LP/2017/945 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.1.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) predkladacej správe a vlastnému materiálu Odporúčame zosúladiť navrhovanú účinnosť vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.1.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) prílohe Odporúčame označenie prílohy „Príloha k vyhláške č .../2016 Z. z.“ nahradiť správnym označením „Príloha k vyhláške č .../2018 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.1.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.1.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe V prílohe uviesť správne rok k vyhláške č. .../2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V prílohe bode B.1 podskupine S6.2 bodoch 18 a 33 vložiť za slová „v moči“ slovo „je“, v bode B.2 skupine P1 nahradiť slová „Poznámky k skupine P2“ slovami „Poznámky k skupine P1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe časť B.2 V prílohe časti B.2 skupine P1 Poznámky k skupine slovo „P2“ nahradiť slovom „P1“, pretože príloha neobsahuje skupinu P2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2018 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) dôvodovej správe V dôvodovej správe všeobecnej časti prvom odseku za slová „novelizácie vyhlášky“ vložiť úplný názov ministerstva v súlade s legislatívnymi pravidlami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K obalu Odporúčame predkladateľovi nahradiť slová "z ... 2017," slovami "z ... 2018," Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Z vlastného materiálu odporúčame vypustiť slovo "ministerka" z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že je potrebné v doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu riadku „Vplyvy na rozpočet verejnej správy“ označiť políčko „Žiadne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov V predpísanom tlačive k Doložke vybraných vplyvov nie je vyznačený vplyv na rozpočet verejnej správy. Vychádzajúc z podstaty materiálu a z textu uvedeného v predkladacej správe odporúčame označiť v riadku "Vplyvy na rozpočet verejnej správy" políčko "žiadne" Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Treťom odseku predkladacej správy je uvedená navrhovaná účinnosť vyhlášky od 1.1.2018. Uvedenú účinnosť odporúčame zosúladiť s účinnosťou vlastného návrhu materiálu (1.2.2018) Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.1.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov je potrebné požadované informácie podľa bodu 5. Alternatívne riešenia uviesť tak, aby boli v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov podľa bodu 5. časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.1.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K prílohe K prílohe V prílohe odporúčame slová „č...2016 Z. z.“ nahradiť slovami „č.....2018 Z. z.“. V prílohe odporúčame slová „č...2016 Z. z.“ nahradiť slovami „č.....2018 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) obalu K obalu Na obale návrhu vyhlášky odporúčame slová „z... 2017“ nahradiť slovami „z.. 2018“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2018 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) k Prílohe V názve Prílohy navrhujeme upraviť číslo vyhlášky v súlade s predkladaným návrhom na rok 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.1.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K prílohe vyhlášky Odporúčame uviesť aktuálny rok vyhlášky "2018", ku ktorej príloha patrí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.1.2018 Detail