LP/2018/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov


Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a ods. 13 písm. b) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a ods. 13 písm. b) preformulovať text ustanovenia nasledovne „svojou činnosťou, výrokmi alebo správaním poškodzuje alebo poškodil dobrú povesť alebo záujmy strediska“. Odôvodnenie: Ide o formálnu úpravu znenia ustanovenia. Zároveň do dôvodovej správy navrhujeme upresniť, že ide práve o činnosť, výroky alebo správanie, pri ktorých by sa na člena Rady nevzťahovala funkčná imunita podľa navrhovaného ustanovenia o funkčnej imunite. Išlo by o prípady, kedy by konal člena rady v rozpore s poslaním národného antidiskriminačného orgánu, pričom by toto jeho konanie poškodilo alebo poškodzovalo dobrú povesť národného antidiskriminačného orgánu (napr. člen rady by verejne vyzýval k potláčaniu ľudských práv určitej zraniteľnej skupiny osôb, člen rady by zverejňoval nenávistné prejavy voči určitej skupine osôb). Pri tomto dôvode odvolania je osobitne potrebné zabezpečiť záruky proti svojvoľnému odvolaniu a záruky nezávislosti. Na tieto skutočnosti žiadame upozorniť aj v dôvodovej správe k čl. I novelizačnému bodu 18 k ustanoveniu § 3a ods. 13 písm. b). Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a ods. 13) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a ods. 13 nahradiť slová „Člena správnej rady odvolá správna rada“ slovami „Člena Rady odvolá príslušný výbor na odôvodnený návrh Rady prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov“. Odôvodnenie: Upresnenie navrhuje z dôvodu posilnenia transparentnosti odvolávania člena a posilnenia garancií nezávislosti členov Rady a samotného národného antidiskriminačného orgánu. Keďže príslušný výbor volí z dvoch kandidátov na člena Rady osobu, ktorú následne subjekt podľa § 12 ods. 1 vymenuje za člena, považujeme za vhodné, aby príslušný výbor rozhodol o odvolaní. Aby sa predišlo svojvoľnému odvolaniu, príslušný výbor môže konať len na návrh Rady. O návrhu na odvolanie člena Rady Rada hlasuje a musí ho prijať nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Zároveň musí návrh odôvodniť. O návrhu následne rozhodne príslušný výbor. Takýto postup je ochranou pred svojvoľným rozhodnutím príslušného výboru, ako aj pred svojvoľným nepodloženým odvolaním ostatnými členmi Rady. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a ods. 13 písm. c)) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a ods. 13 písm. c) nahradiť slovo „troch“ slovami „šiestich“. Odôvodnenie: Navrhujeme predĺženie obdobia, aby sa posilnili záruky pred svojvoľným odvolaním člena Rady. Dôvodom je tiež predĺženie funkčného obdobia členov Rady z 3 na 5 rokov, pričom pri troch rokoch by obdobie šiestich mesiacov bolo neprimerane dlhé, avšak pri funkčnom období piatich rokov je naopak nepriaznivý zdravotný stav trvajúci tri mesiace krátky. Prax Strediska zároveň ukazuje, že v niektorých obdobiach počas roka správna rada nezasadá tak často, aby nepriaznivý zdravotný stav člena trvajúci tri po sebe nasledujúce mesiace zasiahol do činnosti rady a samotnej inštitúcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a ods. 14) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a ods. 14 nahradiť ustanovenia § 3a ods. 14 novým ustanovením v znení: „Príslušný výbor bezodkladne oznámi odvolanie člena Rady subjektu, ktorý člena vymenoval a požiada ho o bezodkladné predloženie návrhu dvoch kandidátov na nového člena Rady podľa odseku 2.“. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby túto skutočnosť oznámil príslušný výbor v súlade s pripomienkou upravujúcou garancie pred svojvoľným odvolaním člena spôsobom, že návrh na odvolanie prijíma Rada, ktorá ho odôvodnený predkladá príslušnému výboru a ten rozhodne o odvolaní. Aby sa zabezpečila kontinuita členstva a uznášaniaschopnosť Rady navrhujeme zároveň doplnenia povinnosti predložiť návrh dvoch kandidátov na člena Rady o termín bezodkladne. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a doplniť za ods. 13 nový ods. 14 v znení: „Člen Rady, o návrhu na odvolanie ktorého Rada hlasuje, má právo sa pred hlasovaním vyjadriť k dôvodom odvolania. Podrobnosti o odvolaní člena Rady upraví štatút strediska.“. Odôvodnenie: Právo odvolávaného člena Rady vyjadriť sa k dôvodom odvolania navrhujeme doplniť ako garanciu pred svojvoľným odvolaním. V nadväznosti na túto pripomienku navrhujeme prečíslovanie nasledujúceho odseku 14 na odsek 15. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačnému bodu 18. (k ustanoveniu § 3a ods. 13) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme v čl. I bod 18 k ustanoveniu § 3a ods. 13 vypustiť celom texte ustanovenia slová „správna“ a „správnej“. Odôvodnenie: Nahradenie pojmu „správna rada“ pojmom „Rada“ vyplýva z pripomienky nahradiť v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona nahradiť pojem „správna rada“ pojmom „Rada“ v súlade s príslušným odôvodnením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov odporúčam nahradiť slová „vzťahuje osobitný predpis o kontrole“ slovami „vzťahujú osobitné predpisy“ a poznámku pod čiarou k odkazu 3 preformulovať takto: „3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je v zmysle jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu orgánom verejnej správy, v ktorom je Ministerstvo financií SR a Úrad vládneho auditu oprávnené vykonať vládny audit verejných financií podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „LPV“) [napríklad v čl. I bode 3 § 1 ods. 4 úvodnej vete, v bode 33 § 3ba ods. 4, 5 úvodných vetách a v čl. II bode 20 § 22 ods. 1 úvodnej vete vypustiť slovo „najmä“] a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve návrhu nahradiť slová „o zmene a doplnení zákona“ slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon“, v úvodnej vete čl. I vložiť pred jednotlivé čísla zákonov slová „zákona č.“, v bode 3 § 1 ods. 6 prvej vete nahradiť slovo „stredisku“ slovami „zamestnancovi strediska“, body 5 a 6 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 8 nahradiť slovo „odsek“ slovom „ods.“, bod 10 preformulovať takto: „10. V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a s inými verejnými zdrojmi“.“, v bode 14 vložiť za slovami „§ 3a ods. 1“ slová „úvodnej vete“, v bode 15 § 3a ods. 4 úvodnej vete vložiť za slovo „člena“ slovo „správnej“, v § 3a ods. 6 nahradiť slová „najmä ten, kto“ slovom „ak“, v poznámke pod čiarou k odkazu 6 uviesť skrátenú citáciu antidiskriminačného zákona, v § 3a ods. 14 vložiť za slová „ktorý člena“ slová „správnej rady“, v bode 19 § 3aa ods. 3 druhej vete pripojiť na koniec slová „správnej rady“, v bode 22 vložiť za slovo „vymenovanie“ slovo „za“, bod 25 preformulovať takto: „25. V § 3b ods. 5 písm. a) pripojiť na koniec tieto slová: „a plnenie jeho úloh“.“, v bode 30 § 3b ods. 7 vložiť na začiatok písmen d) a e) slovo „ak“, v bode 32 nahradiť slovo „písmeno“ slovom „písm.“, v bode 33 § 3ba ods. 5 úvodnej vete, § 3bb ods. 1 druhej vete a ods. 6 vypustiť slovo „strediska“ ako nadbytočné, v § 3bb ods. 2 druhej vete vypustiť slovo „aspoň“ ako nadbytočné, v § 3bb ods. 4 prvej vete vložiť za slovo „členmi“ slová „výberovej komisie“ a vypustiť slovo „mená“ ako nadbytočné, v § 3bb ods. 6 vložiť za slová „pretože žiaden“ slová „z uchádzačov“, v úvodnej vete čl. II vložiť pred jednotlivé čísla zákonov slová „zákona č.“, bod 1 preformulovať takto: „Nad § 1 sa vkladá nadpis „Základné ustanovenia“.“, v bode 2 vypustiť slovo „pod“ ako nadbytočné, v bode 4 úvodnú vetu preformulovať takto: „V § 1 písm. a) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou a vkladá sa nové písmeno b), ktoré znie:“, v bode 8 § 3 ods. 3 nahradiť slovo „odseku“ slovom „odsekov“, v bode 13 úvodnú vetu preformulovať takto: „V § 15 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“, v písmene f) sa bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená g) a h), ktoré znejú:“, bod 15 preformulovať takto: „15. V § 16 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 14 ods. 6“.“, v bode 16 § 17 ods. 8 prvej vete vypustiť slovo „i“ ako nadbytočné a v druhej vete nahradiť slová „§ 17 ods.“ slovom „odsekov“, v bode 17 § 19 ods. 6 nahradiť slovo „orgánov“ slovom „orgánu“, v bode 18 § 21 ods. 1 úvodnej vete vypustiť dvojbodku, v bode 20 § 22 ods. 1 písm. e) vložiť za číslo „125“ slová „Ústavy Slovenskej republiky“, v bode 22 nahradiť slovo „odsek“ slovom „ods.“, v bode 24 § 27a ods. 2 vypustiť slová „tohto zákona“ ako nadbytočné, v bode 25 poznámke pod čiarou k odkazu 11 nahradiť slová „§ 33“ slovami „§ 35“, v poznámke pod čiarou k odkazu 12 nahradiť slová „č. 241/2001 Z. z.“ slovami „č. 215/2004 Z. z.“, v bode 26 poznámku pod čiarou k odkazu 14 preformulovať takto: „14) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“, v bode 27 poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 22 zosúladiť s bodom 23.7 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je kvantifikovaný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021, vrátane vplyvu na počet zamestnancov a s tým súvisiacich osobných výdavkov, ktorý však nie je rozpočtovo zabezpečený. Zároveň upozorňujem, že ani v pripravovanom návrhu rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa na roky 2019 až 2021 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na tento účel. Nesúhlasím s rozpočtovo nekrytým vplyvom na rozpočet verejnej správy a žiadam ho zabezpečiť v rámci limitov rozpočtovej organizácie Kancelárie verejného ochrancu práv. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
SNSLP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) čl. I novelizačným bodom 13.-15. (k ustanoveniam § 3a ods. 1 až 7) Text pripomienky: V prípade, že nebude akceptovaná pripomienka stiahnuť materiál z MPK a prepracovať ho tak, aby bol Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej v texte ako stredisko) ponechaný posilnený mandát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, požadujeme nahradiť čl. I novelizačné body 13 až 15 k ustanovenia §3a ods. 1 až nasledovným znením: „§ 3a Zloženie a členstvo v rade (1) Rada má päť členov. Členov Rady menuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe výberového konania. Výberové konanie na členov Rady vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr: a) 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia člena Rady, b) do 30 dní od zániku členstva v Rade podľa § 3a ods. 12 písm. b) a § 3a ods. 12 písm. c) až e). (2) Termín výberového konania na člena Rady určí predseda Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa ukončilo do 60 dní od uvoľnenia funkcie člena Rady. (3) Výberová komisia na člena Rady má päť členov. Členstvo vo výberovej komisii na člena Rady je čestnou funkciou. Členmi výberovej komisie sú: a) jeden člen vymenovaný verejným ochrancom práv, b) jeden člen vymenovaný spoločne komisárom pre deti a komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím, c) jeden člen vymenovaný predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, d) jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky, e) jeden člen vymenovaný predsedom Slovenskej akadémie vied. (4) Zohľadňujúc požiadavky nezávislosti a pluralizmu zostaví výberová komisia na člena Rady predpoklady uchádzača na vymenovanie za člena Rady. Predpoklady uchádzača na vymenovanie za člena Rady predloží výberová komisia na člena Rady bezodkladne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. (5) Výberové konanie sa vyhlasuje na webovom sídle strediska a prostredníctvom ďalších masovokomunikačných prostriedkov. Vyhlásenie výberového konania na člena Rady obsahuje najmä a) označenie obsadzovanej funkcie, b) predpoklady na vymenovanie za člena, c) stručný popis vykonania výberového konania, d) lehotu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania na člena Rady a ďalších predkladaných dokladov podľa ods. 6, e) termín ukončenia výberového konania. (6) Uchádzač na člena Rady je povinný predložiť najmä: a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania na člena Rady, b) profesijný životopis, c) výpis z registra trestov, d) motivačný list. (7) Za člena Rady môže byť vymenovaná len bezúhonná osoba. Na účely tohto zákona sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. (8) Výberová komisia na člena Rady posúdi predložené žiadosti uchádzačov na člena Rady a určí troch najúspešnejších kandidátov. Výberová komisia na člena Rady rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. Zápisnicu o priebehu hlasovania spolu s menami troch kandidátov na člena Rady a dokumentami, ktoré predložili podľa ods. 6 predloží výberová komisia na člena Rady bezodkladne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. (9) Z kandidátov na člena Rady navrhnutých predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky podľa ods. 8 vymenuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky jedného za člena Rady, o čom bezodkladne informuje výberovú komisiu na člena Rady a výkonného riaditeľa strediska. (10) Výberová komisia na člena Rady písomne oznámi výsledky výberového konania na člena Rady všetkým uchádzačom do 10 pracovných dní od ukončenia výberového konania. (11) Pri výberovom konaní podľa ods. 1 až 10 zabezpečí stredisko administratívno-technickú podporu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. (12) Bližšie podrobnosti o priebehu výberového konania, vrátane menovania výberovej komisie podľa ods. 3, upraví štatút strediska.“ Odôvodnenie: Navrhujeme transparentné kreovanie Rady formou výberového konania s presne učeným postupom z dôvodu, že navrhované nastavenie nie je v súlade s medzinárodnými štandardmi a neposkytuje dostatočné garancie nezávislosti národného antidiskriminačného orgánu a princípu pluralizmu jeho fungovania. Návrh má vážne nedostatky predstavujúce nežiadúci odklon od novoprijatých štandardov Všeobecného politického odporúčania Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii č. 2, ktoré v čl. VIII ods. 23 odporúčajú výber a vymenovanie osôb na vedúce pozície prostredníctvom transparentného a participatívneho procesu. Takáto požiadavka vyplýva aj z Parížskych princípov. Navrhovaný postup je podľa nás transparentný, jednoznačne upravuje úlohy jednotlivých subjektov, zabezpečuje garancie pred politickými nomináciami a prináša otvorenú príležitosť pre kohokoľvek, kto spĺňa predpoklady stanovené vo výberovom konaní, uchádzať sa o členstvo v Rade. Tým sa zabezpečí, že členovia Rady budú túto funkciu vykonávať ako čestnú funkciu vo vlastnom mene a nebudú presadzovať záujmy osoby, ktorá ich menovala. Lehoty upravené v ods.1 a 2, vyhlasovanie výberového konania a oznámenie výsledkov výberového konania sme upravili v súlade s postupom výberového konania na funkciu výkonného riaditeľa. Pri zostavovaní profilu uchádzača musí výberová komisia zohľadniť princíp pluralizmu a záruky nezávislosti člena. Zároveň nastaví kvalifikačné predpoklady, ktoré môžu zahŕňať preukázateľnú aktívnu činnosť v oblasti zásady rovnakého zaobchádzania alebo ľudských práv, prax v oblasti práce so zraniteľnými skupinami spoločnosti, príslušnosť k zraniteľným skupinám spoločnosti a pod. Z dôvodu predídenia nepriamej diskriminácii členov vylúčených skupín navrhujeme, aby medzi kvalifikačnými predpokladmi, ak to nebude odôvodnené potrebou fungovania Rady, nebolo uvádzané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Uchádzač podľa návrhu predloží spolu s písomnou žiadosťou o zaradenie do výberového konania na člena Rady aj profesijný životopis preukazujúci jeho kvalifikačné predpoklady, výpis z registra trestov preukazujúci jeho bezúhonnosť a motivačný list približujúci dôvody jeho záujmu stať sa členom Rady a prezentujúci, prečo by práve jeho vymenovanie bolo pre činnosť Rady a národného antidiskriminačného orgánu prospešné. Bližšie podrobnosti o priebehu výberového konania, vrátane menovania výberovej komisie upraví štatút národného antidiskriminačného orgánu. Vzhľadom na administratívnu záťaž spojenú s vyhlásením výberového konania, zostavením výberovej komisie, predkladaním dokumentácie, vyhlásením výsledkov výberového konania a pod., navrhujeme, aby národný antidiskriminačný orgán plnil v tejto súvislosti úlohy administratívno-technickej podpory pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. V zmysle čl. I novelizačného bodu 34. k prechodnému ustanoveniu § 3da ods. 2 skončí funkčné obdobie členov správnej rady, ktorí vykonávajú túto funkciu k 31. decembru 2018, uplynutím funkčného obdobia podľa predpisov účinných k 31. decembru 2018. Postupným ukončením funkčného obdobia jednotlivých členov sa bude znižovať počet členov Rady. Keď sa počet členov zníži pod 5, dôjde k prvému doplneniu členov podľa navrhnutého postupu. Nasledovné ustanovenia § 3a predloženého znenia novely navrhujeme ponechať v zmysle pripomienok Strediska k jednotlivým ustanoveniam. V prípade neakceptácie tejto pripomienky navrhujeme alternatívne riešenie zloženia Rady so znížením počtu členov a zmenou subjektov oprávnených na menovanie členov. Alternatíva predstavená v tejto pripomienke je však preferovanejšou, nakoľko zabezpečuje súlad s medzinárodnými štandardami, požiadavkami na nezávislosť Rady a najlepšie umožňuje implementovať princíp pluralizmu. Zároveň nadväzujeme nahradenie pojmu „správna rada“ pojmom „Rada“ vyplýva z pripomienky nahradiť v celom texte materiálu a v celom návrhu znenia zákona nahradiť pojem „správna rada“ pojmom „Rada“ v súlade s príslušným odôvodnením. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. II bod 6 Odporúčame v čl. II bode 6 navrhovanom § 1a upraviť znenie písmena b). Odôvodnenie: Z uvedenej definície nie je zrejmé, čo má predkladateľ na mysli, resp. čo sú „práva a povinnosti v oblasti verejnej moci“, do ktorých sa zasahuje, a tiež nie je zrejmé, čo sa rozumie spojením „inak zasahuje“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 19 Odporúčame v čl. I bode 19 navrhovanom § 3aa ods. 3 poslednej vete slová „až d)“ nahradiť slovami „až e)“. Odôvodnenie: Odporúčame, aby aj v prípade poverenia podľa § 3aa ods. 1 písm. e) bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady, a to najmä v súvislosti s tým, že túto funkciu bude poverený zamestnanec vykonávať až do výberu nového výkonného riaditeľa. Návrh zákona čl. I bode 33 síce ustanovuje lehotu vyhlásenia aj uskutočnenia výberového konania, avšak z výberového konania nemusí vzísť nový výkonný riaditeľ, takže poverený zamestnanec môže túto funkciu zastávať aj pomerne dlhé obdobie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka k čl. I Odporúčame čl. I doplniť o ustanovenie upravujúce vzťahy s ostatnými inštitútmi verejnej ochrany práv, ktorými sú napríklad verejný ochranca práv, komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní nezávislého zisťovania. Odôvodnenie: Je potrebná úprava vzájomných vzťahov v prípade, ak vo veci koná alebo konal napríklad verejný ochranca práv, komisár pre deti alebo komisár pre osoby so zdravotným postihnutím (obdobná úprava je napríklad v § 22 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 1 Odporúčame vo vzťahu k v čl. I bode 1 navrhovanom § 1 ods. 6 vysporiadať sa s osobitnými zákonmi, v ktorých je jednoznačne ustanovené komu a za akých podmienok môžu byť informácie, napr. zo spisových dokumentácií, sprístupnené. Odôvodnenie: Napríklad § 96b ods. 4 a 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2018 Z. z. jednoznačne upravuje sprístupnenie časti spisovej dokumentácie o dieťati a plnoletej fyzickej osobe, pre ktoré sú vykonávané opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ak o jej sprístupnenie na plnenie svojich úloh požiada súd, orgán činný v trestnom konaní, kontrolný orgán, verejný ochranca práv, komisár pre deti alebo komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 15 Odporúčame v čl. I bode 15 navrhovanom § 3a ods. 6 doplniť aj predmet činnosti. Odôvodnenie: Upozorňujeme, že uvedené ustanovenie nedostatočne definuje „osobu aktívne činnú v oblasti nediskriminácie alebo v oblasti ľudských práv“, nakoľko osobou pôsobiacou vo verejnom sektore, v mimovládnom sektore, či sektore vysokého školstva, môže byť aj osoba, ktorá pôsobí v inej oblasti ako je nediskriminácia alebo ľudské práva (napr. profesor katedry na STU, občianske združenie filatelistov, zamestnanec oddelenia miestnych daní a poplatkov). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 1 Odporúčame v čl. I bode 1 navrhovanom § 1 ods. 2 znenie písmena d) nahradiť znením: „d) poskytuje nezávislú právnu pomoc obetiam diskriminácie,“. Odôvodenie: Uvedená úprava je potrebná vzhľadom na ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, smernice Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu a smernice Európskeho parlamentu a rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. II bodu 21 Navrhované znenie § 22 a odsek 2 navrhujeme zmeniť tak, že slová „o opatreniach, ktoré na základe jeho podnetu vykonal.“ sa nahradia slovami „o spôsobe vybavenia podnetu.“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. II bodom 6 a 7 Vzhľadom na pripomienku č. 1 navrhujeme vypustiť aj novelizačné body 6 a 7. Doterajšia definícia v § 3 napĺňa ústavný rámec pôsobností verejného ochrancu práv. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. II bodu 16 Navrhujeme vypustiť novelizačný bod 16. Uvedené ustanovenie je v rozpore s § 55 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, podľa ktorého nazerať do spisu, ktorý vedie prokurátor, môže iba jeho nadriadený prokurátor alebo so súhlasom nadriadeného prokurátora iný prokurátor. V navrhovanom znení § 17 ods. 8 nie je riešený postup, ak do súdnych spisov, spisov orgánov činných v trestnom konaní, respektíve spisov prokuratúry vo veciach spadajúcich do pôsobnosti verejného ochrancu práv (zrejme v pôsobnosti netrestnej oblasti prokuratúry), nebude nahliadať priamo verejný ochranca práv (osobne), ale jeho zamestnanci, ktorí nemajú oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. Nebude zachovaná mlčanlivosť vo vzťahu k zisteným skutočnostiam. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2018 Detail