LP/2018/169 Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.6. do 31.12.2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2886/2018/oAeG-1
Podnet: Úloha B.4. uznesenia vlády SR č. 437/2016
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál má informatívny charakter, nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej správy a nevyplývajú z neho pre tieto orgány žiadne úlohy. Z toho dôvodu podľa článku 10 ods. 6 písm. a) Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky nebol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Materiál bol prerokovaný v Rade vlády SR pre digitalizáciu verenej správy a jednotný digitálny trh od 21. do 26.3.2018. Rada vlády SR súhlasila s predložením materiálu na rokovanie vlády SR.
Posledná zmena: 06.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/169
Dátum začiatku MPK: 28.03.2018
Dátum konca MPK: 05.04.2018
Dôvod zrušenia MPK: Materiál má informatívny charakter, nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej správy a nevyplývajú z neho pre tieto orgány žiadne úlohy. Z toho dôvodu podľa článku 10 ods. 6 písm. a) Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky nebol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Materiál bol prerokovaný v Rade vlády SR pre digitalizáciu verenej správy a jednotný digitálny trh od 21. do 26.3.2018. Rada vlády SR súhlasila s predložením materiálu na rokovanie vlády SR.

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia: 28.03.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia: 27.03.2018
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia: 28.03.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)