LP/2018/204 Návrh Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 5778-13369/2018/SRR
Podnet: § 5 ods. 4 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: nevyhnutnosť schválenia Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov vládou Slovenskej republiky a zabezpečenia kontinuity procesu v zmysle zmien vyplývajúcich zo zákona č. 58/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2018.
Posledná zmena: 23.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/204
Dátum začiatku MPK: 09.04.2018
Dátum konca MPK: 13.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 09.04.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 13.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)