LP/2017/942 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S03256 – 2017 – OZEÚ
Podnet: Materiál je predkladaný na základe Uznesenia vlády SR č. 627 z 23.októbra 2013
ktorým bol prijatý Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Plnenie uznesenia vlády SR č. 627 z 23.októbra 2013, ktorým bol prijatý Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ.
Posledná zmena: 05.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/942
Dátum začiatku MPK: 19.12.2017
Dátum konca MPK: 27.12.2017
Dátum ukončenia procesu: 05.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 19.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.12.2017
Ukončenie štádia: 28.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.12.2017
Ukončenie štádia: 28.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.12.2017
Ukončenie štádia: 05.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)