočné a v druhej vete nahradiť slová „§ 17 ods.“ slovom „odsekov“, v bode 17 § 19 ods. 6 nahradiť slovo „orgánov“ slovom „orgánu“, v bode 18 § 21 ods. 1 úvodnej vete vypustiť dvojbodku, v bode 20 § 22 ods. 1 písm. e) vložiť za číslo „125“ slová „Ústavy Slovenskej republiky“, v bode 22 nahradiť slovo „odsek“ slovom „ods.“, v bode 24 § 27a ods. 2 vypustiť slová „tohto zákona“ ako nadbytočné, v bode 25 poznámke pod čiarou k odkazu 11 nahradiť slová „§ 33“ slovami „§ 35“, v poznámke pod čiarou k odkazu 12 nahradiť slová „č. 241/2001 Z. z.“ slovami „č. 215/2004 Z. z.“, v bode 26 poznámku pod čiarou k odkazu 14 preformulovať takto: „14) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“, v bode 27 poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 22 zosúladiť s bodom 23.7 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je kvantifikovaný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021, vrátane vplyvu na počet zamestnancov a s tým súvisiacich osobných výdavkov, ktorý však nie je rozpočtovo zabezpečený. Zároveň upozorňujem, že ani v pripravovanom návrhu rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa na roky 2019 až 2021 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na tento účel. Nesúhlasím s rozpočtovo nekrytým vplyvom na rozpočet verejnej správy a žiadam ho zabezpečiť v rámci limitov rozpočtovej organizácie Kancelárie verejného ochrancu práv. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačným bodom 13.-15. (k ustanoveniam § 3a ods. 1 až 7) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme nahradiť čl. I novelizačné body 13 až 15 k ustanovenia §3a ods. 1 až nasledovným znením: „§ 3a Zloženie a členstvo v rade (1) Rada má päť členov. Členov Rady menuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe výberového konania. Výberové konanie na členov Rady vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr: a) 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia člena Rady, b) do 30 dní od zániku členstva v Rade podľa § 3a ods. 12 písm. b) a § 3a ods. 12 písm. c) až e). (2) Termín výberového konania na člena Rady určí predseda Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa ukončilo do 60 dní od uvoľnenia funkcie člena Rady. (3) Výberová komisia na člena Rady má päť členov. Členstvo vo výberovej komisii na člena Rady je čestnou funkciou. Členmi výberovej komisie sú: a) jeden člen vymenovaný verejným ochrancom práv, b) jeden člen vymenovaný spoločne komisárom pre deti a komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím, c) jeden člen vymenovaný predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, d) jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky, e) jeden člen vymenovaný predsedom Slovenskej akadémie vied. (4) Zohľadňujúc požiadavky nezávislosti a pluralizmu zostaví výberová komisia na člena Rady predpoklady uchádzača na vymenovanie za člena Rady. Predpoklady uchádzača na vymenovanie za člena Rady predloží výberová komisia na člena Rady bezodkladne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. (5) Výberové konanie sa vyhlasuje na webovom sídle strediska a prostredníctvom ďalších masovokomunikačných prostriedkov. Vyhlásenie výberového konania na člena Rady obsahuje najmä a) označenie obsadzovanej funkcie, b) predpoklady na vymenovanie za člena, c) stručný popis vykonania výberového konania, d) lehotu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania na člena Rady a ďalších predkladaných dokladov podľa ods. 6, e) termín ukončenia výberového konania. (6) Uchádzač na člena Rady je povinný predložiť najmä: a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania na člena Rady, b) profesijný životopis, c) výpis z registra trestov, d) motivačný list. (7) Za člena Rady môže byť vymenovaná len bezúhonná osoba. Na účely tohto zákona sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. (8) Výberová komisia na člena Rady posúdi predložené žiadosti uchádzačov na člena Rady a určí troch najúspešnejších kandidátov. Výberová komisia na člena Rady rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. Zápisnicu o priebehu hlasovania spolu s menami troch kandidátov na člena Rady a dokumentami, ktoré predložili podľa ods. 6 predloží výberová komisia na člena Rady bezodkladne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. (9) Z kandidátov na člena Rady navrhnutých predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky podľa ods. 8 vymenuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky jedného za člena Rady, o čom bezodkladne informuje výberovú komisiu na člena Rady a výkonného riaditeľa strediska. (10) Výberová komisia na člena Rady písomne oznámi výsledky výberového konania na člena Rady všetkým uchádzačom do 10 pracovných dní od ukončenia výberového konania. (11) Pri výberovom konaní podľa ods. 1 až 10 zabezpečí stredisko administratívno-technickú podporu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. (12) Bližšie podrobnosti o priebehu výberového konania, vrátane menovania výberovej komisie podľa ods. 3, upraví štatút strediska.“ Odôvodnenie: Navrhujeme transparentné kreovanie Rady formou výberového konania s presne učeným postupom z dôvodu, že navrhované nastavenie nie je v súlade s medzinárodnými štandardmi a neposkytuje dostatočné garancie nezávislosti národného antidiskriminačného orgánu a princípu pluralizmu jeho fungovania. Návrh má vážne nedostatky predstavujúce nežiadúci odklon od novoprijatých štandardov Všeobecného politického odporúčania Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii č. 2, ktoré v čl. VIII ods. 23 odporúčajú výber a vymenovanie osôb na vedúce pozície prostredníctvom transparentného a participatívneho procesu. Takáto požiadavka vyplýva aj z Parížskych princípov. Navrhovaný postup je podľa nás transparentný, jednoznačne upravuje úlohy jednotlivých subjektov, zabezpečuje garancie pred politickými nomináciami a prináša otvorenú príležitosť pre kohokoľvek, kto spĺňa predpoklady stanovené vo výberovom konaní, uchádzať sa o členstvo v Rade. Tým sa zabezpečí, že členovia Rady budú túto funkciu vykonávať ako čestnú funkciu vo vlastnom mene a nebudú presadzovať záujmy osoby, ktorá ich menovala. Lehoty upravené v ods.1 a 2, vyhlasovanie výberového konania a oznámenie výsledkov výberového konania sme upravili v súlade s postupom výberového konania na funkciu výkonného riaditeľa. Pri zostavovaní profilu uchádzača musí výberová komisia zohľadniť princíp pluralizmu a záruky nezávislosti člena. Zároveň nastaví kvalifikačné predpoklady, ktoré môžu zahŕňať preukázateľnú aktívnu činnosť v oblasti zásady rovnakého zaobchádzania alebo ľudských práv, prax v oblasti práce so zraniteľnými skupinami spoločnosti, príslušnosť k zraniteľným skupinám spoločnosti a pod. Z dôvodu predídenia nepriamej diskriminácii členov vylúčených skupín navrhujeme, aby medzi kvalifikačnými predpokladmi, ak to nebude odôvodnené potrebou fungovania Rady, nebolo uvádzané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Uchádzač podľa návrhu predloží spolu s písomnou žiadosťou o zaradenie do výberového konania na člena Rady aj profesijný životopis preukazujúci jeho kvalifikačné predpoklady, výpis z registra trestov preukazujúci jeho bezúhonnosť a motivačný list približujúci dôvody jeho záujmu stať sa členom Rady a prezentujúci, prečo by práve jeho vymenovanie bolo pre činnosť Rady a národného antidiskriminačného orgánu prospešné. Bližšie podrobnosti o priebehu výberového konania, vrátane menovania výberovej komisie upraví štatút národného antidiskriminačného orgánu. Vzhľadom na administratívnu záťaž spojenú s vyhlásením výberového konania, zostavením výberovej komisie, predkladaním dokumentácie, vyhlásením výsledkov výberového konania a pod., navrhujeme, aby národný antidiskriminačný orgán plnil v tejto súvislosti úlohy administratívno-technickej podpory pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. V zmysle čl. I novelizačného bodu 34. k prechodnému ustanoveniu § 3da ods. 2 skončí funkčné obdobie členov správnej rady, ktorí vykonávajú túto funkciu k 31. decembru 2018, uplynutím funkčného obdobia podľa predpisov účinných k 31. decembru 2018. Postupným ukončením funkčného obdobia jednotlivých členov sa bude znižovať počet členov Rady. Keď sa počet členov zníži pod 5, dôjde k prvému doplneniu členov podľa navrhnutého postupu. Nasledovné ustanovenia § 3a predloženého znenia novely navrhujeme ponechať v zmysle pripomienok Strediska k jednotlivým ustanoveniam. V prípade neakceptácie tejto pripomienky navrhujeme alternatívne riešenie zloženia Rady so znížením počtu členov a zmenou subjektov oprávnených na menovanie členov. Alternatíva predstavená v tejto pripomienke je však preferovanejšou, nakoľko zabezpečuje súlad s medzinárodnými štandardami, požiadavkami na nezávislosť Rady a najlepšie umožňuje implementovať princíp pluralizmu. Zároveň nadväzujeme nahradenie pojmu „správna rada“ pojmom „Rada“ vyplýva z pripomienky nahradiť v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona nahradiť pojem „správna rada“ pojmom „Rada“ v súlade s príslušným odôvodnením. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. II bod 6 Odporúčame v čl. II bode 6 navrhovanom § 1a upraviť znenie písmena b). Odôvodnenie: Z uvedenej definície nie je zrejmé, čo má predkladateľ na mysli, resp. čo sú „práva a povinnosti v oblasti verejnej moci“, do ktorých sa zasahuje, a tiež nie je zrejmé, čo sa rozumie spojením „inak zasahuje“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail