LP/2018/222 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
Legislatívna oblasť: Ochrana osobných údajov
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 00219/2018-Op
Podnet: zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pőtheová, Soňa, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Krátkosť času, nakoľko vyhláška má nadobudnúť účinnosť rovnako ako zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, teda v deň 25.5.2018. Nedodržaním tohto termínu hrozí ohrozenie základných ľudských práv a slobôd, nakoľko ochrana osobných údajov je jedným zo základných ľudských práv a slobôd.
Posledná zmena: 28.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/222
Dátum začiatku MPK: 13.04.2018
Dátum konca MPK: 23.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia: 13.04.2018
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 23.05.2018
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)