LP/2018/127 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z .......... 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S04085-2018-OL
Podnet: Smernica Komisie (EÚ) 2017/1572 z 15. septembra 2017
ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES
pokiaľ ide o zásady a usmernenia týkajúce sa správnej výrobnej praxe v oblasti liekov na humánne použitie
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie.
Posledná zmena: 21.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/127
Dátum začiatku MPK: 06.03.2018
Dátum konca MPK: 14.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.03.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)