LP/2018/21 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach rovnopisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1446/2018/oLG-1
Podnet: § 59 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/21
Dátum začiatku MPK: 12.01.2018
Dátum konca MPK: 01.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 01.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.02.2018
Ukončenie štádia: 16.02.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 07.03.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)