LP/2018/2 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Energetika a priemysel
Geológia, geodézia, kartografia
Lesy a lesné hospodárstvo
Kultúra
Lotérie a hazardné hry
Obyvateľstvo a občianstvo
Odpadové hospodárstvo
Poľovníctvo a rybárstvo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Stavebníctvo a architektúra
Školstvo a vzdelávanie
Štátna správa
Územná samospráva
Zdravotníctvo
Životné prostredie
Právo sociálneho zabezpečenia
Pracovné právo
Národné hospodárstvo
Verejné obstarávanie
Obchodný register
Veterinárna starostlivosť
Vodné hospodárstvo
Záujmová činnosť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 2628/2017/oLG-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/2
Dátum začiatku MPK: 02.01.2018
Dátum konca MPK: 22.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.01.2018
Ukončenie štádia: 02.01.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.01.2018
Ukončenie štádia: 22.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.01.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 26.02.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 26.02.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)