LP/2018/187 Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 00004/Os/2018/AC
Podnet: čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie a čl. 12 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2015
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh predbežného stanoviska sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania od 6. do 16. apríla 2018, keďže má byť návrh nariadenia prvýkrát prerokovaný na Pracovnej skupine Rady EÚ pre Súdny dvor už 20. apríla 2018.
Posledná zmena: 19.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/187
Dátum začiatku MPK: 06.04.2018
Dátum konca MPK: 16.04.2018
Dátum ukončenia procesu: 19.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.04.2018
Ukončenie štádia: 06.04.2018
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 17.04.2018
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 19.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.04.2018
Ukončenie štádia: 19.04.2018
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)