LP/2018/193 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Doprava
Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2018/300/004216/01502
Podnet: § 31 ods. 6 zákona č. 56/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predkladateľ predkladá návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na skrátené pripomienkové konanie s prihliadnutím na dátum nadobudnutia účinnosti priamo účinného nariadenia (EÚ) č. 2016/424.
Posledná zmena: 26.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/193
Dátum začiatku MPK: 09.04.2018
Dátum konca MPK: 17.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 09.04.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 17.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.04.2018
Ukončenie štádia: 18.04.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.04.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.04.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: