LP/2018/22 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K dôvodovej správe k čl. VII V osobitnej časti dôvodovej správy odporúčame doplniť chýbajúce odôvodnenie k čl. VII. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II odporúčame v názve zákona slová „a zákona č. 279/2017 Z.z.“ nahradiť slovami „zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z. a zákona č. 63/2018 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III odporúčame v názve zákona slová „a zákona č.182/2017 Z.z.“ nahradiť slovami „zákona č. 182/2017 Z. z. a zákona č. 54/2018 Z.z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I nad rámec návrhu zákona odporúčame v § 28 ods. 2 bod 5. slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahradiť slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I 70. bode (§ 31 ods. 2) odkaz 8a nahradiť odkazom 8b, pretože rovnakým odkazom nemožno odkazovať na rôzne právne inštitúty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I 70. bode (§ 31 ods. 6) slová „na ministerstve školstva“ nahradiť slovami „ministerstvu školstva“ a presunúť ich za slovo „podať“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I 70. bode v súvislosti s vymedzením pôsobnosti samosprávneho kraja je žiaduce priamo v tomto zákone jednoznačne ustanoviť, či ide o výkon samosprávy alebo o výkon štátnej správy. Túto skutočnosť nestačí uviesť len v dôvodovej správe. V opačnom prípade sa podporne uplatní všeobecné interpretačné pravidlo upravené v § 4 ods. 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa ktorého, ak zákon pri úprave pôsobnosti vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti vyššieho územného celku (samosprávneho kraja). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I 78. bode vypustiť slová „a rozhodovanie“ ako nadbytočné, keďže rozhodovanie je súčasťou správneho konania a slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ nahradiť jeho stručným slovným označením „správny poriadok“. Navrhovaná úprava je v súlade s 8. bodom prílohy č. 1 legislatívnych pravidiel vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I 67. bode vypustiť slovo „tie“, ktoré nie je potrebné s ohľadom na navrhované znenie predmetného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I 44. bode (§ 19 ods. 5) slovo „končí“ nahradiť slovom „skončí“, ktoré je v danom kontexte výstižnejšie, keďže lepšie vystihuje príslušné časové ohraničenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I 44. bode [§ 19 ods. 3 písm. p)] slovo „podpis“ nahradiť slovom „podpisy“ vzhľadom na slová „zmluvných strán“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I 44. bode (§ 19 ods. 2 a odseku 11) vypustiť slovo „najneskôr“ (dvakrát) ako nadbytočné; rovnako aj v 49., 50. (§ 21b ods. 2) a 70. (§ 31 ods. 2 a 4) bode. Za slovom „januára“ bodku nahradiť bodkočiarkou a poslednú vetu upraviť ako časť doterajšej druhej vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bod 50 Odporúčame v Čl. I bode 50 navrhovanom § 21a znenie odseku 1 nahradiť znením: „(1) Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytuje zamestnávateľovi, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „príspevok“).“. Odôvodnenie: Štylistická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR [ďalej len „príloha LPV“] (napríklad v čl. I bod 16 zosúladiť s bodom 30.2 prílohy LPV, v bode 30 za slová „§ 12 ods. 4“ vložiť slová „úvodnej vete“ a slovo „písm.“ nahradiť slovom „písmenách“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) k navrhovanej Vyhláške MŠVVa Š, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 65.2015 Z.z., §3 Navrhujem upraviť text § 3 ods. 7 nasledovne: Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa odborného výcviku alebo odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania sa nezapočítava aj dĺžka prestávok. Zdôvodnenie: Praktické vyučovanie u zamestnávateľa vykonávajú žiaci pod vedením zamestnancov zamestnávateľa (napr. inštruktor). V praxi sa praktické vyučovanie vykonáva aj na inom mieste ako je napr. pole, les, stavba a pod. Zjednotenie dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca (napr. inštruktor) s dĺžkou vyučovacieho dňa žiaka zabezpečí optimálnu organizáciu praktického vyučovania a umožní optimálne využívanie dopravy na miesta praktického vyučovania uvedené vyššie ako príklad. Žiak si súčasne zvyká na režim pracovného dňa, ktorého súčasťou je aj neplatená prestávka na odpočinok a jedlo v zmysle zákonníka práce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) §10 ods.2 Navrhujeme do ods. 2 vložiť novú vetu: "Žiak vykonáva praktické vyučovanie u zamestnávateľa, s ktorým uzatvoril učebnú zmluvu v rozsahu najmenej 20 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka." Odôvodnenie: Systém duálneho vzdelávania je OVP, ktoré sa uskutočňuje v reálnych podmienkach zamestnávateľa. Žiak v rámci praktického vyučovania získava popri zručnostiach a vedomostiach aj spôsobilosti, ktoré mu umožňujú po ukončení štúdia priamo sa zapojiť do výrobnej činnosti u zamestnávateľa, s ktorým mal uzatvorenú učebnú zmluvu. Určenie minimálneho podielu poskytnutého praktického vyučovania priamo na PPV zamestnávateľa, ktorý ma so žiakom uzatvorenú učebnú zmluvu, zachová aspoň čiastočne základný princíp duálneho vzdelávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) §3 Doplniť o bod (3) v ktorom budú jednotlivé typy stredných škôl pomenované v bode (1) jasne zadefinované. Za Stredné priemyselné školy navrhujeme nasledovnú definíciu: "Stredná priemyselná škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a potrebné všeobecné vzdelanie a pripravuje absolventov pre stredné technické, ekonomické a prevádzkové funkcie v praxi, ktorá vyžaduje širšie odborné znalosti a pripravuje absolventov pre odborné vysokoškolské štúdium. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a v dennej forme trvá štyri roky." Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I 22. bod vypustiť. Ustanovené lehoty sa viažu nielen na vedenie štatistík, ale najmä na plánovanie finančných prostriedkov, a teda ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu sa týmto krokom skomplikuje financovanie duálneho vzdelávania. Overovanie spôsobilosti má nepriamy vplyv aj na financovanie zamestnávateľov. Lehoty na podanie žiadosti nemožno považovať za administratívnu záťaž, navyše ich vypustením sa predmetné ustanovenie stane príliš neurčité. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) §4 Doplniť o bod (6) : Odborná stáž sa organizuje na strednej priemyselnej škole ako súčasť praktickej prípravy na pracovisku zamestnávateľa v rozsahu zodpovedajúcom príslušnému vzdelávaciemu programu s ohľadom na špecifiká študijných odborov. Odborná stáž sa realizuje pod vedením učiteľa odborných predmetov alebo inštruktora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2018 Detail