LP/2018/192 Návrh riadneho predbežného stanoviska Ministerstva financií SR k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/010503/2018-75
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/192
Dátum začiatku MPK: 06.04.2018
Dátum konca MPK: 19.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 06.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 19.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)