LP/2018/197 Návrh riadneho predbežného stanoviska k smernici Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/010645/2018-632
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál: Riadne predbežné stanovisko
Posledná zmena: 16.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/197
Dátum začiatku MPK: 09.04.2018
Dátum konca MPK: 13.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 09.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 13.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)