LP/2018/207 Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Pridať
ZÁKON
z ... 2018
o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
Pridať
a)
pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v oblasti sprístupňovania strelných zbraní na civilné použitie alebo streliva
1)
na civilné použitie (ďalej len „strelné zbrane alebo strelivo“) na trhu,
2)
Pridať
b)
určený výrobok,
3)
ktorým je strelná zbraň alebo strelivo podľa § 4,
Pridať
c)
základné požiadavky na strelné zbrane a strelivo,
Pridať
d)
sprístupňovanie strelných zbraní alebo streliva na trhu,
Pridať
e)
práva a povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora strelnej zbrane alebo streliva,
Pridať
f)
predpoklad zhody,
Pridať
g)
posudzovanie zhody
4)
a postupy posudzovania zhody,
Pridať
h)
označovanie strelných zbraní a streliva,
Pridať
i)
autorizáciu,
Pridať
j)
práva a povinnosti autorizovanej osoby,
5)
Pridať
k)
dohľad nad trhom.
Pridať
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
Pridať
a)
sprístupňovaním strelnej zbrane alebo streliva na trhu dodávka strelnej zbrane alebo streliva určených na distribúciu, na spotrebu alebo na používanie na trhu Slovenskej republiky odplatne alebo bezodplatne,
Pridať
b)
uvedením strelnej zbrane alebo streliva na trh prvé sprístupnenie strelnej zbrane alebo streliva na trhu Slovenskej republiky,
Pridať
c)
podstatnou úpravou strelnej zbrane výmena, oprava alebo zmena hlavnej časti strelnej zbrane alebo výmena, oprava alebo zmena časti strelnej zbrane, pri ktorej dochádza k zmene výkonu, kategórie, typu strelnej zbrane alebo k zmene účelu určenia strelnej zbrane, používaného kalibru náboja strelnej zbrane alebo zmene rozmerov, zmene pevnosti materiálov strelnej zbrane alebo výmene novo vyrobenej silno namáhanej časti strelnej zbrane, ktorá vyžaduje inštaláciu do strelnej zbrane,
Pridať
d)
úpravou strelnej zbrane výmena, oprava alebo zmena hlavnej časti strelnej zbrane alebo výmena, oprava alebo zmena časti strelnej zbrane, pri ktorej nedochádza k zmene výkonu, kategórie, typu strelnej zbrane alebo k zmene účelu určenia strelnej zbrane, používaného kalibru náboja strelnej zbrane alebo zmene rozmerov, zmene pevnosti materiálov alebo výmene silno namáhanej časti strelnej zbrane, ktorá vyžaduje inštaláciu do strelnej zbrane bola kusovo overená alebo novo kusovo overeniu,
Pridať
e)
silno namáhanou časťou strelnej zbrane samostatne dodávaná časť strelnej zbrane, ktorá musí odolať tlaku plynov, najmä hlaveň alebo nábojová komora, ktorá netvorí súčasť hlavne, záver alebo valec revolvera,
Pridať
f)
nábojnicou časť náboja, ktorá chráni v nej umiestnenú výmetnú náplň od vonkajších vplyvov a ktorá slúži na uloženie zápalky a na spojenie so strelou, pomocou ktorej sa zabezpečuje poloha náboja v nábojovej komore a utesnenie spalných plynov vzniknutých pri výstrele proti ich úniku dozadu,
Pridať
g)
sériou streliva súbor streliva toho istého typu, vyrobeného sériovo a dodávaného tým istým výrobcom, pričom každá séria je modifikovaná pri zmene akejkoľvek časti náboja,
Pridať
h)
sériou prebíjaného streliva
6)
alebo sériou streliva pochádzajúceho zo štátu, ktorý nie je viazaný medzinárodnou zmluvou
7)
(ďalej len „tretia krajina“) súbor steliva toho istého typu vyrobeného sériovo, ktoré je plnené tým istým výrobcom, vykazuje charakteristické črty homogenity podľa písmena f) a ktoré je súčasne dovezené tým istým dovozcom z členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
7)
(ďalej len „členský štát“),
Pridať
i)
spotrebným strelivom strelivo uvedené na trh, ktoré spĺňa základné požiadavky a požiadavky ustanovené týmto zákonom; spotrebným strelivom nie je skúšobné strelivo používané autorizovanou osobou alebo výrobcom, experimentálne strelivo nového typu, strelivo plnené alebo strelivo prebíjané v malých množstvách pre osobnú potrebu,
Pridať
j)
strelivom vysokého výkonu strelivo schváleného typu, kde priemerný maximálny tlak je vyšší ako normálny predpísaný tlak Medzinárodnou stálou komisiou na skúšky ručných palných zbraní C.I.P. (ďalej len „stála komisia“); strelivo vysokého výkonu je pokladané za nové strelivo,
Pridať
k)
referenčným snímačom mechanicko-elektrický snímač kalibrovaný podľa primárneho štandardu v akreditovanom laboratóriu,
Pridať
l)
tabuľkami stálej komisie tabuľky rozmerov streliva, rozmerov nábojových komôr a tlakov streliva.
Pridať
§ 3
Pôsobnosť úradu
Pridať
(1)
Úrad zasiela stálej kancelárii stálej komisie výstupný dokument posudzovania zhody
8)
podľa § 16 ods. 3 a 4.
Pridať
(2)
Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle maximálne a minimálne hodnoty rozmerov streliva.
Pridať
§ 4
Určený výrobok
Pridať
(1)
Určeným výrobkom podľa § 1 písm. b) je strelná zbraň, ktorou je
Pridať
a)
ručná strelná zbraň, ktorej primárnym zdrojom energie je výmetná náplň, ktorou je
Pridať
1.
broková strelná zbraň s hladkým vývrtom alebo s čiastočne drážkovaným vývrtom,
Pridať
2.
krátka guľová strelná zbraň s hladkým vývrtom so strelivom typu Flobert,
Pridať
3.
krátka guľová strelná zbraň s drážkovaným alebo polygonálnym vývrtom,
Pridať
4.
dlhá guľová strelná zbraň s hladkým vývrtom so strelivom typu Flobert,
Pridať
5.
dlhá guľová strelná zbraň s drážkovaným alebo polygonálnym vývrtom,
Pridať
6.
dlhá kombinovaná strelná zbraň,
Pridať
7.
strelná zbraň s obmedzenou kinetickou energiou strely,
Pridať
8.
strelná zbraň na jednorazové použitie,
Pridať
9.
historická strelná zbraň, ktorá je určená na streľbu,
Pridať
10.
replika historickej strelnej zbrane a funkčná napodobenina historickej strelnej zbrane,
Pridať
11.
narkotizačná strelná zbraň,
Pridať
12.
signálna strelná zbraň, z ktorej vystreľovaná strela obsahuje efektové zlože,
Pridať
13.
expanzná akustická strelná zbraň, ktorou je poplašná strelná zbraň alebo štartovacia strelná zbraň,
Pridať
14.
expanzná strelná zbraň – plynovka na rozptyl dráždivej a paralyzujúcej látky,
Pridať
15.
expanzná strelná zbraň na granule, ktorej nábojka obsahuje výmetnú náplň a granule,
Pridať
16.
balistická strelná zbraň na určenie balistických hodnôt streliva, najmä tlaku prachových plynov, rýchlosti striel, kinetickej energie nábojok, rozptylových charakteristík alebo
Pridať
17.
strelná zbraň strieľajúca dávkou,
Pridať
b)
plynová strelná zbraň, ktorej zdrojom energie je stlačený vzduch, oxid uhličitý alebo iný plyn:
Pridať
1.
vzduchovka,
Pridať
2.
vetrovka,
Pridať
3.
terčová strelná zbraň na oxid uhličitý,
Pridať
4.
paintbalová strelná zbraň,
Pridať
5.
plynová narkotizačná strelná zbraň,
Pridať
6.
plynový expanzný prístroj alebo
Pridať
7.
airsoftová strelná zbraň,
Pridať
c)
jatočná strelná zbraň,
Pridať
d)
hlavná časť strelnej zbrane, ktorá je samostatne sprístupňovaná na trhu, ktorou je
Pridať
1.
hlaveň,
Pridať
2.
vložná hlaveň,
Pridať
3.
vložná nábojová komora,
Pridať
4.
revolverový valec,
Pridať
5.
puzdro strelnej zbrane, puzdro hlavne, lôžka, telo a rám strelnej zbrane,
Pridať
6.
záver strelnej zbrane alebo
Pridať
7.
dnová skrutka strelnej zbrane nabíjanej ústím hlavne alebo
Pridať
e)
časť strelnej zbrane iná ako podľa písmena d), ktorá je samostatne sprístupňovaná na trhu.
Pridať
(2)
Určeným výrobkom podľa § 1 písm. b) je strelivo
Pridať
a)
do ručnej strelnej zbrane, ktorým je
Pridať
1.
brokový náboj vyrábaný alebo prebíjaný,
Pridať
2.
guľový náboj vyrábaný alebo prebíjaný,
Pridať
3.
inertná strela jednotná alebo hromadná,
Pridať
4.
strela s obsahom efektových pyrotechnických zloží,
Pridať
5.
nábojnica na stredový zápal alebo na okrajový zápal,
Pridať
6.
zápalky priemyselne vyrábané na zalisovanie do nábojníc,
Pridať
7.
bezdymový prach do brokového streliva alebo do guľového streliva,
Pridať
8.
čierny prach do zbraní nabíjaných ústím alebo
Pridať
9.
zápalky do perkusných zbraní,
Pridať
b)
strelivo do narkotizačnej strelnej zbrane, ktorým je
Pridať
1.
narkotizačná strela alebo
Pridať
2.
nábojka na výmet narkotizačnej strely,
Pridať
c)
strelivo do signálnej strelnej zbrane, ktorým je
Pridať
1.
signálny náboj alebo jednotné strelivo,
Pridať
2.
signálna strela so svetelným, zvukovým, dymovým alebo s kombinovaným efektom alebo
Pridať
3.
nábojka na výmet signálnej strely,
Pridať
d)
strelivo do expanznej strelnej zbrane, ktorým je
Pridať
1.
akustická nábojka,
Pridať
2.
pracovná nábojka,
Pridať
3.
nábojka s granulami alebo
Pridať
4.
plynová nábojka,
Pridať
e)
strelivo do plynovej strelnej zbrane, ktorým je
Pridať
1.
strela z pevného materiálu,
Pridať
2.
značkovacie paintbalové strelivo alebo
Pridať
3.
narkotizačná strela,
Pridať
f)
strelivina, ktorá je samostatne sprístupňovaná na trhu,
Pridať
g)
časť streliva, ktorá je samostatne sprístupňovaná na trhu, ktorou je
Pridať
1.
výmetná náplň použitá v strelive, ktorou je
Pridať
1a.
čierny prach,
Pridať
1b.
drobnozrnný bezdymový nitrocelulózový alebo nitroglycerínový prach alebo
Pridať
1c.
zápalková zlož,
Pridať
2.
ostatná časť streliva, ktorou je
Pridať
2a.
uzatvárací diel, najmä krytka, vložka, podložka alebo upchávka,
Pridať
2b.
vynášací diel, najmä kontajner, vynášacie puzdro alebo vynášací piest,
Pridať
2c.
efektová náplň, najmä efektová tableta alebo efektové puzdro alebo
Pridať
2d.
ostatný diel, najmä stabilizátor, spojovací diel alebo padák.
Pridať
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na
Pridať
a)
strelnú zbraň alebo strelivo dovezené na účely výskumu, vývoja alebo skúšania,
Pridať
b)
strelnú zbraň alebo strelivo určené len na vojenské účely alebo bezpečnostné účely ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov a do výzbroje Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu,
Pridať
c)
strelnú zbraň alebo strelivo ozbrojených síl iných štátov, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo ktorých prevoz cez územie Slovenskej republiky sa uskutočňuje na základe medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,
Pridať
d)
skúšobné strelivo zhotovené pre potreby overovania strelných zbraní autorizovanou osobou a pokusné strelivo určené na uvedenie na trh,
Pridať
e)
strelné nástražné zariadenie,
Pridať
f)
strelivo do strelných zbraní, ktoré pre vlastnú potrebu zhotovili na to oprávnené osoby a ktoré bolo zhotovené z častí streliva spĺňajúcich ustanovené základné požiadavky,
Pridať
g)
strelnú zbraň a strelivo na muzeálne alebo zberateľské účely, ktoré nie sú určené na streľbu a nepoužívajú sa,
Pridať
h)
výmetné a výstrelné systémy pyrotechnických výrobkov,
Pridať
i)
špeciálnu strelnú zbraň, najmä na streľbu normalizovaných črepín, skúšky drobivosti trhavín alebo na skúšky korozívnosti zápalkových zloží,
Pridať
j)
expanzný prístroj podľa osobitného predpisu,
9)
Pridať
k)
mechanickú strelnú zbraň a strela do mechanickej strelnej zbrane.
Pridať
§ 5
Základné požiadavky na strelné zbrane a strelivo
Pridať
(1)
Základné požiadavky na strelnú zbraň a strelivo uvedené v prílohe č. 1 sú požiadavky, ktoré musí spĺňať strelná zbraň alebo strelivo uvedené v § 4 pri sprístupňovaní na trhu alebo pri jeho uvedení do používania, pričom sa prihliada na určený účel strelnej zbrane alebo streliva.
Pridať
(2)
Ak strelná zbraň alebo strelivo spĺňa ustanovené základné požiadavky, a ak pri sprístupňovaní na trhu a počas používania má strelná zbraň alebo strelivo vlastnosti umožňujúce plniť ich funkciu bez toho, aby pri bežných a predvídateľných podmienkach ohrozili život, zdravie, majetok osôb, alebo životné prostredie, považujú sa základné požiadavky za splnené.
Pridať
§ 6
Sprístupňovanie na trhu
Strelnú zbraň alebo strelivo je možné sprístupniť na trhu alebo uviesť do používania, ak pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na určený účel, spĺňa základné požiadavky a požiadavky ustanovené týmto zákonom.
Pridať
§ 7
Povinnosti výrobcu
Pridať
(1)
Výrobca je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá strelnú zbraň alebo jej hlavnú časť alebo strelivo navrhuje, vyrába, dá navrhnúť alebo dá vyrobiť a uvádza na trh pod svojím menom a priezviskom, obchodným menom alebo ochrannou známkou alebo ich používa na vlastné účely; za výrobcu sa považuje aj ten kto na hlavnej časti strelnej zbrane alebo na strelive vykoná podstatnú úpravu strelnej zbrane alebo streliva.
Pridať
(2)
Výrobca je povinný
Pridať
a)
zabezpečiť pri uvedení strelnej zbrane alebo streliva na trh, aby bola navrhnutá a vyrobená podľa základných požiadaviek,
Pridať
b)
vypracovať technickú dokumentáciu v štátnom jazyku podľa prílohy č. 2,
Pridať
c)
zabezpečiť posúdenie zhody strelnej zbrane alebo streliva podľa § 11,
Pridať
d)
vydať vyhlásenie o zhode strelnej zbrane alebo streliva podľa § 13,
Pridať
e)
umiestniť označenie na strelnej zbrani alebo strelive podľa § 14,
Pridať
f)
označiť strelnú zbraň na hlavni a revolverovom valci obchodným menom alebo ochrannou známkou, výrobným číslom a označením kalibra použitého streliva, a to na každej hlavni a revolverovom valci, ak ide o hlavne rozdielneho kalibru alebo o valce rozdielneho kalibru,
Pridať
g)
označiť strelivo identifikačným označením výrobcu, identifikačným označením toho, kto vykonal prebitie streliva alebo identifikačným označením toho, kto zodpovedá za strelivo, pričom
Pridať
1.
identifikačné označenie streliva je vykonané výrobnou značkou alebo značkou pôvodu vyznačenou na dne nábojnice alebo na tele nábojnice neodstrániteľným spôsobom,
Pridať
2.
kaliber sa vyznačuje na dne streliva so stredovým zápalom; ak kaliber z technických dôvodov nie je možné vyznačiť na dne nábojnice, vyznačí sa neodstrániteľným spôsobom na tele nábojnice,
Pridať
3.
skúšobné strelivo sa označuje vrúbkovaním obvodu dna, červeným zafarbením zadnej plochy dna, nábojnicou červenej farby alebo označením „skúšobné strelivo“ na tele nábojnice v štátnom jazyku a s pripojením hodnoty skúšobného tlaku kalibra,
Pridať
4.
ak dĺžka nábojnice olovených brokov presahuje priemer 65 mm pre kaliber 20 a vyšší a 63,5 mm pre kaliber 24 a nižší, olovené broky musia obsahovať označenie priemeru brokov v milimetroch a dĺžku nábojnice,
Pridať
5.
ak má strelivo určené do zbraní s hladkým vývrtom hlavne nábojnicu kalibru 20, musí byť nábojnica vyrobená v žltej farbe; to neplatí pre náboje, ktoré už sú uvedené na trh,
Pridať
6.
strelivo do zbraní s hladkým vývrtom a strelivo s vysokým výkonom sa označuje odlišnou farbou zadnej plochy dna alebo označením „Max. 1050 bar“ alebo „Pre zbraň skúšanú tlakom 1320 bar“ na tele nábojnice v štátnom jazyku,
Pridať
h)
plniť povinnosti ustanovené osobitným predpisom.
10)
Pridať
§ 8
Povinnosti dovozcu
Pridať
(1)
Dovozca je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorá uvádza strelnú zbraň alebo strelivo z tretej krajiny na trh Slovenskej republiky.
Pridať
(2)
Dovozca nesmie uviesť na trh strelnú zbraň alebo strelivo, ak
Pridať
a)
nespĺňa základné požiadavky alebo požiadavky ustanovené týmto zákonom,
Pridať
b)
výrobca nesplnil povinnosti podľa § 7 ods. 2 písm. b) až f) a povinnosti podľa osobitného predpisu
11)
alebo
Pridať
c)
výrobca nedodal k strelnej zbraní alebo strelivu sprievodnú dokumentáciu.
12)
Pridať
(3)
Dovozca je povinný plniť povinnosti ustanovené osobitným predpisom.
13)
Pridať
(4)
Dovozca je povinný zabezpečiť označenie strelnej zbrane na hlavni a revolverovom valci obchodným menom alebo ochrannou známkou, výrobným číslom a označením kalibra použitého streliva, a to na každej hlavni a revolverovom valci, ak ide o hlavne rozdielneho kalibru alebo o valce rozdielneho kalibru.
Pridať
§ 9
Povinnosti distribútora
Pridať
(1)
Distribútor je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje strelnú zbraň alebo strelivo na trhu v Slovenskej republike.
Pridať
(2)
Distribútor nesmie sprístupniť strelnú zbraň alebo strelivo na trhu, ak
Pridať
a)
nespĺňa základné požiadavky alebo požiadavky ustanovené týmto zákonom,
Pridať
b)
výrobca nesplnil povinnosti podľa § 7 ods. 2 písm. b) až f) a povinnosť podľa osobitného predpisu
11)
a dovozca nesplnil svoje povinnosti podľa osobitného predpisu
14)
alebo
Pridať
c)
výrobca nedodal k strelnej zbrani alebo strelivu sprievodnú dokumentáciu a návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku.
Pridať
(3)
Distribútor je povinný plniť povinnosti ustanovené osobitným predpisom.
15)
Pridať
§ 10
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Na dovozcu alebo distribútora sa vzťahujú povinnosti výrobcu podľa § 7 za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
16)
Pridať
§ 11
Predpoklad zhody
Pridať
(1)
Ak strelná zbraň alebo strelivo spĺňa požiadavky slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody
17)
alebo jej časti, považuje sa za strelnú zbraň alebo strelivo, ktoré spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody alebo jej časť vzťahuje.
Pridať
(2)
Ak neexistuje slovenská technická norma podľa odseku 1, za strelnú zbraň alebo strelivo, ktoré spĺňa základné požiadavky, sa považuje taká strelnú zbraň alebo strelivo, ktoré spĺňa požiadavky slovenskej technickej normy alebo inej technickej špecifikácie.
Pridať
§ 12
Posudzovanie zhody strelných zbraní a streliva
Pridať
(1)
Na posudzovanie zhody strelnej zbrane so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody
Pridať
a)
homologizácia podľa prílohy č. 3 a kusové overenie podľa štvrtého bodu prílohy č. 3,
Pridať
b)
skúška typu podľa prílohy č. 4 a kusové overenie podľa tretieho bodu prílohy č. 4,
Pridať
c)
kusové overenie podľa prílohy č. 5 alebo
Pridať
d)
nové kusové overenie podľa prílohy č. 6.
Pridať
(2)
Na posúdenie zhody streliva so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody
Pridať
a)
typová kontrola podľa prílohy č. 7 alebo
Pridať
b)
inšpekcia podľa prílohy č. 8.
Pridať
(3)
Posudzovanie zhody strelných zbraní alebo streliva vykonáva autorizovaná osoba, ktorá určí počet vzoriek strelnej zbrane alebo streliva, termín a miesto posudzovania zhody.
Pridať
(4)
Posudzovanie zhody podľa odseku 2 písm. a) až c) a odseku 3 vykonáva autorizovaná osoba, ktorá je úradnou skúšobňou podľa osobitného predpisu
18)
ďalej len „úradná skúšobňa“). Autorizovaná osoba sa stáva úradnou skúšobňou po jej schválení stálou komisiou.
Pridať
(5)
Náklady spojené s výkonom posudzovania zhody autorizovanou osobou uhrádza výrobca alebo osoba, ktorá žiada o posudzovanie zhody.
Pridať
(6)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. a) sa použije na posudzovanie zhody strelnej zbrane podľa prílohy č. 3 ods. 2, ktorá je vyrábaná sériovo.
Pridať
(7)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) sa použije na posudzovanie zhody strelnej zbrane inej ako je uvedené v prílohe č. 3 ods. 2, ktorá je vyrábaná sériovo.
Pridať
(8)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. c) sa použije na posudzovanie zhody strelnej zbrane podľa prílohy č. 3 ods. 2, ktorá nie je vyrábaná sériovo a pri inej strelnej zbrani ako je uvedené v prílohe č. 3 ods. 2.
Pridať
(9)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. c) sa použije na posudzovanie zhody strelnej zbrane po podstatnej úprave strelnej zbrane.
Pridať
(10)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. d) sa použije na posudzovanie zhody strelnej zbrane po úprave strelnej zbrane alebo ak je dôvodné podozrenie, že používaním alebo iným spôsobom mohlo dôjsť k ovplyvneniu zhody strelnej zbrane so základnou požiadavkou, ktorá sa na strelnú zbraň vzťahuje.
Pridať
(11)
Postup posudzovania zhody podľa odseku 2 sa použije na posudzovanie zhody streliva.
Pridať
(12)
Posudzovaniu zhody nepodlieha dovážaná strelná zbraň alebo strelivo, ak je označené príslušnou overovacou značkou zmluvnej strany podľa osobitného predpisu.
7)
Pridať
§ 13
Vyhlásenie o zhode
Vyhlásenie o zhode sa vypracuje podľa osobitného predpisu.
19)
Obsah vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 10.
Pridať
§ 14
Overovacia značka strelnej zbrane a streliva
Pridať
(1)
Overovacia značka
20)
sa skladá z
Pridať
a)
jednotnej overovacej značky,
Pridať
b)
národnej identifikačnej značky a
Pridať
c)
posledného dvojčísla roku, v ktorom bolo vykonané posudzovanie zhody.
Pridať
(2)
Národná overovacia značka je značka strelnej zbrane a strelivo, ktorou sa označuje iná strelná zbraň alebo strelivo ako sú uvedené v tabuľkách stálej komisie. K národnej overovacej značke sa pripojí posledné dvojčíslo roka, v ktorom bolo vykonané posudzovanie zhody. Národná overovacia značka nie je uznávaná členskými štátmi.
Pridať
(3)
Výrobca zabezpečuje na hlavnej časti strelnej zbrane mäkké alebo vyžíhané miesta na vyrazenie príslušnej overovacej značky a ďalších údajov podľa tohto zákona.
Pridať
(4)
Ak sa pri kusovom overení alebo novom kusovom overení zistí neodstrániteľná vada, autorizovaná osoba vráti strelnú zbraň výrobcovi alebo osobe, ktorá požiadala o kusové overenie alebo o nové kusové overenie, s vyrazeným identifikačným kódom autorizovanej osoby, pričom sa posledná platná značka prerazí písmenom X.
Pridať
§ 15
Autorizácia
Autorizácia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
21)
Pridať
§ 16
Práva a povinnosti autorizovanej osoby
Pridať
(1)
Autorizovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody podľa § 12.
Pridať
(2)
Autorizovaná osoba je povinná spĺňať povinnosti podľa osobitného predpisu.
22)
Pridať
(3)
Autorizovaná osoba pri posudzovaní zhody vydá výstupný dokument posudzovania zhody ustanovený v prílohe č. 9. Autorizovaná osoba je povinná úradu zaslať bezodkladne kópiu certifikátu o homologizácii, kópiu certifikátu o zrušení certifikátu o homologizácii alebo kópiu certifikátu o odmietnutí vydať certifikát o homologizácii.
Pridať
(4)
Autorizovaná osoba bezodkladne písomne informuje úrad pri
Pridať
a)
homologizácii o
Pridať
1.
vydanom certifikáte o homologizácii,
Pridať
2.
členskom štáte a autorizovanej osobe, ktorá vykonala homologizáciu,
Pridať
3.
obchodnom mene výrobcu,
Pridať
4.
značke, type, modeli a kalibri strelnej zbrane,
Pridať
5.
protokole o homologizácii,
Pridať
6.
vade, ktorú nemožno akceptovať a vade zistenej pri použití na homologizovaných systémoch,
Pridať
b)
typovej kontrole o
Pridať
1.
vydanom certifikáte o typovej kontrole streliva alebo o zrušení alebo zániku platnosti certifikátu o typovej kontrole streliva alebo
Pridať
2.
vykonaní typovej kontroly na základe údajov dodaných výrobcom, údajoch o maximálnom prípustnom tlaku streliva, nameranej strednej hodnote maximálneho tlaku a všetkých údajoch oznámených výrobcom, ktoré sú riadne overené, ak je predmetom posudzovania zhody strelivo, na ktorého kaliber ešte nie sú ustanovené základné požiadavky.
Pridať
(5)
Autorizovaná osoba má právo si vyžiadať od stálej kancelárie stálej komisie kópiu certifikátu o homologizácii vydaného úradnou skúšobňou iného členské štátu, ak autorizovaná osoba zistí, že podstatné charakteristiky sériovo vyrobenej strelnej zbrane, ktorá bola podrobená homologizácia a bol vydaný certifikát o homologizácii, nezodpovedajú základným požiadavkám alebo požiadavkám ustanoveným týmto zákonom.
Pridať
(6)
Autorizovaná osoba, ktorá vydala certifikát o homologizácii je povinná overiť, či je námietka, ktorú vzniesla iná autorizovaná osoba alebo úradná skúšobňa iného členské štátu opodstatnená. Ak sa potvrdí opodstatnenosť námietky alebo sa zistí, že kusy niektorej série nezodpovedajú z hľadiska ich podstatných charakteristík posudzovanej strelnej zbrani alebo predstavuje nebezpečenstvo pre užívateľa alebo tretiu osobu autorizovaná osoba zruší certifikát o homologizácii.
Pridať
§ 17
Dohľad nad trhom
Dohľad nad trhom
23)
nad strelnými zbraňami a strelivom sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
24)
Pridať
§ 18
Splnomocňovacie ustanovenie
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví
Pridať
a)
podrobnosti o homologizácii, najmä podrobnosti o odbere vzorky, overení označenia typu, overení zhody rozmerov hlavných častí strelnej zbrane s tabuľkami stálej komisie, overení odolnosti materiálu pri streľbe, overení bezpečnosti funkcie pri streľbe, homologizácii expanzných prístrojov, akustických zbraní a jatočných zbraní, pádovej skúške,
Pridať
b)
podrobnosti o kusovom overení a novom kusovom overení, najmä o kontrole pred streľbou, skúšobnom strelive, skúšobnej streľbe, kontrole po streľbe, vyššej skúške, kusovom overení strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne nabíjané zozadu, kusovom overení a novom kusovom overení strelnej zbrane, ktorá je nabíjaná čiernym prachom,
Pridať
c)
podrobnosti o typovej kontrole, odbere vzoriek streliva pre typovú kontrolu, strelive s vysokým výkonom, strelive určenom pre zbrane na granule, novom strelive, kontrole a spôsobilosti referenčného streliva, menovitom tlaku, kontrole nábojov s bezolovenými brokmi, metóde merania deformácie pri heterogénnych brokoch, metóde merania tvrdosti jadra pri homogénnych brokoch, základnej metóde merania tlaku plynov, snímači tlaku a príslušenstvo, ochrane povrchu prenosu tlaku, zosilňovači náboja, elektrickom filtri, tlakomernej hlavni, meraní tlaku pre náboj a nábojku, tlakomernom bloku a zapaľovacom mechanizme, príprave snímača tlaku a nábojov, meraní tlaku plynov pri skúšobnej streľbe,
Pridať
d)
meranie a vyhodnotenie kinetickej energie a rýchlosti strely,
Pridať
e)
kalibráciu meradiel, odchýlka a neistota merania, používané priestorové vyjadrenie,
Pridať
f)
rozmery strelnej zbrane, ktoré sú kontrolované z hľadiska bezpečnosti,
Pridať
g)
tolerančný koeficient,
Pridať
h)
podrobnosti o inšpekcii,
Pridať
i)
podrobnosti o overovacej značke a národnej overovacej značke strelných zbraní a streliva a o jej grafickom vyobrazení.
Pridať
§ 19
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.
25)
Pridať
§ 20
Prechodné ustanovenia
Pridať
(1)
Strelné zbrane členských štátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní vyrobené do 19. októbra 2014 a označené značkou platnou do 19. októbra 2014 a strelivo členských štátov Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní vyrobené do 19. októbra 2016 a označené značkou platnou do 19. októbra 2016 môžu byť uvedené na trh aj po uvedenom dátume.
Pridať
(2)
Výstupné dokumenty posudzovania zhody inšpekcie streliva, vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. marca 2019 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti, najneskôr do 31. marca 2022.
Pridať
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 182/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2014 Z. z.
Pridať
§ 22
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
1)
§ 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
3)
§ 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
§ 10 ods. 4 zákona č. 56/2018 Z. z.
6)
Príloha č. 6 časť D písm. c) zákona č. 190/2003 Z. z.
7)
Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.).
8)
§ 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.
9)
§ 8 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
10)
§ 5 ods. 1 písm. f) až q) zákona č. 56/2018 Z. z.
11)
§ 5 ods. 1 písm. j) až k) zákona č. 56/2018 Z. z.
12)
§ 2 písm. j) zákona č. 56/2018 Z. z.
13)
§ 7 ods. 2 písm. a) až k) zákona č. 56/2018 Z. z.
15)
§ 8 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 56/2018 Z. z.
14)
§ 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z.
16)
§ 9 zákona č. 56/2018 Z. z.
17)
§ 13 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
18)
Čl. II Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.).
19)
§ 23 zákona č. 56/2018 Z. z.
20)
§ 24 zákona č. 56/2018 Z. z.
21)
§ 10 až 19 zákona č. 56/2018 Z. z.
22)
§ 21 zákona č. 56/2018 Z. z.
23)
Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 765/2008.
24)
§ 27 a 28 zákona č. 56/2018 Z. z.
25)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 09. 2015).
26)
§ 2 písm. i) zákona č. 56/2018 Z. z.
Pridať
Príloha č. 1 k zákonu č. /2018 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STRELNÉ ZBRANE A STRELIVO
Príloha č. 1 je uložená v nepovinných prílohách.
Pridať
Príloha č. 2 k zákonu č. /2018 Z. z.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Technická dokumentácia
26)
obsahuje najmä
Pridať
a)
všeobecný opis strelnej zbrane alebo streliva,
Pridať
b)
konštrukčné výkresy, výrobné výkresy alebo schémy,
Pridať
c)
opis a vysvetlenie funkcie zložitejších systémov,
Pridať
d)
upozornenie na možné riziká pri používaní, preprave alebo skladovaní,
Pridať
e)
návod na montáž a demontáž a návod na používanie,
Pridať
f)
návod na prebíjanie častí streliva, ak ide o strelivo,
Pridať
g)
návod na ničenie vadného streliva alebo zlyhaného streliva alebo zvyškov strelivín, ak ide o strelivo alebo strelivinu.
Pridať
Príloha č. 3 k zákonu č. /2018 Z. z.
HOMOLOGIZÁCIA

Príloha č. 3 je uložená v nepovinných prílohách.

Pridať
Príloha č. 4 k zákonu č. /2018 Z. z.
SKÚŠKA TYPU
Pridať
1.
Skúška typu strelnej zbrane je posudzovanie zhody vzorky typu úplnej strelnej zbrane, ktorá je reprezentatívna pre plánovanú výrobu strelnej zbrane postupom, pri ktorom sa zisťuje zhoda vlastností vzorky typu strelnej zbrane so základnými požiadavkami. Ak sú základné požiadavky splnené, vydá autorizovaná osoba výrobcovi certifikát o skúške typu strelnej zbrane.
Pridať
2.
Skúška typu sa vykoná primerane podľa prílohy č. 3.
Pridať
3.
Výrobca po vydaní certifikátu o skúške typu predkladá každú vyrobenú strelnú zbraň na kusové overenie podľa prílohy č. 5.
Pridať
Príloha č. 5 k zákonu č. /2018 Z. z.
KUSOVÉ OVERENIE
Príloha č. 5 je uložená v nepovinných prílohách.
Pridať
Príloha č. 6 k zákonu č. /2018 Z. z.
NOVÉ KUSOVÉ OVERENIE
Pridať
1.
Nové kusové overenie sa vykoná primerane podľa prílohy č. 4 s prihliadnutím na opotrebenie, ktoré neznižuje funkčnú bezpečnosť strelnej zbrane.
Pridať
2.
Strelnú zbraň na nové kusové overenie predkladá výrobca alebo osoba, ktorá požiada o nové kusové overenie.
Pridať
3.
Autorizovaná osoba po vykonaní nového kusového overenia vydá výrobcovi alebo osobe, ktorá požiadala o nové kusové overenie, protokol o novom kusovom overení alebo túto strelnú zbraň označí overovacou značkou.
Pridať
4.
Pri novom kusovom overení s viacerými hlavňami sa overovacie značky vyrážajú na každú hlaveň, len ak tým nemôže dôjsť k zníženiu bezpečnosti zbrane.
Pridať
Príloha č. 7 k zákonu č. /2018 Z. z.
TYPOVÁ KONTROLA

Príloha č. 7 je uložená v nepoviných prílohách.

Pridať
Príloha č. 8 k zákonu č. /2018 Z. z.
INŠPEKCIA
Príloha č. 8 je uložená v nepoviných prílohách.
Pridať
Príloha č. 9 k zákonu č. /2018 Z. z.
VÝSTUPNÉ DOKUMENTY POSUDZOVANIA ZHODY
Príloha č. 9 je uložená v nepovinných prílohách.
Pridať
Príloha č. 10 k zákonu č. /2018 Z. z.
OBSAH VYHLÁSENIA O ZHODE
Pridať
1.
Identifikačné údaje výrobcu, ktorý vyhlásenie o zhode vydáva.
Pridať
2.
Identifikačné údaje strelnej zbrane alebo streliva; pri dovážanej strelnej zbrani alebo dovážanom strelive identifikačné údaje výrobcu.
Pridať
3.
Opis strelnej zbrane alebo streliva a určenie výrobku, ostatné údaje o výrobku; pri častiach strelnej zbrane aj informácie o spôsobe montáže strelnej zbrane alebo o spôsobe usporiadania, čím sa zabezpečí splnenie základných požiadaviek.
Pridať
4.
Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody, slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody a ďalších technických predpisov použitých pri posudzovaní zhody.
Pridať
5.
Údaj o použitom postupe posudzovania zhody.
Pridať
6.
Údaj o autorizovanej osobe, poradové číslo a dátum vydania dokladu o spôsobe a údaj o výsledku posudzovania zhody strelnej zbrane alebo streliva so základnými požiadavkami.
Pridať
7.
Potvrdenie výrobcu o tom, že vlastnosti strelnej zbrane alebo streliva spĺňajú ustanovené základné požiadavky.
Pridať
8.
Vyhlásenie, že strelná zbraň alebo strelivo sú za podmienok obvyklého alebo výrobcom určeného použitia pre užívateľa bezpečné a že výrobca prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých strelných zbraní alebo streliva uvedených na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.
Pridať
9.
Dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode.
Pridať
10.
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej podpísať vyhlásenie o zhode, jej podpis a odtlačok pečiatky.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 4 ods. 3 písm. c) návrhu zákona Žiadame ustanovenie § 4 ods. 3 písm. c) preformulovať v súlade s terminológiou uvedenou v čl. 86 a čl. 119 Ústavy Slovenskej republiky, teda slová „ozbrojených síl iných štátov“ nahradiť slovami „zahraničných ozbrojených síl“. Vedľajšiu vetu žiadame gramaticky upraviť tak, aby nadväzovala na slovné spojenie „strelnú zbraň alebo strelivo“. Zároveň žiadame vypustiť odkaz na medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná, keďže prevoz zbraní a streliva cez územie Slovenskej republiky nemusí byť nevyhnutne viazaný na prijatie takéhoto medzinárodného dohovoru. Odôvodnenie Znenie § 4 ods. 3 písm. c) by malo postihnúť všetky prípady, kedy sa strelné zbrane alebo strelivo, ktoré patrí zahraničným ozbrojeným silám, nachádza na území Slovenskej republiky alebo sa cez neho preváža. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 4 ods. 3 písm. j) návrhu zákona V § 4 ods. 3 písm. j) odporúčame zvážiť v súvislosti s vymedzením pojmu „expanzná zbraň“ precizovanie odkazu na príslušné ustanovenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, a zvážiť prípadne odkaz na prílohu č. 6 časť A písm. e) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 9 ods. 2 písm. b) návrhu zákona V § 9 ods. 2 písm. b) odporúčame spojku „a“ medzi slovami „predpisu“ a „dovozca“ nahradiť spojkou „alebo“. V ustanovení § 9 ods. 2 ide o alternatívne uvedenie podmienok sprístupnenia strelnej zbrane alebo streliva na trhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 16 ods. 5 návrhu zákona V § 16 ods. 5 navrhujeme vypustiť slová „a bol vydaný certifikát o homologizácii“, ktoré sa javia ako nadbytočné, príp. za spojku „a“ navrhujeme vložiť slová „ku ktorej“. Ide o štylistickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 9 ods. 2 písm. c) návrhu zákona V § 9 ods. 2 písm. c) navrhujeme spojku „a“ nahradiť spojkou „alebo“. V ustanovení § 9 ods. 2 ide o alternatívne uvedenie podmienok sprístupnenia strelnej zbrane alebo streliva na trhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 1 odporúčame vypustiť písmeno e). Odôvodnenie: V tomto bode sú kategoricky vymenované druhy zbraní, alebo ich časti, ktoré sú za splnenia určitých podmienok považované za určený výrobok. V písmene d) citovaného odseku sú vymenované hlavné časti strelnej zbrane, ktoré sú samostatne sprístupňované na trhu (hlaveň, revolverový valec, atď.) a následne v písmene e) toho istého odseku je uvedené, že určeným výrobkom je aj „časť strelnej zbrane iná ako podľa písmena d), ktorá je samostatne sprístupňovaná na trhu“. Predmetné dve písmená ustanovenia definujú za určený výrobok akúkoľvek časť strelnej zbrane, pokiaľ je samostatne sprístupňovaná na trhu, bez ohľadu, či je hlavná alebo nie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 7 V § 7 ods. 1 za bodkočiarkou odporúčame slová „na hlavnej časti strelnej zbrane alebo na strelive“ vypustiť z dôvodu, že vykonanie podstatnej úpravy podľa § 2 písm. c) nemusí byť vykonané len na jej hlavnej časti, ale aj na inej časti strelnej zbrane, ak dochádza k zmene výkonu, kategórie atď. Odporúčame vysvetliť, čo sa rozumie pod pojmom „podstatná úprava streliva“, ktorý sa nachádza v časti za bodkočiarkou. V § 2 písm. c) je totiž vysvetlený len pojem podstatná úprava strelnej zbrane. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 1 písm. d) žiadame zosúladiť hlavné časti strelnej zbrane so smernicou Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/853 zo dňa 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 7 V § 7 ods. 1 odporúčame vypustiť slová „alebo jej hlavnú časť“ z dôvodu, že podľa § 4 je hlavná časť strelnej zbrane považovaná za strelnú zbraň. Napríklad v § 5 a 6 sa používa len pojem strelná zbraň, hoci sa tieto ustanovenia vzťahujú aj na hlavné časti strelnej zbrane. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 3 písm. k) odporúčame slovo „strela“ nahradiť slovom „strelu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) nad rámec návrhu Do predloženého návrhu odporúčame doplniť: a) povinnosť autorizovanej osoby, ktorá bude rozhodovať o zaradení zbrane, doplnku zbrane alebo streliva do kategórie zbraní A až Dx) v prípade, ak obdrží strelnú zbraň, doplnok zbrane alebo strelivo k overeniu alebo na žiadosť, b) právnu a technickú zodpovednosť stanovenej autorizovanej osoby za kategorizáciu uvedenú v bode č. 1. Odôvodnenie: Zbrane, ktoré sú uvádzané na civilné použitie na trhu najmä v kategórii Dy) a ktoré sú upravované z pôvodných zbraní, ktoré boli v kategórii A, B, Cz) nie sú v súčasnosti kategorizované žiadnou autorizovanou osobou, ktorej stanovenie kategorizácie by bolo záväzné, a ktorá by bola právne a technicky zodpovedná za určenie kategorizácie. Uvedené má za následok, že na civilnom trhu sa objavujú zbrane, ktoré boli upravené v rozpore s platnými právnymi predpismi, ohrozujú životy a zdravie občanov. x) § 4 až 7 z. č. 190/2003 Z. z. y) § 7 zákona č. 190/2003 Z. z. z) § 4 až 6 zákona č. 190/2003 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) nad rámec návrhu Nad rámec návrhu žiadame uložiť povinnosť autorizovaným osobám pred sprístupnením strelnej zbrane a streliva na civilné použitie uviesť u takto sprístupňovanej zbrane jej kategóriu (kategóriu zbrane) v zmysle platného zákona o strelných zbraniach a strelive. Takýto inštitút by následne predišiel v praxi problémom pri kategorizácii zbraní, hlavne napr. v rámci trestného konania a znaleckého skúmania. Ako podporný argument uvádzame, že takúto činnosť vykonáva napr. autorizovaná osoba v Českej republike (Český úrad pre skúšanie zbraní a streliva) a v dôsledku toho nedochádza k problémom pri kategorizácii zbraní uvádzaných na civilný trh, resp. v rámci trestného konania. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) nad rámec návrhu Nad rámec návrhu žiadame vzhľadom na absenciu vysporiadania sa s problematikou overovania deaktivovaných zbraní v zmysle čl. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2403, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných zbraní, a to v kontexte vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 187/2016 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania zavedenie povinnosti autorizovanej osobe, ktorá by takúto činnosť vykonávala. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 4 ods. 3 Odporúčame zvážiť, či nie je vhodnejšie ustanoviť negatívnu pôsobnosť zákona v novom odseku § 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 7 ods. 1 návrhu zákona Odporúčame pojem „výrobca“ vymedziť iba na účely návrhu zákona, a to vzhľadom na rámcovú definíciu tohto pojmu v čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Podobne navrhujeme zvážiť vymedzenie pojmov „dovozca“ a „distribútor“ v § 8 ods. 1 a v § 9 ods. 1 iba na účely návrhu zákona, a to vzhľadom na čl. 2 ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 765/2008. Podotýkame tiež, že pojem „uvedenie na trh“ sa v čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008 vymedzuje ako prvé sprístupnenie výrobku na trhu Spoločenstva, kým v návrhu zákona sa pod uvedením na trh spravidla rozumie sprístupnenie výrobku na trh v Slovenskej republike. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K prílohe č. 7 návrhu zákona 1. V prílohe č. 7 odporúčame v bode 3. 1 zvážiť slová „overené meradlo“ nahradiť pomenovaním meradla v súlade s § 8 ods. 1 vládneho návrhu zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ČPT 870). 2. V prílohe č. 7 odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 28 precizovať citáciu príslušného ustanovenia v nadväznosti na upravené znenie bodu 3. 1, pričom odporúčame uviesť skrátenú citáciu právneho predpisu v súlade s bodom 47. 2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 7 V § 7 ods. 1 odporúčame na konci doplniť vetu: „Výrobca musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom. x)“. Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: „x) § 29 zákona č. 190/2003 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 4 ods. 3 písm. b) návrhu zákona V § 4 ods. 3 písm. b) žiadame slová „ozbrojených síl“ nahradiť slovami „pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky“ a za slová „do výzbroje“ vložiť slová „Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva,“. Odôvodnenie Žiadame precizovať predmetné ustanovenie tak, aby jednoznačne obsahovalo vyňatie strelných zbraní a streliva, ktoré sú určené na použitie Vojenskou políciou a Vojenským spravodajstvom z pôsobnosti predloženého návrhu zákona. Pôsobnosť Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva je upravená osobitnými právnymi predpismi, a to zákonom č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na plnenie špecifických úloh, osobitnú právnu úpravu a súvisiace organizačne začlenenie Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva mimo ozbrojených síl Slovenskej republiky nemožno ich terminologicky podriadiť pod pojem „ozbrojené sily Slovenskej republiky“ s poukazom napríklad na § 2 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 10 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Vojenská polícia a Vojenské spravodajstvo používajú na plnenie svojich úloh zbrane a strelivo, ktoré sú určené na vojenské účely, a to v súlade s § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a s § 29, § 30, § 32 a § 32a zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na legislatívnu prax v ostatnom období žiadame o presné vymedzenie Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva aj v predmetnom ustanovení predloženej právnej úpravy, pričom poukazujeme napríklad na znenie § 16 ods. 8 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. § 1 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň žiadame v § 4 ods. 3 precizovať znenie písmena b) tak, aby sa vzťahovalo na vyňatie zbraní a streliva, ktoré sú určené na vojenské účely iba pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, a nie pre ozbrojené sily vo všeobecnosti, keďže zbrane a strelivo zahraničných ozbrojených sily sa riešia v ustanovení § 4 ods. 3 písm. c). Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 20 ods. 1 návrhu zákona 1. V § 20 ods. 1 navrhujeme slová „Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných palných zbraní“ nahradiť slovami „stálej komisie“ v súlade s legislatívnou skratkou zavedenou v § 2 písm. j) a v súlade s bodom 9. 3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. 2. V § 20 ods. 1 navrhujeme slová „po uvedenom dátume“ nahradiť slovami „po 31. marci 2019“ tak, aby navrhovaná právna úprava bola v súlade s princípom neprípustnosti spätnej účinnosti právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 16 ods. 6 návrhu zákona Ustanovenie § 16 ods. 6 navrhujeme slovo „predstavuje“ uviesť v správnom gramatickom tvare „predstavujú“ a ustanovenie navrhujeme precizovať aj z hľadiska použitia interpunkčných znamienok. Ide o gramatickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.4.2018 Detail