LP/2017/915 Návrh na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní NR SR
Rezortné číslo: 30633/2017/OZEUMV/83701-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/915
Dátum začiatku MPK: 12.12.2017
Dátum konca MPK: 04.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 04.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.01.2018
Ukončenie štádia: 05.01.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 02.02.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2018
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.03.2018
Ukončenie štádia: 26.04.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 05.01.2018
Ukončenie štádia: 26.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)