LP/2018/183 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (tlač 892)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S05201-2018-OL
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nejde o skrátené pripomienkové konanie. V systéme SLOV-LEX bolo možné lehotu 7 pracovných dní, ktorá platí pre pripomienkovanie v zmysle čl. 13 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, ak ide o poslanecké návrhy zákonov, zvoliť len ako lehotu pre skrátené pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 14.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/183
Dátum začiatku MPK: 05.04.2018
Dátum konca MPK: 13.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.04.2018
Ukončenie štádia: 05.04.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.04.2018
Ukončenie štádia: 13.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)