LP/2018/155 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13084/2018-2062-11711
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 427/2017 z 13. septembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/155
Dátum začiatku MPK: 16.03.2018
Dátum konca MPK: 09.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: 09.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)