LP/2018/211 Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 08277/2018-3420-20149
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády SR č. 30/2018 a bod B.7 uznesenia vlády SR č. 32/2018.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/211
Dátum začiatku MPK: 11.04.2018
Dátum konca MPK: 24.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)