LP/2018/174 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Autor: VÁRADY, Karol, JUDr.
Pripomienka k: K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Počet pripomienkovateľov: 27
Pripomienka: Bod 1. § 68 doplniť o ods. 11 takto: (11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu určenú 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa ods. 10 zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Navrhovaný odsek (11) označiť ako odsek (12). Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú pripomienku. V prípade, že MV SR nevyhovie tejto hromadnej zásadnej pripomienke, ktorú podávam za občianske združenie Policajt vo výslužbe, so sídlom Zlatná na Ostrove, Ružová 372, IČO 42199891, žiadam uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti JUDr. Karol VÁRADY, Fialková 3025/2, 945 01 Komárno, karolv119@gmail.com

Autor: Kolesár, Jozef, Ing.
Pripomienka k: legislatívnému procesu zákon č.328.2002 Z.z.
Počet pripomienkovateľov: 21
Pripomienka: pripájam sa k hromadnej pripomienke od autora: Kolen, Milan, Dr. k: ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Autor: ANDRÁŠ, Štefan, JUDr
Pripomienka k: Návrhu zákona
Počet pripomienkovateľov: 19
Pripomienka: V súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o tvorbe právnych predpisov“) Zväz vojakov Slovenskej republiky podáva podľa § 10 ods. 3 zákona o tvorbe právnych predpisov z á s a d n ú p r i p o m i e n k u k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/2002 Z . z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Znenie zásadnej pripomienky: Navrhujeme zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že služobné platy policajtov a profesionálnych vojakov nemusia byť po 1.7.2018 valorizované každoročne (ako sa stalo v minulosti – 2002,2003, kedy priemerný plat vojakov klesol a výsluhové dôchodky neboli valorizované), resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, je potrebné legislatívne zabezpečiť, aby sa v termínoch ustanovených zákonom sa valorizovali dávky výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov minimálne o pevnú sumu 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Touto legislatívnou úpravou dôjde k zosúladeniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia rovnakým spôsobom ako sú legislatívne upravené oprávnené nároky civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. . Moja adresa: Zväz vojakov Slovenskej republiky ,Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín, MT: 0904 517 115, email: zvazvoj@gmail.com

Autor: Hargaš, Peter, Ing.
Pripomienka k: ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Počet pripomienkovateľov: 88
Pripomienka: Asociácia hasičov na dôchodku v zastúpení predsedu asociácie Ing. Petra Hargaša predkladá nasledujúci materiál na doplnenie návrhu zákona, ktorý Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predkladá v rámci konania LP/2018/174, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvodom je že doterajšia rozporuplná úprava § 143t umožňovala výklad tohto ustanovenia reštrikčným spôsobom, v rozpore s účelom úpravy zákona, v dôsledku čoho došlo k diskriminácii hasičov. Navyše účel tohto prechodného ustanovenia bol už naplnený, lebo hasiči, ktorí si mohli požiadať o započítanie doby odslúženej v služobnom pomere do doby započítavanej pre priznanie starobného dôchodku, tak už urobili. Návrh: 2. Za § 143ag sa vkladajú § 143ah a § 143ai, ktoré vrátane nadpisu znejú: „Prechodné ustanovenia účinné od 30. júna 2018 § 143ah Zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 (1) Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 11. (2) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 €. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a). (3) Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 10,50 €. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. (4) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 9,00 €. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. (5) Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15,00 €. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.“. § 143ai Ustanovenie § 143t sa od 30. júna 2018 nepoužije. Čl. II Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., 543/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z. a zákona 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto: § 293by Prechodné ustanovenie účinné od 30. júna 2018. Ustanovenie § 293u sa od 30. júna 2018 nepoužije. “. Čl. III Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2018.“ Odôvodnenie do dôvodovej správy: K § 143ai Dôvodom je že doterajšia rozporuplná úprava § 143t umožňovala výklad tohto ustanovenia reštrikčným spôsobom, v rozpore s účelom úpravy zákona, v dôsledku čoho došlo k diskriminácii hasičov. Navyše účel tohto prechodného ustanovenia bol už naplnený, lebo hasiči, ktorí si mohli požiadať o započítanie doby odslúženej v služobnom pomere do doby započítavanej pre priznanie starobného dôchodku, tak už urobili. K článku II Z dôvodu aby bol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v súlade s navrhovaným prechodným ustanovením § 143ai v zákone 328/2002 Z.z. sa odporúča vložiť prechodné ustanovenie § 293by. K článku III Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.

Autor: Žatková, Anna, Ing.
Pripomienka k: zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Počet pripomienkovateľov: 30
Pripomienka: Pripájam sa k hromadnej pripomienke od autora: APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) k navrhovanej novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Autor: Žatková, Anna, Ing.
Pripomienka k: Pavol Žatko
Počet pripomienkovateľov: 26
Pripomienka: Pripájam sa k hromadnej pripomienke od autora: APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) k navrhovanej novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Autor: Bada, Pavol, Ing.
Pripomienka k: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z.z.o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
Počet pripomienkovateľov: 221
Pripomienka: V súlade s príspevkami od výsluhových dôchodcov na webe: www.bezpzlozky.eu podávam pripomienku k novele zákona 328/2002 Z.z. Podporujeme predložený návrh MV SR, s týmito pripomienkami: 1. Aby boli zachované osobitné účty bez dotovania zo štátneho rozpočtu, odporúčam k návrhu § 68 ods. 1 až 5 uplatniť zásadnú pripomienku, ktorou sa slová „a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu decembra predchádzajúceho kalendárneho roka“ nahradia slovami „z jednej stotiny priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka“. 2. Odsek 6 v § 68 odporúčame vypustiť, pretože je zrejme zbytočný a aj zmätočný. O priemernej mesačnej sume sa už hovorí v odsekoch 1 až 5, pričom rozhodujúci termín je 31. december, a nie deň, keď sa dávka zvyšuje. 3. V odseku 10 v poslednej vete slovo „zbore“ odporúčame nahradiť presným označením zborov, ktorých mal predkladateľ návrhu na mysli. Vylúčia sa tým rôzne tanečné, spevácke a iné zbory. 4. Navrhujeme, aby sa koeficient 0,4 sa nahradil koeficientom 0,75. 5. Požadujeme za novelizačný bod (10) v článku I (§ 68) doplniť bod (11) takto: (11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu určenú 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa ods. 10 zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade, že MV SR nevyhovie tejto hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti : zástupca verejnosti Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad, milan.kolen50@gmail.com, a František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, E-mail: f.boldis@gmail.com

Autor: Kin, Štefan
Pripomienka k:
Počet pripomienkovateľov: 81
Pripomienka: pripájam sa k hromadnej pripomienke od autota: APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) k navrhovanej novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Autor: Kin, Štefan
Pripomienka k:
Počet pripomienkovateľov: 89
Pripomienka: pripájam sa k hromadnej pripomienke od autora: Kolen, Milan, Dr. k: ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Autor: Luspaj, Pavel, Ing.
Pripomienka k: zákon 328.2002
Počet pripomienkovateľov: 74
Pripomienka: valorizácia VD

Autor: Hudáček, Ľuboš, Ing.
Pripomienka k: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328.2002
Počet pripomienkovateľov: 107
Pripomienka: Valorizáciu dôchodkov z osobitného systému sociálneho zabezpečenia od 1.7.2019 upraviť na obdobný mechanizmus, ako pri valorizácii dôchodkov priznaných podľa zákona č.461/2003 o sociálnom zabezpečení - všeobecný systém s dôrazom na zachovanie kúpnej sily všetkých dôchodkov podľa parametrov nastavených v rámci všeobecného systému. Zrušiť diskriminačný prepočet percenta valorizácie podľa odslúžených rokov. Odôvodnenie:Účelom takto definovanej zmeny valorizácie dôchodkov je okrem iného i garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku tak, ako je to odôvodnené v rámci valorizácie dôchodkov z všeobecného systému sociálneho zabezpečenia s dôrazom na garanciu zachovania kúpnej sily všetkých dôchodkov. Týmto spôsobom valorizácie je zachovaná miera zásluhovosti, ale aj solidárnosti a nie ako teraz v navrhovanom mechanizme valorizácie od 1.7.2019 (prepočet percenta podľa odslúžených rokov), kde navrhovaný mechanizmus diskriminačne pri zákonne priznaných všetkých dôchodkoch z osobitného systému zabezpečenia, zvýhodňuje viacrokov slúžiacich dôchodcov na úkor menejrokov slúžiacich dôchodcov, pričom miera takto valorizovaných dôchodkov by mohla byť veľmi nízka, nepokrývala by mieru takzv.dôchodcovskej inflácie a v podstate by znehodnocovala dôchodok. Valorizácia by mala byť o zachovaní kúpnej sily všetkých dôchodkov, a nie o zvýhodňovaní jednej skupiny dôchodcov na úkor druhých. Cieľom valorizácie má byť zachovanie kúpnej sily a nič iné.

Autor: Kolen, Milan, Dr.
Pripomienka k: ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Počet pripomienkovateľov: 856
Pripomienka: Valorizácie dôchodkových dávok od roku 2019 a v ďalšom období, ak nedôjde k zvýšeniu funkčných a hodnostných platov, alebo v prípadoch ich nízkeho zvýšenia, alebo len u niektorých skupín ( len vojaci, len policajti, len ZVJS....), valorizácia by bola neprimerane nízka. resp. žiadna. Vzhľadom na uvedené žiadam v zákone do novelizovaného (§ 68) doplniť bod (11) takto: (11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu určenú 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa ods. 10 zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Navrhovaný bod (11) označiť ako (12). Túto hromadnú pripomienku považujem za zásadnú. V prípade, že MV SR nevyhovie tejto hromadnej pripomienke, žiadam uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad, milan.kolen50@gmail.com

Autor: APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe)
Pripomienka k: celému zákonu
Počet pripomienkovateľov: 272
Pripomienka: Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len „APVV“) podporuje predložený návrh, ktorého cieľom je zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) dávok výsluhového zabezpečenia a súhlasí so spôsobom návrhu výpočtu zvýšenia dôchodkových dávok nielen od 1. júla 2018 ale aj na nasledujúce obdobia. APVV považuje tento návrh, ktorý uprednostňuje princíp zásluhovosti, za zásadný prínos pre dosiahnutie cieľov zakotvených v Revidovanej Európskej sociálnej charte, a to primeranými zdrojmi umožniť starším osobám viesť dôstojný život a aktívne sa podieľať na živote spoločnosti. Napriek uvedenému, APVV nepovažuje za správne nezabezpečenie garancie minimálnej sumy valorizácie týchto dôchodkových dávok od roku 2019 nakoľko v prípade nezvýšenia funkčných platov alebo ich nízkeho zvýšenia v niektorom roku by neboli valorizované ani dôchodkové dávky resp. ich valorizácia by bola neprimerane nízka. Vzhľadom na uvedené žiadame za novelizačný bod (10) v článku I (§ 68) doplniť bod (11) takto: (11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu určenú 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa ods. 10 zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Navrhovaný novelizačný bod (11) označiť ako (12). Priemernú mesačnú sumu valorizácie príslušnej dôchodkovej dávky navrhujeme určovať tak, aby zohľadňovala všetky subjekty uvedené v zákone č. 328/2002 Z. z. Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade, že MV SR nevyhovie tejto hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti JUDr. Hristo Gluškov, Kalinovská 8, 040 22 Košice, 100_prezident@sociaciapolicajtov.sk a JUDr. Martin Sitiar, Alžbetin dvor 341, 900 42 Miloslavov, 101_viceprezident@asociaciapolicajtov.sk.