LP/2018/190 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/10838/2018-6
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: dodržanie 4 týždňovej lehoty na vypracovanie predbežného stanoviska k návrhu uvedeného nariadenia
Posledná zmena: 16.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/190
Dátum začiatku MPK: 06.04.2018
Dátum konca MPK: 12.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.04.2018
Ukončenie štádia: 05.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 12.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)