LP/2017/908 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 775)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 775)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 2 Bod 2 žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Ide o obsahovú duplicitu s § 34 ods. 8 zákona. Podľa § 38 ods. 4 zákona „ Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 3 okrem pokarhania riaditeľom školy a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 4 okrem pokarhania riaditeľom školy, podmienečného vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 15, § 6 ods. 4 a 5, § 8 ods. 2 druhej vety, § 9 ods. 5, § 10 ods. 4, 5 a 8, § 14 ods. 4, ods. 6 písm. b) a f), § 16 až 18 a § 37a sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 80)“ Z citovaného znenia teda už vyplýva, že na ustanovenia § 5 citované v bode 2 sa správny poriadok nevzťahuje. Súčasne upozorňujeme, že „pojem výkon verejnej moci“ je oveľa širším pojmom, ktorý nezahŕňa iba správne konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) čl. I. bod 6 (§ 23a ods. 3 písm. h)) a čl. I. bod 8 (§ 23a ods. 4 písm. a)) paragrafového znenia Nakoľko je Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov v zmysle § 23a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 596/2003 Z. z.“) verejným registrom, s poukazom na zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme, aby sa nevyžadovalo v § 23a ods. 3 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. uvedenie rodného čísla riaditeľa školy alebo školského zariadenia a v § 23a ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. uvedenie rodného čísla zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom fyzická osoba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne K návrhu, z hľadiska vecnej pôsobnosti Ministerstva financií SR, neuplatňujem pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. I bod 2 Z navrhovaným ustanovením nesúhlasíme, nakoľko ak má byť jeho cieľom vylúčenie aplikácie zákona o eGovernmente, tak to treba spraviť výslovne priamo v novelizovanom zákone. Nehovoriaci o tom, že definícia verejnej moci je v zákone o eGovernmente plne autonómna a nie je závislá na § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Navrhované znenie preto považujeme za zmätočné a nič neriešiace. Ďalšia argumentácia v dôvodovej správe je nenáležitá, keďže dáva do súvisu pojmy „výkon verejnej moci“ a „správne konanie“ spôsobom, ktorý z hľadiska vedy, ako aj praxe je nevhodný. Verejná moc sa nerealizuje len v správnom konaní. Ak sa nemá na postup riaditeľa aplikovať správny poriadok, treba výslovne vylúčiť jeho aplikáciu a nie deformovať pojem „verejná moc“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.12.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. I bod 1 Zo systematického hľadiska je vhodné novú úpravu zaradiť napr. do odseku 3 alebo 4. navrhované doplnenie úpravy ako odseku 16 robí § 3 neprehľadným. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Naviac, požadujeme slová „Ak riaditeľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia nebol vymenovaný“ nahradiť z dôvodu vhodnosti slovami „Ak funkcia riaditeľa novozriadeného školského zariadenia nie je obsadená“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.12.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.12.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.12.2017 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail