LP/2018/148 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,ktorou sa mení dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
ktorou sa mení dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. 1 k bodu 1 (poznámka pod čiarou k odkazu 2aad)) Poznámku pod čiarou k odkazu 2aad je potrebné preformulovať takto: „2aad) § 115 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“ Podľa § 115 ods. 6 Obchodného zákonníka návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 je spoločnosť povinná doložiť súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti. Toto potvrdenie je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať. Podľa § 115 ods. 7 Obchodného zákonníka má povinnosť podľa odseku 6 spoločnosť len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to aj vtedy, ak ide o iného spoločníka spoločnosti. Podľa § 115 ods. 10 Obchodného zákonníka, ak spoločnosť nemá podľa tohto zákona povinnosť doložiť návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu, doloží návrh na zápis písomným vyhlásením spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť podľa tohto zákona. Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že hmotnoprávna povinnosť doložiť súhlas správcu dane vyplýva z Obchodného zákonníka a nie z daňových predpisov. Daňový poriadok upravuje len proces vydania takéhoto súhlasu, preto ak sa nevyžaduje súhlas správcu dane so zmenou v osobe spoločníka, bude postačovať len písomné čestné vyhlásenie, že spoločník a nadobúdateľ nemajú povinnosť podľa Obchodného zákonníka doložiť písomný súhlas správcu dane. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I úvodnej vete za slovami „vyhlášky č. 399/2013“ vložiť skratku „Z. z.“, v bode 3 § 26 ods. 5 písm. d) štvrtom bode vložiť za slová „konanie o“ slovo „jej“, v bode 5 poznámke o zmene označenia doterajších častí vložiť za slová „Doterajšie časti X až XII“ slovo „sa“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v tomto prípade sa v doložke vybraných vplyvov časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.4.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Návrh zmien prílohy č. 10 návrhu vyhlášky s účinnosťou od 1. januára 2019 Do prílohy č. 10, do časti „Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti” navrhujeme od 1. 1. 2019 doplniť listiny prikladané (predkladané) k návrhu na zápis takto: a) v časti „Výška základného imania – § 2 ods. 2 písm. d) ZOR“, do stĺpca „ZAPÍSANÝ ÚDAJ“ treba doplniť slová „Zmena výšky základného imania podľa § 58 alebo § 70 ods. 1 písm. a) ZoRKS“, do stĺpca „PRÍLOHY“ treba doplniť slová „rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií o uložení opatrenia kapitalizácie alebo o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov“. b) v časti „Akcie – § 2 ods. 2 písm. d) ZOR“, do stĺpca „PRÍLOHY“, ku všetkým riadkom zapísaných údajov (počet, druh, forma, podoba, menovitá hodnota, obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, jediný akcionár spoločnosti) treba doplniť slová „rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V súčasnosti je v legislatívnom procese novela zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1.1.2019 a ktorá nadväzuje na relevantnú novelizovanú legislatívu EÚ. Na základe tejto novely: – Rada pre riešenie krízových situácii bude príslušná a oprávnená rozhodnutím o uložení opatrenia kapitalizácie alebo o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov upraviť výšku základného imania vybranej inštitúcie pričom sa neuplatnia pravidlá potrebné na prijatie tohto rozhodnutia podľa Obchodného zákonníka, – Rada pre riešenie krízových situácií bude príslušná a oprávnená rozhodnutím o uložení opatrenia kapitalizácie alebo o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov taktiež znížiť menovitú hodnotu akcií, zrušiť akcie emitované vybranou inštitúciou, vykonať konverziu kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov na akcie vybranej inštitúcie, ako aj zmeniť stanovy vybranej inštitúcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.4.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Do vysvetliviek k použitým skratkám Do vysvetliviek k použitým skratkám je potrebné doplniť tento text: „ZoRKS – zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.4.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) prílohe č. 10 Do prílohy č. 10 je potrebné – v nadväznosti na znenie § 12 ods. 9 a 10 zákona o riešení krízových situácií – doplniť novú zapisovanú časť, a to časť „Osobitný správca“, pričom potrebný rozsah zapisovaných údajov o osobitnom správcovi vyplýva z ustanovení § 12 ods. 9 a 10 o riešení krízových situácií takto: vymenovanie, zmena a skončenie činnosti osobitného správcu a uvedenie základných údajov o osobitnom správcovi, pričom v prípade fyzickej osoby ide o meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo a v prípade právnickej osoby ide o obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo. Táto pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Doplnenie vyplýva z ustanovení § 12 ods. 9 a 10 zákona o riešení krízových situácií. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.4.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) prílohe č. 10, do časti „Zoznam listín" Do prílohy č. 10, do časti „Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti“ je potrebné – v nadväznosti na znenie § 12 ods. 9 a 10 zákona o riešení krízových situácií – doplniť novú časť „Osobitný správca“ a zároveň je potrebné doplniť listiny prikladané (predkladané) v rámci tejto časti k návrhu na zápis, a to takto: a) do stĺpca „ZAPÍSANÝ ÚDAJ“ treba doplniť slová „Vymenovanie osobitného správcu”, do stĺpca „PRÍLOHY“ treba doplniť slová „rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií o vymenovaní osobitného správcu“ a do stĺpca „POZNÁMKA“ treba doplniť slová „• z listín musia vyplývať zapisované údaje o osobitnom správcovi“, b) do stĺpca „ZAPÍSANÝ ÚDAJ“ treba doplniť slová „Skončenie činnosti osobitného správcu“, do stĺpca „PRÍLOHY“ treba doplniť slová „listina preukazujúca skončenie funkcie osobitného správcu“ a do stĺpca „POZNÁMKA“ treba doplniť jednak slová „• rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií o skončení činnosti osobitného správcu“ a zároveň aj slová „• iná listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie osobitného správcu“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Doplnenie vyplýva z ustanovení § 12 ods. 9 a 10 zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.4.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) prílohy č. 10, do časti „Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti“ Do prílohy č. 10, do časti „Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti“ je potrebné doplniť listiny prikladané (predkladané) k návrhu na zápis, a to takto: a) v časti „Štatutárny orgán akciovej spoločnosti – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR“, do stĺpca „POZNÁMKA“ treba doplniť slová „• iná listina preukazujúca vznik funkcie člena predstavenstva“, b) v časti „Dozorná rada – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR“, za slová „listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie člena dozornej rady“ (v stĺpci „PRÍLOHY“), do rovnakého riadku v stĺpci „POZNÁMKA“ treba doplniť slová „• iná listina preukazujúca vznik funkcie člena predstavenstva“, c) v časti „Dozorná rada – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR“, za slová „listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie člena dozornej rady“ (v stĺpci „PRÍLOHY“), do rovnakého riadku v stĺpci „POZNÁMKA” doplniť slová „• iná listina preukazujúca skončenie funkcie člena predstavenstva“. Táto pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Rada pre riešenie krízových situácii – na základe § 9 ods. 1 písm. k) zákona o riešení krízových situácií – je príslušná – odvolať a vymenovať štatutárny orgán vybranej inštitúcie, ktorou sa – podľa § 1 ods. 3 písm. a) zákona o riešení krízových situácií – rozumie banka a tiež obchodník s cennými papiermi so základným imaním najmenej vo výške 730 000 eur, – odvolať a vymenovať dozornú radu vybranej inštitúcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.4.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.3.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov je potrebné požadované informácie podľa bodu 5. Alternatívne riešenia a bodu 12. Zdroje uviesť v súlade s obsahovými požiadavkami uvedenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.3.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov Žiadame o vyplnenie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, bodu 4.5: "Ak predkladateľ v doložke identifikuje pozitívne vplyvy alebo negatívne vplyvy (alebo pozitívne vplyvy a zároveň aj negatívne vplyvy), vypracuje príslušnú analýzu vplyvov." Zásadná pripomienka Odoslaná 27.3.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa o vyznačenie negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie. V predkladacej správe sa uvádza: "Cieľom navrhovanej právnej úpravy je v nadväznosti na uvedené doplniť vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra o časť týkajúcu sa konečných užívateľov výhod a o nový vzor podania, ktorým sa budú zapisovať zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod." Rovnako tak sa v doložke vybraných vplyvov uvádza: "návrh vyhlášky predpokladá dopracovanie jestvujúcich vzorov tlačív o časť týkajúcu sa konečného užívateľa výhod a vypracovanie nového vzoru tlačiva, ktorým sa budú zapisovať zmeny v údajoch o týchto subjektoch". Rovnako tak sa v doložke vplyvov, v časti "4. Dotknuté subjekty" uvádza nasledovné: "Ministerstvo spravodlivosti SR, právnické osoby zapisované do obchodného registra (s výnimkou emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu EÚ alebo rovnocenných medzinárodných noriem a subjektov verejnej správy), registrové súdy." Z uvedeného vyplývajú vplyvy na podnikateľské prostredie. Žiadame, aby vplyvy vo vyhláške boli vyznačené minimálne v takom rozsahu, ako boli uvedené pri danom zákone. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.3.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa, aby nevyznačoval časť "Termín začiatku a ukončenia PPK", keďže materiál nebol predmetom PPK. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.3.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) dôvodovej správe 3. V dôvodovej správe osobitnej časti k čl. II odporúčame slová „novembra 2017“ nahradiť slovami „novembra 2018“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.3.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) dôvodovej správe 2. V dôvodovej správe všeobecnej časti odporúčame v predposlednom odseku vypustiť slová „Európskych spoločenstiev a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.3.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bod 1 1. V bode 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 2aac odporúčame slová „zákona č. 264/2017 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.3.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 15 V bode 15 odporúčame na konci Prílohy č. 31 pripojiť bodku a horné úvodzovky. Odôvodnenie: Bod 42 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.3.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 4 až 15 Body 4 až 15 odporúčame dať do súladu s bodom 42 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (to znamená, že za dvojbodkou treba vložiť dolné úvodzovky a na konci každej vloženej časti treba pripojiť bodku a horné úvodzovky). V bode 5 (za vloženou tabuľkovou časťou) v texte odporúčame za slovami "X až XII" vložiť slovo "sa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.3.2018 Detail