LP/2018/163 Zákon ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 1 § 70 ods. 1 písm. e) odporúčame slová „zmluvy podľa prílohy č. 3.“,“ nahradiť slovami „zmluve podľa prílohy č. 3,“.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II bodu 3 úvodnej vete odporúčame za slovami „V § 40 ods. 2“ vložiť slová „prvej vete“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 3 odporúčame: - v úvodnej vete slovo „doplňa“ nahradiť slovom „dopĺňa“, - v prílohe č. 3 úvodzovky hore a bodku za slovami „Podpis finančného sprostredkovateľa“ vo vzore Informácie k rezervotvornému poisteniu presunúť za slová „Podpis finančného sprostredkovateľa“ vo vzore Informácie k nerezervotvornému poisteniu a - v prílohe č. 3 vo vzore Informácie k nerezervotvornému poisteniu uviesť príkladmo jednotlivé riziká obdobne ako vo vzore Informácie k rezervotvornému poisteniu Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Postup Ministerstva financií Slovenskej republiky predložiť predmetný návrh zákona na skrátené pripomienkové konanie nie je v predkladacej správe a v dôvodovej správe uvedený a ani ničím odôvodnený. Takýmto postupom sa sťažuje a zužuje časový priestor na posúdenie návrhu zákona, čo nie je v súlade ani s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Všeobecná pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 1 V čl. I bode 1 slová „jednoznačne“, „písomne“ a „zmluvy“ nahradiť slovami „jednoznačným“, „v písomnej podobe“ a „zmluve“. Zároveň odporúčame presnejšie vyjadriť na akom inom trvalom médiu sa má klientovi ešte poskytnúť informácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie odporúčame vyplniť štvrtý bod písm. c) Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. IV bodu 3 odporúčame znenie § 22 ods. 2 formulačne zjednotiť so znením § 26b ods. 8 v Čl. V bode 4 Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II bodu 1 úvodnej vete odporúčame za slovami „V § 35ja“ vložiť slová „prvej vete“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. IV názvu zákona odporúčame slová „zákona 279/2017 Z. z.“ nahradiť slovami „zákona č. 279/2017 Z. z.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. IV bod 2 V čl. IV bode 2 § 4 ods. 11 a ods. 13 slová „v období“ nahradiť vhodnejším slovom „počas“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) pripomienka zásadná K Čl. II: Zákon č. 747.2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov K bodu 5. ustanovenie §40 týkajúci sa výšky ročných príspevkov uhrádzaných do NBS navrhujeme buď ponechať dnes platny stav alebo zásadným spôsobom znížiť hornú hranicu z navrhovaných 0,5 % na max. 0,1 %. Odôvodnenie: Máme za to, že aktuálne nastavené rozpätie pre určovanie ročných príspevkov pre samostatných finančných agentov je dostatočné. Zároveň v tejto súvislosti poukazujeme na neustále zvyšujúce sa nároky na činnosť finančných sprostredkovateľov ktoré sa priamo premietajú aj do nákladov na ich činnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 3 V čl. I bode 3 na konci prvého vzoru formulára za slovami „Podpis finančného sprostredkovateľa“ úvodzovky a bodku presunúť na koniec druhého vzoru formulára za slová „Podpis finančného sprostredkovateľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. IV bod 3 V čl. IV bode 3 slová „v listinnej podobe“ nahradiť slovami „v písomnej podobe“. Zároveň odporúčame ustanovenie dať do súladu s čl. I bod 1 a vyjadriť na akom inom trvalom médiu sa má poskytnúť spotrebiteľovi informácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. IV V čl. IV vypustiť bod 5 pretože z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona 1. júla 2019 je prechodné ustanovenie bezpredmetné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. V V čl. V vypustiť bod 5 pretože z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona 1. júla 2019 je prechodné ustanovenie bezpredmetné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II bod 2 V čl. II bode 2 slová „uložených blokových pokút“ nahradiť slovami „rozhodnutí o uložených blokových pokutách“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 2 V čl. I bode 2 od číslice oddeliť medzerou znak „%“. Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. VI V čl. VI vypustiť nadpis „Účinnosť“ z nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I. Navrhujeme vypustiť článok I a nahradiť ho novým článkom s ustanoveniami o regulácii provízií podľa návrhu, ktorý sme MF SR predkladali už koncom minulého roka, v znení: • limit maximálnej provízie: súčin 7% x počet rokov trvania zmluvy ( maximálne 20 rokov – maximálne 140 %) • spôsob vyplácania provízia: ponechať na poisťovne : o up front alebo o pay as you go o kombinovane • claw back – vzťahuje sa na up front províziu nárok na vrátenie alikvótnej časti provízie pre zmluvy uzatvorené na 5 a viac rokov by mal byť 40% z dohodnutej doby trvania zmluvy, o minimálne však 5 rokov (aj keď 40% z dohodnutej doby trvania zmluvy je menej ako 5 rokov) a o maximálne 8 rokov (aj keď je 40% z dohodnutej doby trvania zmluvy viac než 8 rokov). Odkupná hodnota: je nepriamo riešená prostredníctvom vyššie spomínaných parametrov (limit provízie a claw back) Odôvodnenie: 1. Návrh spôsobuje nerovnosť na finančnom trhu – aj keď na prvý pohľad vyzerá, že klientovi poisťovne zabezpečí akúsi rovnosť pri nakladaní s jeho „investíciou“ na finančnom trhu. Prakticky sa vzbudzuje u klienta dojem, že je jedno kam peniaze „vloží“ (či do poisťovne alebo do banky), vždy má pri predčasnom ukončení zmluvy takmer rovnaké práva. Poistenie však nie je sporenie a poisťovňa nie je banka. Banka obchoduje s peniazmi a poisťovňa obchoduje s rizikom. Preto nemožno mať od produktov týchto inštitúcií rovnaké očakávania. 2. Odkupná hodnota nie je v slovenskej legislatíve definovaná, dokonca jednotlivé právne predpisy na to používajú rôzne výrazy. Občiansky zákonník používa pojem odbytné aj odkupná hodnota a v starších verziách tohto zákona je možné nájsť aj pojem „odbavné“. Podľa zásad poistnej matematiky sa odkupnou hodnotou rozumie suma, ktorú poisťovňa vyplatí pri predčasnom zániku poistenia, a to v prípadoch a za podmienok bližšie stanovených poistnými podmienkami poisťovne. 3. Životné poistenie je historicky považované za súkromný doplnok systému sociálneho zabezpečenia, ktorý bol v minulosti štátom podporovaný aj legislatívne v Občianskom zákonníku a vykonávacích predpisoch tak, aby poistenie trvalo dohodnutý čas. Štát poisteného aj „sankcionoval“ za predčasné ukončenie zmluvy tým, že klient nemal v prvých dvoch rokoch nárok na vyplatenie žiadnej odkupnej hodnoty. Takéto pravidlá platili až do roku 1991, odkedy už podľa Občianskeho zákonníka nie štát, ale každá poisťovňa určuje v zmysle ustanovení vo svojich poistných podmienkach pre poistenie osôb, v ktorých prípadoch je poistiteľ povinný vyplatiť pri zániku poistenia odbytné. Výhodnosť alebo nevýhodnosť týchto podmienok môžu logicky tvoriť jednu z konkurenčných výhod pre daný produkt. Predložený návrh znamená popretie tohto princípu. 4. Návrh fakticky reguluje cenu produktu, čo je samo osebe neprípustné. Je však aj diskriminačné a neakceptovateľné z hľadiska pravidiel hospodárskej súťaže, pretože je určené výslovne iba na jeden z mnohých komerčných investičných produktov na trhu. Považujeme za strategickú chybu štátu, ak v období, keď rezonuje finančná nedostatočnosť zdrojov v štátnom dôchodkovom systéme tieto navrhované pravidlá pre stanovenie odkupnej hodnoty nijako nemotivujú klienta k udržaniu poistenia, umožňujúceho zabezpečenie na starobu, ale naopak, podporujú ho pri jeho rušení. Návrh tak neprimeraným spôsobom vstupuj nielen do poisťovacej činnosti ale tiež záväzkového vzťahu medzi poisťovňou a klientom, keď reguluje všetky náklady poisťovateľa a znamená tak plnú reguláciu ceny produktu. 5. Návrh zákona porušuje zákaz retroaktivity Aj keď to z návrhu nie je na prvý pohľad zrejmé, predpokladáme, že má platiť iba pre nové zmluvy. Pre tieto by to však znamenalo, že limitované náklady poisťovne na zmluvu a povinnosť vyplácať odkupnú hodnotu v navrhovanej výške povedie k zvýšeniu minimálneho poistného. Z tohto dôvodu sa stanú určité produkty pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva nedostupné. Ak by návrh mal platiť aj na „staré“ zmluvy, tak by išlo o retroaktivitu s katastrofálnym dopadom na poisťovne. Museli by totiž vyplácať odkupnú hodnotu v podstatne vyššej sume, než mali zakalkulované v cene produktu. Paradoxne by mohla byť odkupná hodnota vyššia než zmluvne dohodnuté poistné plnenie. Poisťovne by tak mohli iba s ťažkosťami splniť podmienky pre vykazovanie solventnosti podľa smernice Solventnosť II, čo by mohlo mať za následky sankcie zo strany NBS a v krajnom príde by to mohlo viesť až ku krachu niektorých poisťovní. 6. Deklarovaným cieľom tejto úpravy bolo znížiť provízie platené sprostredkovateľom. Dosahovanie tohto cieľa cez úpravu výšky odkupnej hodnoty je však problematické, a to tým viac, že v bankovom sektore bola zvolená metóda priameho limitovania provízií, a nie cez reguláciu nákladov. 7. návrh nerešpektuje základné ústavné princípy právneho štátu, a to najmä princíp právnej istoty a princíp istoty legitímnych očakávaní, ktorý je imanentnou súčasťou materiálneho právneho štátu. Rovnako je podľa nášho názoru v rozpore s ústavným princípom proporcionality, t.j. primeranosti medzi ochranou poistníkov a finančnou stabilitou poisťovateľov, nakoľko svojou úpravou zasahuje do danej oblasti vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné. Podľa konštantnej judikatúry Ústavného súdu SR je jedným zo základných princípov materiálneho právneho štátu princíp právnej istoty, podľa ktorého ten, kto konal, resp. postupoval na základe dôvery v platný a účinný právny predpis, nemôže byť vo svojej dôvere sklamaný (nález Ústavného súdu SR sp.zn. PL. ÚS 36/95 zo dňa 3. 4. 1996). Dôsledkom princípu právnej istoty je princíp ochrany legitímnych očakávaní. Ústavný súd SR vo svojej konštantnej judikatúre považuje zásadu ochrany legitímnych očakávaní za jeden zo základných princípov právneho štátu (m. m. II. ÚS 48/97, PL. ÚS 37/99, PL. ÚS 49/03, PL. ÚS 25/00, PL. ÚS 1/04, PL. ÚS 6/04 PL. ÚS 12/05). Je teda povinnosťou zákonodarcu, aby pri prijímaní novelizácií existujúcich právnych predpisov rešpektoval skutočnosť, že účastníci právnych vzťahov sa spoliehajú na pravidlá, za akých do právneho vzťahu vstupovali, preto je náhly zásah zákonodarcu do týchto pravidiel, s ktorým účastníci nepočítali, nežiaduci z hľadiska ochrany nadobudnutých práv. 8. Návrh vedie k ohrozeniu tvorby technických rezerv poisťovňami vo vzťahu k poistným zmluvám uzatvoreným pred účinnosťou kvôli zavedeniu nového spôsobu výpočtu odkupnej hodnoty a pravidiel investovania . Návrh neberie do úvahy, že vo vzťahu k týmto poistným zmluvám už poisťovne dohodli určitú výšku odmeny sprostredkovateľom poistenia, pričom túto odmenu už zakalkulovali do spôsobu výpočtu odkupnej hodnoty. 9. V návrhu absentuje regulácia odmien finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou poistenia hoci súvisiace materiály – predkladacia správa, dôvodová správa a pod. sa na ňu odvolávajú. V dôvodovej správe sa uvádza: „Cieľom navrhovaného zákona je ... regulácia odmien finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb,...“; „Čl. I predkladaného návrhu zákona reaguje na súčasnú absenciu regulácie spôsobu a výšky vyplácania odmien za sprostredkovanie predaja poistných produktov a spôsobu stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení v právnej úprave.“ 10. Návrh zakladá porušovanie hospodárskej súťaže – regulácia ceny produktu len na jeden z mnohých komerčných investičných produktov na trhu, je z hľadiska pravidiel vytvárania rovnakých podmienok pre konkurenčnú súťaž diskriminačné a neakceptovateľné. Nie je možné v trhovom prostredí pre jeden produkt limitovať tvorcu (poisťovňu) v celkových nákladoch (v prvom roku 30%, v druhom 15% a v ostatných 5%) a konkurenčné subjekty ponúkajúce obdobné produkty ponechať bez regulácie. 11. Návrh je v rozpore s legislatívnymi pravidlami - používa nové, dosiaľ v právnej úprave nepoužívané pojmy: rezervotvorné a nerezervotvorné poistenie, časová hodnota investovaného poistného a pod. Uvedené pojmy sú absolútne nejasné a a teda v právnom predpise nepoužiteľné bez ich definovania. 12. Návrh zavádza ďalší informačný formulár pre klienta, ktorý je sám osebe nejasný ( používa nejasný slovník) a je tiež nekompatibilný s PRIIPs a formulárom podľa ZoP. Formulár sa nevyrovnal ani so správnym informovaním klienta napr. v prípade indexácie Zásadná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) zasadna pripomienka k Čl. IV: zákon č. 129.2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov K bodu 2: Navrhujeme z novej úpravy vypustiť navrhované znenie ods. 13 v § 4. Odôvodnenie: Máme za to že navrhované zvýhodnenie je diskriminačné nesystémové a nemá žiadné opodstatnenie. Navyše v praxi môže viesť k špekuláciam a zneužívaniu preto ho navrhujeme vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail