LP/2017/959 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ........... 2017 o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu posudzovaného lieku alebo spoločne posudzovaných liekov na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S03651-2017-OL
Podnet: § 7 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/959
Dátum začiatku MPK: 21.12.2017
Dátum konca MPK: 15.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.12.2017
Ukončenie štádia: 21.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.12.2017
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.01.2018
Ukončenie štádia: 07.02.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)