LP/2018/233 Nariadenie vlády Slovenskej republiky Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2019.
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 12492/2018–M_OPVA
Podnet: § 78a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 331/2017 Z. z
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predmetný návrh nariadenia vlády sa predkladá mimo Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 z dôvodu jeho naliehavosti, z hľadiska udržateľnosti poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou a z dôvodu, s poukazom na § 78a ods. 11 zákona o sociálnych službách ustanovenej povinnosti, uverejniť nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2019, najneskôr do 30. júna 2018 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 19.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/233
Dátum začiatku MPK: 24.04.2018
Dátum konca MPK: 03.05.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 03.05.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.05.2018
Ukončenie štádia: 17.05.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 19.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 19.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia: 19.06.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia: